مقاله ترجمه شده سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد سازمانی: نقش مدیریت دانش

دسته بندی:

قیمت: 27000 تومان

تعداد نمایش: 372 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۸   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M900

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۷ :  سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد سازمانی: نقش مدیریت دانش

عنوان کامل انگلیسی:

High performance work system and organisational performance: role of knowledge management

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مقاله بررسی سیستم کاری با عملکرد بالا با استفاده از مدل توانایی، انگیزش و فرصت (Jiang et al.، ۲۰۱۳) و تأثیر آن در عملکرد سازمانی می باشد. علاوه بر این، نقش میانجیگر مدیریت دانش بین سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد سازمانی نیز بررسی شده است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – برای جمع آوری داده ها از مدیران (n=58) و کارکنان (n=246) در سازمان های مخابراتی در جامو و کشمیر (شمال هند) از پرسشنامه استفاده شده است. روایی داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی، تأیید شده است. فرضیه ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار AMOS و SmartPLS3 مورد بررسی قرار گرفته اند.

یافته ها – این مطالعه نشان می دهد که سیستم کاری با عملکرد بالا بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این، مدیریت دانش نقش میانجی گر بین سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد سازمانی ایفا می کند.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق – این مطالعه تنها در بخش مخابرات بخش خصوصی انجام شده است (Airtel، Aircel، Tata Indicom، Idea، Reliance، Vodafone). علاوه بر این، این مطالعه محدود به بخش مخابراتی می باشد که می تواند در بخش های دیگر گسترش یابد.

مفاهیم عملی – به منظور ایجاد سیستم کاری بالنده، مدیریت باید بر روی رشد توانایی های خلاقانه مانند آموزش شغلی گسترده، آموزش مبتنی بر کامپیوتر و غیره تمرکز کند. به طور منظم کارمندان باید از بیرون و درون پاداش داده شوند تا برای دستیابی به سطوح بالاتر عملکرد انگیزه داشته باشند. علاوه بر این، مدیریت باید کارمندان را از طریق عدم تمرکز قدرت، تصمیم گیری مشارکتی، و غیره توانمند سازد.  مدیریت همچنین باید فرهنگ دانش را در سازمان به صورت تدریجی تقویت کند تا بتواند ظرفیت دانشی کارکنان را افزایش دهد.

اصالت / ارزش – این مطالعه با شناسایی موارد کلیدی(جعبه سیاه) با استفاده از مدیریت دانش به درک ارتباط بین سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد سازمانی در بخش مخابرات کمک می کند.

کلیدواژگان: مدیریت دانش، کمی، آمار پیشرفته، عملکرد سازمانی، مدل AMO، سیستم کاری با عملکرد بالا

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to explore the high performance work system through ability, motivation and opportunity model ( Jiang et al., 2013) and its impact on organisational performance. Further, the mediating role of knowledge management between high performance work system and organisational performance has also been evaluated.

Design/methodology/approach – Questionnaire technique has been used to collect the data from managers (n¼۵۸) and employees (n¼۲۴۶) working in telecommunication organisations in Jammu and Kashmir (North India). Data collected have been validated using the exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. Hypotheses have been tested through structural equation modelling with the help of AMOS and SmartPLS3 softwares. Further, theoretical, managerial and socio-economic implications have also been discussed.

Findings – The study indicates that high performance work system positively affects organisational performance. Further, knowledge management act as a mediator between high performance work system and organisational performance.

Research limitations/implications – The study has been conducted only in the private telecommunication sector (Airtel, Aircel, Tata Indicom, Idea, Reliance, Vodafone). Further, the study being limited to telecommunication sector can be extended in other sectors also. Practical

implications – In order to create superior work system, management should focus on ability-enhancing initiatives such as extensive job training, computer-based training, etc. on regular basis. Employees should be rewarded extrinsically as well as intrinsically to keep them motivated to achieve higher levels of performance. Further, management should empower the employees through decentralisation of authority, participative decision making, etc. Besides this, management should also instil the knowledge culture in the organisation in order to enhance the knowledge capability of the employees.

Originality/value – This study contributes to the literature by identifying the black box using knowledge management to understand the relationship between high performance work system and organisational performance in the telecommunication sector.

Keywords Knowledge management, Quantitative, Advanced statistical, Organizational performance, AMO model, High performance work system