مقاله ترجمه شده فناوری و تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه در طول COVID-19

دسته بندی: -

قیمت: 41000 تومان

تعداد نمایش: 69 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۷ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1096

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   Global Journal of Flexible Systems Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  فناوری و تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه در طول COVID-19

عنوان کامل انگلیسی:

Technology and Entrepreneurial Marketing Decisions During COVID-19

چکیده فارسی:

مهمترین نگرانی این مطالعه بررسی این موضوع است که چگونه فناوری بر تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه در طول همه گیری جهانی COVID-19  تاثیر می گذارد. در این تحقیق از نمونه ای از ۱۲۷ شرکت کوچک و متوسط ​​در بنگلادش استفاده شده است. اطلاعات با ارسال پرسشنامه به صورت الکترونیکی و از طریق پست جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کمی و PLS (SEM) 3.0 استفاده شد. این مطالعه روابط مثبت و معنی داری را بین تشخیص فرصت های کارآفرینی ، توسعه فرصت ها و بهره برداری از فرصت ها با تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه نشان می دهد. همچنین نشان داده شد که شور کارآفرینی نقش میانجی در رابطه بین شناخت فرصت های کارآفرینی و توسعه فرصت ها با تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه ایفا می کند. با این حال ، شور کارآفرینی رابطه بین بهره برداری از فرصت های کارآفرینی و تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه  را میانجی گری  نمی کند. این مطالعه دید گسترده و عمیق تری در مورد اهمیت هوش مصنوعی در شرکت های کوچک به محققان ارائه می دهد. محققان ، مربیان و متخصصان از یافته های این مطالعه بهره مند خواهند شد. روش های تجزیه و تحلیل مورد استفاده در این مطالعه پیچیده تر و متنوع تر از روش های مورد استفاده در بیشتر تحقیقات محدود قبلی است.

واژه های کلیدی: بنگلادش ، COVID-19 ، تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه ، توسعه فرصت ، بهره برداری از فرصت ، شناخت فرصت ، فناوری

Abstract

The prime concern of this study is to explore how technology influences entrepreneurial marketing decisions during the world pandemic (COVID-19). The study uses a sample of 127 SMEs from Bangladesh. Data were collected by sending out questionnaires electronically and by mail. Smart PLS (SEM) 3.0 was used to analyse the data following the quantitative method. The study reveals positive and significant relationships between entrepreneurial opportunity recognition, opportunity development and opportunity exploitation with their entrepreneurial marketing decisions. It also claims that entrepreneurial passion mediates the relationship between entrepreneurial opportunity recognition and opportunity development with their entrepreneurial marketing decisions. However, entrepreneurial passion does not mediate the relationship between entrepreneurial opportunity exploitation and entrepreneurial marketing decisions. The study offers researchers a broader and more wide-ranging view of the importance of artificial intelligence in small firms. Researchers, educators and practitioners will benefit from the findings. The analyses are more complex and varied than the methodologies used in most of the limited previous research.

Keywords: Bangladesh , COVID-19 , Entrepreneurial marketing decisions , Opportunity development , Opportunity exploitation , Opportunity recognition , Technology