مقاله ترجمه شده تاثیر عوامل استرس زا شغلی بر روی رفتار صدا : چشم انداز تخلیه نفس

دسته بندی: -

قیمت: 40000 تومان

تعداد نمایش: 181 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۳ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1016

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  چرا و چه زمانی عوامل استرس زا شغلی بر روی رفتار صدا تأثیر می گذارند: چشم انداز تخلیه نفس

عنوان کامل انگلیسی:

Why and when job stressors impact voice behaviour: An ego depletion perspective

چکیده فارسی:

در بیشتر تحقیقات فرض بر این است که عوامل استرس زا موجب تضعیف رفتار صدا در کارکنان می شوند. اما ، با نگاهی به تحقیقات موجود در مورد عوامل استرس زا شغلی و OCB (از جمله صدا) ، می توان دریافت که همه انواع عوامل استرس زا اثرات یکسانی ندارند. هدف از تحقیق ما ارائه یک مدل تحقیق جدید در رابطه با اثرات مختلف عوامل استرس زا چالش برانگیز و عوامل استرس زا بازدارنده بر رفتار صدا  است. با استفاده از نظریه تخلیه نفس ، ما بیان می کنیم که رابطه بین عوامل استرس زا و رفتار صدا  با تغییر تخلیه نفس کارمندان تعدیل می شود. علاوه بر این ، ما اثر تعدیل کننده رابطه رهبر-پیرو (LMX) را در رابطه بین عوامل استرس زا و تخلیه نفس ناشی از آن را بررسی کردیم. ما روابط فرض شده را با استفاده از داده های جمع آوری شده از ۳۴۶ کارمند در سه روز متوالی در چین بررسی کردیم. طبق فرضیات ارائه شده ، دریافتیم که تخلیه نفس رابطه بین عوامل استرس زا و رفتار صدا  را تعدیل می کند. همچنین ، LMX رابطه مثبت بین عوامل استرس زا بازدارنده و تخلیه نفس را تقویت می کند. ما همچنین در مورد پیامدهای عملی و علمی نتایج بحث می کنیم.

واژه‌های کلیدی: عوامل استرس زا چالش برانگیز، عوامل استرس زا بازدارنده ، تخلیه نفس ، رفتار صدا  ، رابطه رهبر-پیرو

Abstract                                                                                                 

Most research assumes that job stressors decrease employees’ voice behavior. However, looking at research about job stressors and OCB (including voice), not all types of stressors have the same effects. The purpose of our research is to develop a new research model relating to the different effects of challenge stressors and hindrance stressors on voice behavior. Drawing on ego depletion theory, we propose that the relationship between stressors and voice behavior is mediated by employees’ ego depletion change. Further, we tested the moderating effect of leader-member exchange (LMX) on the relationship between stressors and subsequent ego depletion. We examined the hypothesized relationships using data collected in China from 346 employees on three consecutive days. As hypothesized, we found that ego depletion mediates the relationship between stressors and voice behavior. Also, LMX strengthens the positive relationship between hindrance stressors and subsequent ego depletion. We discuss implications for research and practice.

Keywords: Challenge stressors ,Hindrance stressors, Ego depletion, Voice behavior, Leader-member exchange