مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده شفاف سازی با هدف نظارت: مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری

مشخصات محصول
قیمت:7000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M396

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده شفاف سازی با هدف نظارت: مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری

عنوان انگلیسی:

Transparency for governance The mechanisms and effectiveness of disclosure-based

چکیده فارسی:

زمانی که شفاف سازی به عنوان ابزاری برای نظارت زیست محیطی جهانی مورد استفاده قرار می گیرد- یعنی باعث ترغیب افراد فعال برای کاهش رفتارهای زیان اور زیست محیطی مب گردد، می تواند از طریق شفاف سازی یا آموزش، اجرایی گردد. سیاست های مبتنی بر شفاف سازی منجر به بالا رفتن اطلاعاتی که عموم مردم در ارتباط با عملکرد افراد فعال دارند ، می گردد در حالی که سیاست های آموزش محور منجر به افزایش اطلاعات فعال در مورد عملکردشان، می شود که این اطلاعات در مورد نتایج، پیشنهادات و هنجارهای اجتماعی می باشد. نیروهای اجتماعی و سیاسی مختلف مشخص می کنند که چه نوع از سیاست های شفاف سازی مورد قبول می باشد. سیاست شفاف سازی مبتنی بر افشاگری و آموزش تحت شرایط مختلف موثر بوده و از طریق مکانیسم های متفاوت فعالیت می کنند. هر دو مورد، اغلب موارد از طریق مکانیسم هایی فعالیت می کنند که به بازتاب ابزارهای منطقی حاصل از نتایج پرداخته و همچنین می توانند فعالیتی را از طریق مکانیسم هایی انجام دهند که به بازتاب منطق اصولی نتابج از طریق بالا بردن مشروعیت بر طبق به استانداردهای زیست محیطی جهانی و مسئولیت های اجتماعی پرداخته  و احساسات افراد فعال را در ارتباط با عملکردشان تحت تاثیر قرار می دهد. درک تفاوت در مکانیسم هایی که توسط آن سیاست های مبتنی بر شفاف سازی و آموزش فعالیت دارند نشان می دهد که متخصصان و محققان می بایست از پیش بینی هایی برای درک این موضوع استفاده کنند که چرا و چه زمانی چنین سیاست هایی کار می کنند.

کلیدواژه: شفاف سازی، افشاگری، مشروعیت، پاسخگویی، اثربخشی

  1. مقدمه

پاسخگویی و مشروعیت چه نقشی در توانایی شفاف سازی برای بهبود نظارت زیست محیطی جهانی دارد؟ این بخش خاص تمرکزش را بر روی بهبود پاسخگویی و مشروعیت مقررات نظارتی سیستم های مخلف قرار می دهد. من پرسش هایی را مد نظر قرار می دهم که به عنوان بخشی از این چالش مهم می باشد: چگونه و چه زمانی سیاست هایی وجود دارند که تکیه ای بر روی شفاف سازی و کارایی اطلاعات در ایجاد فعالیت های پرمنفعت محیطی داشته، و چگونه مشروعیت و پاسخ گویی سهمی در این اثربخشی دارند؟ نظارت محیطی نه تنها بستگی به سیاست های شفاف سازی دارند که عملکردهای زیان اور محیطی بعضی از افراد فعال خاص برای افراد دیگر افشا می شود، بلکه بستگی به سیاست های آموزش محوری دارد که کسانی که در این عملکردهای زیان اور محیطی به کار گماشته می شوند، برای آن ها اطلاعاتی برای تغییر انگیزه شان برای ادامه فعالیت ها وجود دارد. هر دو این سیاست ها از طریق جریاناتی که انگیزه های مادی و علاقه و همچنین فرایند هایی که پاسخگویی و مشروعیت را تغییر می دهند، اثربخش می باشند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد