مقاله ترجمه شده روایی و پایایی ابزاری برای سنجش شایستگی های تفکر نوآورانه آموزشی

دسته بندی:

قیمت: 39000 تومان

تعداد نمایش: 48 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1070

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Teaching and Teacher Education

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  روایی و پایایی ابزاری برای سنجش شایستگی های تفکر نوآورانه آموزشی

عنوان کامل انگلیسی:

The validity and reliability of a tool for measuring educational innovative thinking competencies

چکیده فارسی:

هدف از این تحقیق، توسعه ابزاری معتبر و مطمئن برای سنجش شایستگی های تفکر نوآورانه با توجه به آموزش می باشد. ایجاد ابزار با استفاده از  نظریه های شناختی ، تجربی و فرهنگی اجتماعی انجام شد. روایی و پایایی ابزار با استفاده از روش های کمی در سه مرحله اصلی انجام شد: روایی محتوا با توافق بین ارزیاب ها. روایی سازه با استفاده از تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل عاملی تأییدی،  روایی همزمان از طریق همبستگی بین مقیاس ها. شرکت کنندگان، ده مربی و ۷۴۳ دانشجوی معلمی از دو موسسه آموزش عالی بودند. این یافته ها ابزاری را برای سنجش شایستگی های تفکر نوآورانه آموزشی در زمینه آموزش معلمان ایجاد کرد.

واژه های کلیدی: تفاوت های فردی ، شایستگی های تفکر نوآورانه ، ابزار اندازه گیری ، دانشجویان علمی ، آموزش معلمان ، پایایی ، روایی

Abstract

The study’s purpose was to develop a valid and reliable tool for measuring innovative thinking competencies with reference to education. The tool development was guided by the cognitive, experiential, and sociocultural theories. The validity and reliability of the tool were established using quantitative methods through three main stages: Content validity by inter-rater agreement; Construct validity by principle component analysis and confirmatory factor analysis; Concurrent validity by correlations between scales. The participants were ten educators and 743 preservice teachers from two higher education institutions. The findings produced a tool for measuring educational innovative thinking competencies in the context of teacher education.

Keywords: Individual differences, Innovative thinking competencies, Measurement tool, Preservice teachers, Teacher education, Reliability, Validity