مقاله ترجمه شده عوامل موثر بر نتایج تحقیقات حسابداری در کشورهای در حال توسعه: یک مطالعه اکتشافی

مشخصات محصول
قیمت:85000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۳  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۵  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H444

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   The British Accounting Review

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  عوامل موثر بر نتایج تحقیقات حسابداری در کشورهای در حال توسعه: یک مطالعه اکتشافی

عنوان کامل انگلیسی:

Factors impacting accounting research output in developing countries: An exploratory study

چکیده فارسی:

هدف از این مقاله شناسایی عوامل موثر بر نتایج تحقیقات حسابداری در یکی از مناطق در حال توسعه جهان، انگلیسی زبانان آفریقای سیاه است. با اتخاذ چارچوب نظریه نهادی، این پژوهش از یک فرآیند تحقیق پیوسته شامل یک پرسشنامه اصلی و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده می کند. چهار سؤال برای دستیابی به اهداف تحقیق مطرح شده است. تعداد کمی از نتایج تحقیقات این  منطقه  توسط مجموعه ای از عوامل  فردی، سازمانی و / یا دانشگاهی، کشوری و عوامل بین المللی تشریح شده است،  از اینها، عوامل سازمانی و / یا دانشگاهی تاثیر قویتری دارند. این مطالعه همچنین نشان می دهد که عوامل تشکیل دهنده ارکان نظارتی (اجباری) که باعث پیشرفت تحقیقات می شوند، در دانشگاه های این منطقه ضعیف تر هستند، در حالی که عوامل تشکیل دهنده ارکان هنجاری و فرهنگی شناختی که تمایل به ترویج آموزش دارند، قوی تر هستند. بنابراین، فشار نهادی ناشی از عوامل  تشکیل دهنده ی عناصر هنجاری و شناختی فرهنگی ، اجرای یک حسابداری علمی را در دانشگاه های انگلیس زبان آفریقای سیاه را  دیکته می کند. به عبارت دیگر، فعالیت های تحقیقاتی دانشگاهیان حسابداری در منطقه، تحت فشار های قوی ، هنجاری و فرهنگی شناختی تضعیف می شوند و توسط فشار های نظارتی کاهش پیدا می کنند.

کلیدواژگان: تحقیقات حسابداری، آفریقای سیاه، کشورهای در حال توسعه، تئوری نهادی

Abstract

The objective of this paper is to identify the factors that impact accounting research output in one of the developing regions of the world, Anglophone Sub-Sahara Africa (Anglophone SSA). Adopting an institutional theory framework, the paper uses a sequential research process comprising an original questionnaire and semi-structured interviews. Four research questions were developed to achieve the research objectives. The region’s low research output is explained by a host of individual, departmental and/or university, country and international factors; of these, departmental and/or university factors appear to have the strongest impact. The study also found that factors that constitute the regulative (coercive) pillar that promote research tend to be weaker in this region’s universities, while factors that constitute the normative and culturalcognitive pillars which tend to promote teaching appear to be stronger. Thus, the institutional pressure stemming from factors that constitute normative and cultural-cognitive elements dictate the conduct of an accounting academic positioned in Anglophone SSA’s universities. That is, research activities of accounting academics in the region are disempowered by the more potent, normative and cultural-cognitive pressures and are inadequately sanctioned by the regulative pressure.

Keywords: Accounting research, Sub-Sahara Africa, Developing countries, Institutional theory

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد