مقاله ترجمه شده طراحان کسب و کار ، شبکه های سازمانی و ICT

سال نشر: ۲۰۱۸

نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1112

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   Digital Technology and Organizational Change

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  طراحان کسب و کار ، شبکه های سازمانی و ICT

عنوان کامل انگلیسی:

Business Designers, Organizational Networks and ICT

چکیده فارسی:

در شرکتهای نوآور که در بازار جهانی رقابت می کنند ، می توانیم دو پدیده متمایز را مشاهده کنیم که مشخص کننده تغییرات آنها نسبت به گذشته می باشند: گسترش شبکه های سازمانی و تقویت نمایه جدید مدیر ارشد / کارآفرین که به عنوان طراح کسب و کار نامیده می شوند. دانشمندان و متخصصان توجه ویژه ای به این دو پدیده دارند تا بتوانند آنها را توصیف کنند و تکثیرپذیری آنها را بهبود بخشند. از آنجا که طراحان کسب و کار اغلب به دلیل شیوه طراحی و توسعه نوآوری در سطح محصولات ، خدمات و روابط مشتری شناخته می شوند و شبکه های سازمانی به عنوان تغییردهنده سازمان شرکت های نوآور شناخته می شوند ، با این حال توجه کمی به روابط متقابل و پیوند این دو پدیده شده است. در این مقاله من مهمترین نکات را در مورد این که چگونه طراحان کسب و کار ،شبکه ها را ارتقا می دهند یا باید ارتقاء دهند ارائه می کنم، و پیشنهاد می کنم که شبکه های سازمانی برای انجام طراحی کسب و کار ضروری هستند. در بخشهای آخر چگونگی پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات از اثربخشی شبکه ها مورد بحث قرار گرفته و نوآوری تکنولوژیکی پیشنهاد شده که باید همراه با تقویت طراحان کسب و کار باشد.

کلید واژه ها : شبکه سازمانی ، طراح کسب و کار ، تفکر طراحی ، محاسبات موقعیتی

Abstract

Within innovative companies competing in the globalized market we can observe two distinct phenomena characterizing their changes with respect to the past: the proliferation of organizational networks and the raise of a new profile of top manager/entrepreneur that has been called business designer. Scholars and practitioners are paying great attention to these two phenomena in order to characterize them and to improve their reproducibility. Since business designers are characterized mostly for their way to design and develop innovation at the level of products, services and customers relationships, while organizational networks are seen as transformers of the organization of innovative companies, there has been little or no attention to the mutual relations binding the two phenomena. In this paper I propose some first hints on how business designers promote or should promote networks and suggest that organizational networks are necessary for doing business design. The last sections discuss how Information and Communication Technology can support the effectiveness of networks and suggest the technological innovation that should accompany the raise of business designers.

 Keywords Organizational network, Business designer , Design thinking , Situated computing

 

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد