مقاله ترجمه شده تجدید فعالیت های مشاوره ای گسترده در Big 4 و کیفیت حسابرسی

مشخصات محصول
قیمت:61000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۴  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H625

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Accounting, Organizations and Society

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تجدید فعالیت های مشاوره ای گسترده در Big 4 و کیفیت حسابرسی

عنوان کامل انگلیسی:

The revival of large consulting practices at the Big 4 and audit quality

چکیده فارسی:

Big 4 از اواخر دهه ۲۰۰۰ شرکت های مشاوره ای متعددی را اکتساب کرده است و نهادهای نظارتی نگران این هستند که تمرکز روی فعالیت های مشاوره ای بر کیفیت حسابرسی از طریق فرهنگ موسسه حسابرسی تأثیر منفی بگذارد. شرکت های حسابرسی با این استدلال که تخصص به دست آمده از طریق مشاوره می تواند دانش وارد شده به حسابرسی را بهبود بخشد ،با  نگرانی نهادهای نظارتی مقابله می کنند. با استفاده از یک طرح تفاوت در تفاوت ،ما بسته به نوع اکتساب تفاوت های جزئی در وضعیت  ارائه مجدد صورت های مالی به عنوان یک شاخص کیفیت حسابرسی و اکتساب شرکت های برنامه ریزی منابع سازمانی (غیر- ERP) به عنوان شاخصی  برای اکتسابات مرتبط با حسابرسی – (غیر حسابرسی-) ،پیدا کردیم. کیفیت حسابرسی در سطح دفتر محلی پس از اکتساب شرکت های مشاوره ای که خدماتی مربوط (نامربوط) به حسابرسی را ارائه میدهند، افزایش (کاهش) می یابد. مصاحبه های نیمه ساختاریافته از ۱۷ متخصص حسابرسی بسیار باتجربه نشان می دهد که اکتساب شرکت های مشاوره به طور مثبت (منفی) بر کیفیت حسابرسی از طریق انتقال تخصص (تغییر فرهنگ به سمت تجاری سازی) در زمانی که خریدها مربوط به حسابرسی هستند(نیستند)، تأثیر می گذارد. بنابراین ، به نظر می رسد تأثیر اکتساب شرکت مشاوره ای بر کیفیت حسابرسی به میزان ارتباط خدمات شرکت های اکتساب شده با حسابرسی ، بستگی دارد.

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی، مشاوره ،PCAOB ،خدمات غیر حسابرسی

Abstract

The Big 4 have acquired numerous consulting firms since the late 2000s, and regulators are concerned that a focus on consulting practices could negatively affect audit quality through audit firm culture. Audit firms counter by arguing that expertise gained through consulting can improve knowledge brought to audits. Using a difference-in-differences design, restatements as an audit quality proxy, and enterprise resource planning- (non-enterprise resource planning-) related acquisitions as a proxy for audit- (non-audit-) related acquisitions, we find nuanced support for both positions, depending on acquisition type. Audit quality increases (decreases) at the local office level after the acquisition of consulting firms that provide services that relate (do not relate) to the audit. Semi-structured interviews of 17 highly-experienced audit practitioners suggest that consulting firm acquisitions positively (negatively) affect audit quality through expertise transfer (shifting the culture towards commercialism) when acquisitions are (are not) audit-related. Thus, the effect of consulting firm acquisitions on audit quality appears to depend on how closely the acquired services are related to the audit.

Keywords: Audit quality ,Consulting, PCAOB, Non-audit services

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد