مقاله ترجمه شده فرسودگی شغلی: مروری کلی بر ادبیات

مشخصات محصول
قیمت:39000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: مروی (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1419

نام ناشر (پایگاه داده): EconJournals

نام مجله:   International Review of Management and Marketing

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  فرسودگی شغلی: مروری کلی بر ادبیات

عنوان کامل انگلیسی:

Job Burnout: A General Literature Review

چکیده فارسی:

فرسودگی شغلی یک سندرم استرس مرتبط با کار متفاوت است که با مولفه های خستگی عاطفی، ناکارآمدی حرفه ای، و بدبینی به تصویر کشیده می شود. تحقیقات قبلی در مورد فرسودگی شغلی بر روی مشاغل خدمات انسانی مانند پرستاری و تدریس که فرض می‌شود بیشتر در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند، متمرکز بوده اند. با این حال، فرسودگی شغلی تنها به مشاغل خدمات اجتماعی محدود نمی شود، بلکه به سایر مشاغل مانند کارمندان و مدیران بانکی سرایت می کند. این مقاله سیر تکاملی فرسودگی شغلی را دنبال کرده و به عوامل و پیامدهای فرسودگی شغلی و راهبردهای مداخله ای برای کاهش یا غلبه بر آن می پردازد. همچنین مقیاس اولیه فرسودگی شغلی، پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاخ (MBI)، مقیاس فرسودگی شغلی (BM)، و پرسشنامه فرسودگی شغلی اولدنبرگ (OLBI) را ارائه می‌کند. در نهایت، مقاله با یک نتیجه گیری کوتاه به پایان می رسد.

کلیدواژگان: استرس، فرسودگی شغلی، خستگی عاطفی، بدبینی، پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاخ

Abstract

Job Burnout is a different work-related stress syndrome portrayed by dimensions; emotional exhaustion, professional inefficacy, and cynicism. Earlier burnout research was centered on the human service professions such as nursing and teaching, where they are assumed to be the most exposed to experience burnout. However, burnout is not confined only to social service professions but spreads to other working professions such as banking employees and managers. This paper traces the evolution of job burnout. It addresses the factors and the outgrowths of job burnout and the intervention strategies to decrease or overcome it. It also presents the primary measurement of job burnout, the Maslach burnout inventory (MBI), the burnout Measure (BM), and the Oldenburg burnout inventory (OLBI). Lastly, the paper closes with a brief conclusion.

Keywords: Stress, Job Burnout, Emotional Exhaustion, Cynicism, Maslach Burnout Inventory

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد