مقاله ترجمه شده عوامل کلیدی موفقیت در پروژه و مدیریت فرآیند در پیاده سازی استراتژی رقابتی

مشخصات محصول
قیمت:35000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۶ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1377

نام ناشر (پایگاه داده): BJOPM

نام مجله:   Brazilian Journal of Operations & Production Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  عوامل کلیدی موفقیت در پروژه و مدیریت فرآیند در پیاده سازی استراتژی رقابتی

عنوان کامل انگلیسی:

Critical Success Factors On Project And Process Management In Competitive Strategy Implementation

چکیده فارسی:

هدف: در ادبیات مدیریت پروژه و فرآیند، بررسی عوامل کلیدی موفقیت مورد نیاز برای اجرای یک استراتژی رقابتی با هدف رتبه بندی آنها و پیشنهاد دستورالعمل هایی برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی رقابتی، توسعه پیدا کرده است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: برای دستیابی به اهداف مورد نظر، پژوهشی در ادبیات موضوعی انجام شد که امکان ساخت یک پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها  و استفاده از تحلیل فراوانی نسبی و اندازه گیری شاخص مرکزی را به عنوان پردازش آماری فراهم نمود.

یافته‌ها: تمامی ۴۲ الزام مطرح‌شده در ادبیات به‌عنوان عوامل موفقیت کلیدی برای اجرای استراتژی رقابتی مورد بررسی قرار گرفتند و از طریق تجزیه و تحلیل پاسخ‌های متخصصان ۱۲ عامل کلیدی موفقیت مورد تایید قرار گرفت.

محدودیت های تحقیق شامل کوچک بودن حجم نمونه که به تعداد پاسخ دهندگان پرسشنامه توزیع شده به روش الکترونیکی مشروط شد و نامعلوم  بودن اندازه جمعیت می باشد که امکان تعمیم وجود ندارد.

مفاهیم عملی: یک توصیه برای شرکت ها از طریق چهار اقدام شاخص در اجرای استراتژی رقابتی ارائه شد. این تحقیق به این نتیجه رسید که فراتر از ارکان استراتژی، فرآیندها و پروژه ها ، افراد، اعم از مشتریان یا کارکنان، باید به عنوان یکی از پایه های مزیت رقابتی در نظر گرفته شوند.

نوآوری / ارزش: طرح رتبه بندی ارتباط الزامات برای اجرای استراتژی رقابتی راهی برای حمایت از شرکت ها برای ترویج اقدامات به منظور انطباق با محیط شرکت است، به طوری که همه روابط تولیدی با اهداف استراتژیک همسو شوند.

Abstract

Goal: Raise in the literature of project and process management the critical success factors needed to implement a competitive strategy aiming to rank them and to recommend guidelines for a successful competitive strategy implementation.

Design / Methodology / Approach: In order to reach the desired objectives, a research was carried out in the literature, enabling the creation of the questionnaire applied as a data collection instrument and the use of relative frequency analysis and measure of central tendency, mode, as the statistical treatments.

Results: All the 42 requirements raised in the literature were considered as critical success factors for competitive strategy implementation and the analysis of the professionals’ answers made it possible to include a further 12 critical success factors.

Limitations of the investigation: The size of the sample, which was conditioned to the number of respondents of the questionnaire distributed by electronic means. And because the size of the population is unknown it is not possible to realize generalizations.

Practical implications: A recommendation for companies was prepared through four priority actions in the competitive strategy implementation. The research concluded that beyond the pillar’s strategy, processes and projects, people, in the figure of client or employees, need to be included as one of the bases for competitive advantage.

Originality / Value: The scheme ranking the requirements relevance for competitive strategy implementation is a way to support companies to promote actions to adapt the corporate environment so that all of productive links are aligned with the strategic objectives.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد