مقاله ترجمه شده : روابط تجربی عدم قطعیت محیطی درک شده، مشارکت زنجیره تامین و عملکرد عملیاتی

مشخصات محصول
قیمت:19000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M763

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۷ :  روابط تجربی عدم قطعیت محیطی درک شده، مشارکت زنجیره تامین و عملکرد عملیاتی: تجزیه و تحلیل اثرات مستقیم، غیر مستقیم و مجموع

عنوان انگلیسی:

Empirical Relationships of Perceived Environmental Uncertainty, Supply Chain Collaboration and Operational Performance: Analyses of Direct, Indirect and Total Effects

چکیده فارسی:

این مطالعه دارای دو هدف است: یکی تجزیه و تحلیل ارتباط بین عدم قطعیت درک شده محیطی ، یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد عملیاتی؛ و دیگری تست اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کلی بین متغیرها. به منظور دستیابی به اهداف این مطالعه، از روشهای تحقیق مختلفی استفاده می شود. جمعیت شامل شرکتهای کره ای در چین است. پرسشنامه هایی به شرکتهای نمونه ارسال، و از ۲۰۸ اطلاعات در تجزیه و تحلیل استفاده شد.  اعتبار و قابلیت اطمینان برای اندازه گیری عوامل با تحلیل عامل تاییدی تایید شدند، و پیوندها سببی بین متغیرها نیز با تحلیل مدلسازی معادله ساختاری تایید شدند. نتایج بصورت زیر بوده. اول، ارتباط بین عدم قطعیت درک شده محیطی  و یکپارچگی زنجیره تامین یک پیوند سببی است. عدم قطعیت  محیطی پیشگام یکپارچگی زنجیره تامین بوده و با نظریه پردازش اطلاعات بیان می شود. دوم، یکپارچگی زنجیره تامین تاثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد. به منظور بهبود عملکرد، مدیران باید با فروشندگان و مشتریان و همچنین بخشهای داخلی تعامل یابند. سوم، هیچ تاثیر مستقیمی بین محیط و عملکرد وجود نداشته، اما اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کلی بین متغیرها وجود دارد. تاثیر منفی عدم قطعیت درک شده محیطی  بر عملکرد (اثر مستقیم) با اثر مثبت (اثرات غیرمستقیم و کلی) تغییر می کند. این مورد با عنوان واسطه ای توسط “ونکاترامان” بیان می شود.

مقدمه

بسیاری از شرکتها سرمایه گذاری مستقیمی در چین انجام داده زیرا این کشور کارخانه جهانی است. بعلاوه، بسیاری از شرکتهای کره ای نیز در چین سرمایه گذاری می کنند. علت سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در چین حفظ رقابت در بازار بوده و رقابت با نیازهای شرکتها دنبال می شود که مزیت هزینه را بدست آورد. علت سرمایه گذاری در چین وجود کار ارزان و کیفیت است. افزایش شرکتهایی که در چین سرمایه گذاری می کنند منجر به تنوع بازار چین شده و زمینه ای برای رشد بازار چین است. با  اینحال، تحقیقی که محیط بازار چین را تجزیه و تحلیل می کند فعال نیست. از این منظر، به تحقیق مرتبط با عدم قطعیت درک شده محیطی  بازار چین نیاز است.

شرکتهایی که FDI را در چین انجام می دهند نیازهای مشتری را بدست آورده، نیازها را با سایر بخشها تسهیم کرده و نیازها را از طریق تسهیم اطلاعات با فروشندگان به منظور کاهش تاثیر منفی عدم قطعیت درک شده محیطی  بر عملکرد بدست می آورند. از این دیدگاه، یکپارچگی زنجیره تامین از استراتژی مهم شرکتها است که FDI را در چین انجام داده و با نظریه پردازش اطلاعات بیان می شود. شرکتها اطلاعات را از محیط خارجی بدلیل عدم قطعیت درک شده محیطی  بدست می آورند. اطلاعات خارجی توسط مدیران آموخته شده و در فرایندهای داخلی اعمال می شود. فرایندهای داخلی برتر ساختاریافته از طریق جذب اطلاعات نیز مبنای یکپارچگی با فروشندگان و مشتریان بوده و با عملکرد بالا ارتباط دارد.

ABSTRACT

There are two aims of this study: one is to analyze the relationship among perceived environmental uncertainty, supply chain integration and operational performance and the other is to test direct, indirect and total effects among the variables. To achieve the aims of this study, various research methods were used. The population is Korean firms in China. Questionnaires were sent to the sample firms, and 208 data were used in the analysis. Validity and reliability of measuring items were verified by a confirmatory factor analysis, and the causal links among the variables were verified by a structural equation modeling analysis. The results are as follows. First, the relationship between perceived environmental uncertainty and supply chain integration is the causal link. Environmental uncertainty is an antecedent of supply chain integration and this is explained by information processing theory. Second, supply chain integration has a positive effect on operational performance. To improve performance, managers have need of interaction with suppliers and customers as well as inter-departments. Third, there is no direct effect between environment and performance but there are direct, indirect and total effects among the variables. The negative effect of perceived environmental uncertainty on performance (direct effect) is changed with positive effect (indirect and total effects). This is explained by fit as mediation by Venkatraman (1989).

Keywords Perceived environmental uncertainty,Supply Chain Integration, Operational Performance, Korean Firms

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد