مقاله ترجمه شده : تأثیر قابلیت های محیطی بر استراتژی های محیطی و عملکرد محیطی صادرکنندگان کره ای برای مدیریت زنجیره تامین سبز

مشخصات محصول
قیمت:17000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۲ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M765

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۷ :  تأثیر قابلیت های محیطی بر استراتژی های محیطی و عملکرد محیطی صادرکنندگان کره ای برای مدیریت زنجیره تامین سبز

عنوان انگلیسی:

The Effect of Environmental Capabilities on Environmental Strategy and Environmental Performance of Korean Exporters for Green Supply Chain Management

چکیده فارسی:

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین قابلیت های محیطی ، استراتژی محیطی و عملکرد محیطی می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، این تحقیق به جمع آوری و تجزیه و تحلیل ۲۱۹ داده پاسخ داده شده توسط اعضای انجمن تجارت بین المللی کره ای می پردازد. قابلیت اطمینان و اعتبارسنجی داده ها توسط یک تحلیل عاملی اکتشافی و یک تحلیل عاملی تاییدی مورد آزمون قرار گرفت. روابط بین متغیرها با تجزیه و تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بصورت زیر می باشد. اول، قابلیت های محیطی صادرکنندگان کره ای تاثیر مثبتی بر استراتژی محیطی دارند. قابلیت های این شرکت ها به عنوان یک منبع داخلی بر اساس استراتژی عملکرد هستند. شرکت هایی که قابلیت های محیطی بالاتری دارند می توانند برای بهبود محیط همکاری در میان ادارات تلاش کنند و این براساس همکاری محیطی با مشتریان و تامین کنندگان است. دوم، استراتژی محیطی خارجی صادرکنندگان کره ای تاثیر مثبتی بر عملکرد محیطی دارد. همکاری محیطی با مشتریان و تامین کنندگان بر اساس دستاوردهای برتر عملکرد محیطی می باشد. سوم، قابلیت های محیطی صادرکنندگان کره ای، تاثیر مثبتی بر عملکرد محیطی دارند. قابلیت های محیطی به عنوان یک منبع استراتژیک شرکت ها بر پایه دستیابی به سطح بالایی از عملکرد محیطی هستند و شرکت ها می توانند مزیت رقابتی پایدار در بازار را به دست آورند. بنابراین، قابلیت های محیطی صادرکنندگان کره ای دارای تاثیر مستقیم بر استراتژی محیطی و عملکرد محیطی هستند.

کلید واژه ها: قابلیت های محیطی، استراتژی محیطی، عملکرد محیطی، صادرکنندگان کره ای

۱- مقدمه

تحقیق در مورد محیط به دیدگاه های مختلفی دستیابی نموده است. دو دیدگاه مربوط به محیط وجود دارد: یکی محیط شرکت ها (شریواستاوا، ۱۹۹۱؛ شریواستاوا و هارت، ۱۹۹۲؛ استید و استید، ۱۹۹۲) و دیگری محیط رقابتی می باشد (کورئا آرگون و شارما، ۲۰۰۳؛ کلینتون، ۱۹۹۷؛ مک گنیس و کان، ۱۹۹۳). تحقیقات مرتبط با محیط شرکت ها، محیط طبیعی را نادیده گرفته اند و در نتیجه، فعالیت های شرکت ها بر اساس آلودگی جدی محیط طبیعی می باشند (برائون و همکاران، ۱۹۹۴؛ چان، ۲۰۰۵؛ کلاسن و ویبارک، ۱۹۹۹؛ میئادوس و همکاران، ۱۹۹۲؛ مون، ۲۰۰۷). از این دیدگاه، تحقیقات مرتبط با مدیریت محیطی، رقابت پذیری شرکت ها را افزایش داده است و بر مبنای دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار هستند. بنابراین، تحقیقات مرتبط با مدیریت محیطی لازم است تا از نقطه نظر قابلیت پایداری انجام شوند. تحقیقات پیشین از دیدگاه مقررات در مورد محیطی که شرکت ها با آن مواجه هستند، انجام شده اند (دیان و براون، ۱۹۹۵) اما می توانند به عنوان یک دیدگاه استراتژیک توضیح داده شوند (هارت، ۱۹۹۵). شرکت ها یک تهدید محیطی را به یک فرصت از دیدگاه استراتژیک تغییر می دهند که بر اساس افزایش قابلیت های داخلی می باشد. از دیدگاه مدیریت زنجیره تامین سبز، شرکت ها دیدگاه های نظارتی محیطی را به دیدگاه های استراتژیک تغییر می دهند و قابلیت های محیطی را به عنوان یک منبع داخلی با شرکت کنندگان در زنجیره تامین پس از مزایای رقابتی پایدار به اشتراک گذاری می کنند (ریاد و دیفیلپپی، ۱۹۹۰؛ تیسی، ۱۹۸۷؛ بائی و لی، ۲۰۱۴). آنها قابلیت های داخلی مرتبط با محیط را با شرکت کنندگان در زنجیره تامین به اشتراک گذاری می کنند و در نتیجه، شرکت ها از مزایای رقابتی پایدار در بازار بهره مند می شوند. از دیدگاه استراتژیک، مدیریت زنجیره تامین سبز می تواند شرکت ها را بر پایه دستیابی به مزایای رقابت پایدار در بازار از طریق ایجاد قابلیت های داخلی، توسعه پایدار و موانع ورودی ارائه دهد. شرکت ها می توانند از نظر داخلی قابلیت های خود را در مدیریت زنجیره تامین سبز از طریق قابلیت های محیطی ایجاد کنند و از نظر خارجی به مزایای رقابتی از طریق همکاری با شرکت کنندگان در زنجیره تامین دستیابی نمایند

ABSTRACT

The objective of this research is to verify the relationships between environmental capabilities, environmental strategy and environmental performance. To achieve the objective, this research collects and analyzes 219 data responded by the members of the Korea International Trade Association. Reliability and validity of the data are tested by an exploratory factor analysis and a confirmatory factor analysis. The relationships between the variables are tested by an analysis of structural equation modeling. The results are as follows. First, environmental capabilities of Korean exporters have a positive effect on environmental strategy. Capabilities of the firms as an internal resource are based on performing strategy. Firms which have superior environmental capabilities can be possible to make an effort on cooperative environmental improvement among departments and this is based on environmental collaboration with customers and suppliers. Second, external environmental strategy of Korean exporters has a positive effect on environmental performance. Environmental collaboration with customers and suppliers is based on attaining superior environmental performance. Third, environmental capabilities of Korean exporters have a positive effect on environmental performance. Environmental capabilities as a strategic resource of the firms are based on achieving a high level of environmental performance, and the firms can attain a sustainable competitive advantage in the market. Therefore, environmental capabilities of Korean exporters have a direct effect of environmental strategy and environmental performance.

Keywords Environmental Capabilities,Environmental Strategy,Environmental Performance,Korean Exporters

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد