مقاله ترجمه شده قدرت سهامداران عمده و کیفیت حاکمیت شرکتی

مشخصات محصول
قیمت:51000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h537

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Research in International Business and Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  قدرت سهامداران عمده و کیفیت حاکمیت شرکتی: تجزیه و تحلیل شرکتهای برزیلی

عنوان کامل انگلیسی:

Large shareholders’ power and the quality of corporate governance: An analysis of Brazilian firms

چکیده فارسی:

این مقاله به آنالیز انگیزه سهامداران عمده برای پیاده سازی سیستم حاکمیت شرکتی می پردازد که در چارچوب مالکیت متمرکز و حمایت ضعیف قانونی از سرمایه گذاران ، از منافع آنها حمایت می کند. از یک معیار استاندارد برای حاکمیت شرکتی مبتنی بر اجرای قوانین غیر اجباری حاکمیت شرکتی خوب، استفاده شده است. برآوردهای سیستم GMM (روش گشتاورهای تعمیم یافته) برای داده های پانل متوازن شرکت های برزیلی نشان می دهد که تمرکز مالکیت برای کیفیت مدیریت شرکت و کیفیت ترکیب هیئت مدیره مضر است. بر اساس تاثیر سلب مالکیت بر تعارض های مالک-مالک(تعارض بین سهامداران عمده و اقلیت) ، با تضعیف سیستم حاکمیت شرکتی و ترکیب هیئت مدیره ، سهامداران عمده( کنترل کننده) ممکن است از مزایای شخصی کنترل استفاده کنند. بر اساس پیشنهاد اثر جانشینی ، به روش متمم ، سهامداران کنترل کننده ممکن است از استخدام هیئت مدیره قوی خودداری کنند و مستقیماً نظارت بر مدیریت را انجام دهند ، که تعارض نمایندگی با مدیران را کاهش دهد. در نهایت ، توانایی سهامداران بزرگ بدون سهامداران اصلی ، برای به چالش کشیدن قدرت آنها برای شکل دادن سیستم حاکمیت شرکتی ،کافی نیست. این مطالعه شواهدی از اهمیت تعارض مالک-مالک در یک بازار نوظهور را  با تجزیه و تحلیل تأثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سیستم حاکمیت شرکتی و همچنین اینکه سایر سهامداران بزرگ غیره کنترل کننده قادر به رقابت با قدرت سهامداران اصلی نیستند، ارائه میدهد.

واژه‌های کلیدی: حاکمیت شرکتی ، تمرکز مالکیت ، نظریه آژانس ، مدل تعارض مالک – مالک ، برزیل

Abstract

This paper analyzes the incentives of large shareholders to implement the corporate governance system that favors their interests within a framework of highly concentrated ownership and poor legal protection for investors. A metric for corporate governance based on the fulfillment of nonmandatory rules of good corporate governance is used. System GMM (Generalized Method of Moments) estimates for a balanced panel data of Brazilian firms reveal that the ownership concentration is detrimental to corporate governance quality and the quality of board composition. In accordance with the expropriation effect on principal-principal agency conflicts, by weakening the corporate governance system and board composition, large controlling shareholders may use private benefits of control. As proposed by the substitution effect, in a complementary way, controlling shareholders may renounce strong boards and directly perform management monitoring, mitigating agency conflicts with managers. Finally, the ability of large shareholders other than the main blockholder is not enough to contest his/her power to shape the corporate governance system. The work provides evidence of the prominence of the principal– principal agency problem in an emerging market, by analyzing the effect of ownership concentration over the quality of the corporate governance system, and also that other large noncontrolling shareholders are not able to contest the power of the main blockholder.

Keywords: Corporate governance, Ownership concentration, Agency theory ,Principal–principal agency model, Brazil

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد