مقاله ترجمه شده تجربه خارجی در سازماندهی و ارزیابی سیستم کنترل و حسابرسی داخلی

دسته بندی:

قیمت: 19000 تومان

تعداد نمایش: 38 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H619

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:  Engineering Economics: Decisions and Solutions from Eurasian Perspective

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تجربه خارجی در سازماندهی و ارزیابی سیستم کنترل و حسابرسی داخلی

عنوان کامل انگلیسی:

Foreign Experience in Organizing and Evaluating the Internal Control and Audit System

چکیده فارسی:

در شرکت های روسی ، راه اندازی سیستم های کنترل و حسابرسی داخلی موثر فقط به دلیل کارایی یا تضمین رقابت در بازار نیست ، بلکه موضوع امنیت ملی نیز وجود دارد که ارتباط را تعیین می کند و اهمیت این مطالعه را افزایش می دهد. هدف از این مطالعه بررسی تجربه بین المللی در شکل گیری و ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم کنترل و حسابرسی داخلی است. در طول مطالعه ، روش هایی مانند تجزیه و تحلیل ، مشاهده ، رسمی سازی ، طبقه بندی ، مدل سازی و سایر موارد استفاده شده است. تجزیه و تحلیل ها نشان داد که اغلب در شرکت های روسی وظایف عملکردهای کنترل داخلی ، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک به عنوان یک واحد با هم ادغام می شوند. از طرف دیگر ، از معرفی روش های ممتاز سازمانی ، کنترل داخلی و حسابرسی داخلی در شرکت های داخلی  زمان کمی می گذرد. موفقیت این فرآیندها تنها در شرایط وجود توانمندی ذهنی پیشرفته در سازمان رخ می دهد ، که تاکنون در فضای کسب و کار روسیه وجود نداشته است.

واژه های کلیدی: کنترل داخلی ، حسابرسی داخلی ، مدیریت ریسک ، رویکرد مبتنی بر ریسک

Abstract

For Russian enterprises, the formation of effective internal control and audit systems is not just a matter of efficiency or ensuring market competitiveness, but also national security, which determines the relevance and increases the significance of this study. The aim of the study is to study international experience in the formation and assessment of the reliability of the internal control and audit system. During the study, such methods as analysis, observation, formalization, classification, modeling and others were used. The analysis allows us to conclude that very often in Russian companies there is a situation where the same unit combines the functions of internal control, internal audit and risk management. On the other hand, little time has passed since the introduction of the organization’s best practices, internal control and internal audit at domestic enterprises. These processes can become successful only in conditions of a developed corporate mentality, which the Russian business environment cannot boast of so far.

Keywords: Internal control , Internal audit , Risk management , Risk-based approach