مقاله حسابداری لاتین ترجمه شده تاثیر عملیات خارجی و افشای آنها بر کیفیت سود

مشخصات محصول
قیمت:16000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۹ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h128

عنوان فارسی:

مقاله حسابداری ترجمه شده تاثیر عملیات خارجی و افشای آنها بر کیفیت سود

عنوان انگلیسی:

the influence of foreign operations and their disclosure on earnings quality

چکیده فارسی:

این مقاله اثر عملیات خارجی و افشای مالی آن را بر کیفیت سود در شرایط محافظه کاری حسابداری (شناسایی به موقع زیان ها) مورد بررسی قرار می دهد. در یک نمونه ی بزرگ از شرکت های امریکایی(۷۳۱۱ سال مالی شرکت ها) ما پی بردیم که سود شرکت هایی که دارای عملیات چندملیتی هستند(MNCs) از کیفیت کمتری برخوردار است و نسبت به شرکت هایی که فاقد عملیات خارجی هستند(شرکت های بومی) با محافظه کاری کمتری گزارش می شوند. علاوه بر این، ما از طریق مشاهده ی اطلاعات بخش جغرافیایی افشا شده از سوی شرکت های MNC پی بردیم که اگر یک MNC اطلاعات عملیات خارجی را “شفاف” گزارش کند، محافظه کاری سود بهبود پیدا می کند؛ در این حالت نتایج عملیاتی MNC با توجه به مناطق جغرافیایی(قاره یا کشور) تفکیک و به طور جداگانه گزارش می شود. این مطالعه کاربردهایی برای نظارت بر عملیات و قوانین خارجی دارد که می تواند باعث بهبود کیفیت سود در اقتصاد جهانی شود.

واژه های کلیدی: عملیات خارجی، افشای مالی، محافظه کاری، کیفیت سود

مقدمه

این مقاله اثر عملیات خارجی و افشای آن ها را بر کیفیت سود در شرایط محافظه کاری حسابداری مورد بررسی قرار می دهد. ما دو مسئله مرتبط را بررسی می کنیم: (۱) عملیات خارجی چگونه بر کیفیت سود اثر می گذارند و (۲) آیا تغییر در الزامات افشای عملیات خارجی موجب افزایش کیفیت سود می شود. افزایش توجه به عملیات بین المللی در اقتصاد جهانی، یافته های ضد و نقیض در ادبیات تحقیق در مورد سود خارجی و نگرانی رو به رشد درباره ی کارایی الزامات افشای عملیات خارجی انگیزه های این تحقیق را ایجاد کرده اند.

به دلیل گسترش شرکت های MNC و اثر عملیات خارجی بر کیفیت سود و ارزیابی سودآوری حال و آینده ی شرکت، این مسائل مورد علاقه هستند. همان طور که بعد از این در تحلیل آماری نشان داده شده است، فقط حدود %۵ از شرکت های فهرست شده ی آمریکایی به عنوان بومی طبقه بندی شده اند (فاقد درآمدهای عملیاتی خارجی هستند)؛ سایر شرکت ها به عنوان شرکت های چند ملیتی طبقه بندی شده اند (شرکت های MNC یا شرکت هایی با درآمدهای عملیات خارجی). مطالعات متعددی سهم عملیات خارجی را در ارزش شرکت مورد مطالعه قرار داده اند؛ به هر حال، آن مطالعات نتایج ضد و نقیضی ارائه می دهند. به عنوان مثال، برخی پژوهشگران بیان می کنند که سودهای خارجی را به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از سودهای بومی ارزش گذاری می کنند((Bodnar & Weintrop, 1997; Errunza & Senbet, 1984; Morek & Yeung, 1991) در حالی که سایرین به نتایجی مخالف رسیدند(Boatsman, Behn, & Patz, 1993; Christophe & Pfeiffer, 2002, 2000; Denis, Denis, & Yost, 2000) این مطالعات درباره ی این بحث می کنند که عملیات خارجی چگونه در ارزش شرکت منعکس می شود، اما این تنها یک جنبه از کیفیت سودهای خارجی است که توسط سرمایه گذاران استنباط می شود (نقش پیش بینی کنندگی). این مطالعه تلاش می کند کیفیت سود عملیات خارجی را از بعد نقش قراردادی آن بررسی کند که از طریق گزارش به موقع زیان های اقتصادی(محافظه کاری) اندازه گیری می شود. این موضوع می تواند از رفتار فرصت طلبانه ی مدیریت در گزارشگری سود جلوگیری کند و به عنوان ابزاری برای نشان دادن مسائل مربوط به خطر اخلاقی عمل کند(Watts,2003).

با در نظر گرفتن کاربرد محافظه کاری در سود، عملیات خارجی ممکن است به روش های متفاوتی بر کیفیت سود اثر بگذارد. از یک طرف، سود شرکت های چندملیتی (MNCs) ممکن است در گزارشگری زیان های تحقق یافته در عملیات خارجی محافظه کارانه تر یا به موقع تر باشد. به علت تفاوت ها در قوانین، روش های مالیات، زبان ها و رقابت محلی، کنترل عملیات خارجی سخت تر است و از ریسک و عدم اطمینان بیشتری برخوردار است(Christophe, 2002; Eaker, Fabozzi, & Grant, 1996; Jensen, 1986). به هر حال، اگر مدیران محافظه کارانه رفتار کنند و “اخبار بد” را آسان تر از “اخبار خوب” تشخیص دهند، تا حدی می توانند با این چالش ها مواجه شوند. به عبارت دیگر، ممکن است سود شرکت های MNC کمتر محافظه کارانه باشد به این دلیل که عملیات خارجی مسائل مربوط به خطر اخلاقی را دربرمی گیرد. عملیات خارجی، به دلیل پتانسیلی که برای جریان های نقدی آزاد دارند(Jensen, 1986; Pacter, 1993)، اغلب

ممکن است مدیران ترغیب شوند سودها را با انحراف و پارازیت همراه کنند و موجب شوند که سودها برای طرفین قرارداد۱ حاوی اطلاعات مفید کمتری باشد. علاوه بر این، نظارت بر تصمیم گیری مدیریتی در شرکت های پیچیده ی جهانی ممکن است دشوارتر باشد(Bodnar et aI., 1999). از این رو، مسائل مربوط به خطر اخلاقی در عملیات خارجی وجود دارد و هزینه های کنترل منجر به کیفیت سود ضعیف تری می شود.

با در نظر گرفتن این نظرات متناقض، این مطالعه از مدل piecewise linear(Basu, 1997) برای اندازه گیری محافظه کاری سود استفاده می کند و نمونه ی مورد استفاده ی آن نیز طی سال های مالی ۲۰۰۶-۱۹۹۸ از CRSP به دست آمده است تا از طریق آن اثر عملیات خارجی بر کیفیت سود را بررسی کند. نتایج تجربی نشان می دهد که سود شرکت هایی که دارای عملیات بین المللی هستند(MNCs) نسبت به شرکت هایی که فاقد عملیات بین المللی هستند، از محافظه کاری کمتری برخوردار است که نشان می دهد کیفیت سود در شرکت هایی که دارای عملیات خارجی هستند، کمتر است و مسائل مربوط به خطرات اخلاقی به طور بالقوه در این شرکت ها افزایش می یابد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد