مقاله انگلیسی ترجمه شده فرسودگی شغلی و رضایت شغلی رزیدنت جراحی: نقش محیط کار و حمایت درک شده

مشخصات محصول
قیمت:16000تومان
دسته بندی: ,,

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M824

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  فرسودگی شغلی و رضایت شغلی رزیدنت جراحی: نقش محیط کار و حمایت درک شده

عنوان انگلیسی:

Surgical Resident Burnout and Job Satisfaction: The Role of Workplace Climate and Perceived Support

چکیده فارسی:

پیش زمینه: رزیدنت های جراحی تحت استرس زیادی آموزش می بینند که غالبا منجر به تضعیف سلامتی و رفاه آنها می شود. در حالی که تحقیقات اخیر روش های مقابله با استرس را شناسایی می کنند، مطالعات تجربی اندکی به بررسی نقش محیط در سلامت رزیدنت های جراحی می پردازند. هدف ما  بررسی ادراک رزیدنت های جراحی از محیط کاری، حمایت سازمانی، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی برای آزمون مدل میانجی برای شناسایی رفاه و سلامت ابتدایی ، می باشد.

مواد و روش ها : به منظور نمونه گیریِ آسانِ مدیرانِ برنامه از جراحان عمومی در منطقه شرقی ایالات متحده ایمیلی برای تعیینِ زمانِ جمع آوریِ داده ها از طریق پرسشنامه کاغذی  یا پرسشنامه الکترونیک به رزیدنت ها از مارس ۲۰۱۶ تا ژوئن ۲۰۱۶ ارسال شد. این بررسی شامل مقیاس هایی بود که شواهد معتبری از سلامت و  رفاه، محیط و درک حمایت ها نشان می دهند.

نتایج: بر اساس پاسخ های ۱۶۰ نفر از رزیدنت های جراحی عمومی (از ۵۵۷ مورد؛ ۲۹ درصد پاسخ دهی) در ۱۹ برنامه آموزشی، مدل میانجی ما نشان داد که رضایت شغلی به طور قابل توجهی از طریق محیط کار به طور مستقیم  (به طور مستقیم ۰٫۳۷، ۹۵٪ CI [0.19، ۰٫۵۵]) و از طریق حمایت ادراک شده و فرسودگی شغلی به طور غیر مستقیم (اثر غیر مستقیم خاص = ۰٫۰۷، ۹۵٪ CI [0.01، ۰٫۱۳])  پیش بینی می شود، در حالی که جنسیت و تعداد سال های آموزش به عنوان متغیر کنترل وارد می شودند، F (5147) = 53.76، P <0.001، Rsq. = 0.65

نتیجه گیری : آموزش پزشکی مستلزم توجه بیشتر به چگونگی تاثیر محیط آموزشی بالینی بر سلامت رزیدنت های جراحی است. سیستم های سلامت و برنامه های آموزشی نیاز به مشارکت در نوآوری های محل کار برای بهبود شرایط محیط کاری برای کارآموزان برای رفع نگرانی های رفاهی  و سلامتی نیروی کار جراحی مدرن می باشد.

کلیدواژگان: حمایت سازمانی درک شده، شرایط محیط کار، تحصیلات تکمیلی پزشکی، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، سلامت رزیدنت

Abstract

Background: Surgical residents train under immense stress, often manifesting into poor well-being. While recent research identifies methods of coping with stress, few studies empirically investigate the role of the environment on surgical resident well-being. We aimed to assess surgical resident perceptions of workplace climate, organizational support, burnout, and job satisfaction to test a mediation model identifying antecedents to well-being.

Materials and methods : A convenience sampling of program directors from general surgery within the Eastern region of the United States were emailed to request either agenda time to collection data via paper survey or to forward an electronic survey link to their residents between March 2016 and June 2016. The survey included scales demonstrating validity evidence on well-being, climate, and perceptions of support.

Results: Based on 160 general surgery residents (out of 557; 29% response rate) across 19 training programs, our mediation model found that job satisfaction was significantly predicted by workplace climate directly (direct effect = 0.37, 95% CI [0.19, 0.55]) and indirectly (specific indirect effect = 0.07, 95% CI [0.01, 0.13]) through perceived organizational support and burnout, while controlling for training year and gender, F(5,147) = 53.76, P < 0.001, Rsq. = 0.65.

Conclusions: Medical education requires an additional focus on how the clinical learning environment affects surgical resident well-being. Health systems and training programs will need to collaborate on workplace innovations to improve workplace climate for trainees to address the concerns of well-being with a modern surgical workforce.

Keywords: Perceived organizational support,Workplace climate,Graduate medical education,Burnout,Job satisfaction,Resident well-being

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد