مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: تاثیر عوامل سازمانی بر بکارگیری کسب و کار الکترونیکی

دسته بندی: -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 618 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلییسی) 

کد محصول:M39

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: تاثیر عوامل سازمانی بر بکارگیری کسب و کار الکترونیکی :  تجزیه و تحلیل اندازه شرکت

عنوان انگلیسی:

The influence of organizational factors on e-business use: analysis of firm size

چکیده فارسی:

هدف- این مقاله دو هدف را دنبال می کند: اول، تجزیه و تحلیل تاثیر اندازه و دیگر عوامل سازمانی ( دانش فناوری اطلاعات، پشتیبانی خارجی فناوری اطلاعات و سطح تحصیلات کارمندان) بر بکارگیری کسب و کار الکترونیک . دوم، شناسائی تشابهات و تفاوت های میان این عوامل در سازمان های خرد، کوچک، متوسط و بزرگ.

طرح/ روش شناسی/رویکرد- مدل پیشنهادی به طور تجربی و با استفاده از داده های بخش کسب و کار الکترونیک W@TCH بررسی شده  است. برآورد لوجیت برای کل نمونه و هر نوع از اندازه سازمان در بکارگیری کسب و کار الکترونیک  به اجرا در آمد.

یافته ها- این مطالعه در یافت کلیه عوامل سازمانی تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای بر شدت بکارگیری کسب و کار الکترونیک دارند. هنگام بررسی تاثیر اندازه، چنین نتیجه گیری شد ، بیشتر احتمال دارد سازمان های متوسط و بزرگ با شدت بیشتری از کسب و کار الکترونیک استفاده کنند. اگر چه سازمان های متوسط و بزرگ شبیه بهم هستند، برخی تفاوت ها بین سازمان های کوچک و متوسط یافت شده است.تنها سازمان های کوچک از برون سپاری IT   به عنوان یک عامل کلیدی جهت استفاده از کسب و کار الکترونیک استفاده می کنند.

محدودیت ها / کاربرد های تحقیق- این تحقیق بر اساس مجموعه داده های مقطعی انجام شده است. بنابراین تحقیقی طولی جهت مقایسه نتایج در طول زمان مورد نیاز خواهد بود. مطالعات آینده می توانند بر بکارگیری هر نوع فناوری کسب و کار الکترونیک به جای معیار جهانی بکارگیری کسب و کار الکترونیک تمرکز کنند. هم چنین مطالعات بعدی می توانند تفاوت های موجود در نسبت بکارگیری  کسب و کار الکترونیک  میان کشور ها را بررسی کنند.

کاربردهای عملی- این مقاله نتیجه می گیرد کمتر احتمال می رود سازمان های کوچک و خرد در مقایسه با سازمان های بزرگ و متوسط ، کسب و کار الکترونیک را به اجرا در آورند. عامل تاثیرگذار دیگر بر کسب و کار الکترونیک ، تحصیلات نیروی کار است که بیان می کند آموزش می تواند جایگزین استخدام کارکنان IT شود. برون سپاری فعالیت های IT یک استراتژی مناسب برای شرکت های کوچک است.

ارزش/ اصالت- این مقالهبه ادبیاتکسب و کار الکترونیکیاز طریق شواهدجدیدی ازاهمیتاندازه وسرمایه انسانیکمک می کند. علاوه بر این، تجزیهوتحلیلیبرایهرنوع ازاندازه سازمانانجام شده است، که این امر مقایسهنتایج را اجازه میدهد.

کلمات کلیدی-  کسب و کار الکترونیکی، سازمان های کوچک تا متوسط، دانش فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی.

۱-مقدمه

بکارگیری فناوری های تجارت الکترونیک، روش انجام تجارت سازمان ها را تحت تاثیر قرار داده است. سازمان هائی که به شدت این فناوری ها را بکار می گیرند، جایگاه رقابتی خود را ارتقاء و کارائی زنجیره ارزش شان را افزایش داده اند. فناوری های جدید نیز اثر بخشی ارتباط سازمان- مشتری را بهبود بخشیده اند. از آنجائی که بکارگیری کسب و کار الکترونیکی مزایای متعددی دارد،  پژوهش های علمی تا حد زیادی بر بررسی پیشینه  بکارگیری آن تمرکز کرده اند.

اندازه سازمان یکی از عوامل تعیین کننده ¬ی بکارگیری فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی(ICTs)  است. سازمان های کوچک و متوسط (SMEs) سطوح مختلفی از بکارگیری کسب و کار الکترونیکی را در مقایسه با سازمان های بزرگ نشان می دهند. مطالعات گذشته نتایج مختلفی از ارتباط بین اندازه و بکارگیری این فناوری ها را یافته اند.  از یک طرف چنین پیشنهاد شده است بیشتر احتمال می رود سازمان های بزرگ تر از کسب و کار الکترونیک استفاده کنند چرا که  منابع بیشتری دارند. علاوه بر این، چنین بیان شده  که سازمان های بزرگ  تنها سازمان هائی هستند  که تحول واقعی کسب و کار را اجرا می کنند. از طرف دیگر، دیگر مطالعات بیان می کنند SME ها  در مقایسه با سازمان های سلسله مراتبی بزرگ بیشتر به نوآوری و تجربه فرآیند های جدید کسب و کار تمایل دارند .

بر اساس نظریه  نوآوری، تفاوت هائی در بکارگیری کسب و کار الکترونیک  با توجه  اندازه سازمان وجود دارد.  با این وجود مطالعات محدودی به اینن تحلیل ها اشاره کرده اند. تحقیقات مرتبط با کسب و کار الکترونیک به طور گسترده بر SMEها و سازمان های بزرگ ، با در نظر گرفتن استثنائاتی، تمرکز کرده اند. برای مثال، Ihlstrom and Nilsson (2003) ، SMEها را بررسی کرده اما سازمان های خرد را به عنوان استفاده کنندگان کسب و کار الکترونیک نادیده گرفته اند. تحقیقات مرتبط با سازمان های خرد محدود است اگرچه  شکلی قالب از سازمان های کوچک تر محسوب می شوند. فقط استثنائات کمی سازمان های متوسط را با سازمان های بزرگ مقایسه کرده اند. اخیرا برخی شواهد دریافته اند حتی در SMEها ، اندازه سازمان عامل مهمی برای تشریح کاربرد گسترده تر ابزار ارتباطی مختلف  محسوب می شود.  مطالعات اخیر هم چنین تمایزات بین سازمان های بزرگ و کوچک را هنگام بررسی نوآوری و نگرانی از  تقسیم بندی SMEها به سازمان های خرد، کوچک و متوسط برجسته کرده اند.

پاسخ دهید