مقاله ترجمه شده ارزیابی موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی

دسته بندی: -

قیمت: 43000 تومان

تعداد نمایش: 135 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M977

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  ارزیابی موفقیت سیستمهای یادگیری الکترونیکی: یک مطالعه تجربی

عنوان کامل انگلیسی:

Evaluating E-learning systems success: An empirical study

چکیده فارسی:

یادگیری الکترونیکی ، به عنوان پیامد مستقیم ادغام فناوری و آموزش ، به صورت یک رسانه قدرتمند یادگیری به ویژه با استفاده از فناوری های اینترنت پدیدار شده است. اهمیت انکارناپذیر یادگیری الکترونیکی در آموزش منجر به رشد گسترده تعداد دوره های آموزش الکترونیکی و سیستم های ارائه انواع مختلف خدمات می شود. بنابراین ، ارزیابی سیستمهای یادگیری الکترونیکی برای اطمینان از ارائه موفقیت آمیز ، استفاده کارآمد و تأثیرات مثبت بر یادگیرندگان بسیار مهم است. بر اساس مرور کلی ادبیات ، یک مدل جامع که یک تصویر جامع ارائه می دهد، ایجاد شده است و سطوح مختلف موفقیت مرتبط با طیف گسترده ای از عوامل تعیین کننده موفقیت را مشخص می کند. از طریق بررسی مدل با استفاده از داده های جمع آوری شده از ۵۶۳ دانشجویی که از  سیستم های یادگیری الکترونیکی در یکی از دانشگاه های انگلستان استفاده می کردند با روش حداقل مربعات جزئی – مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM)، این مدل از نظر تجربی اعتبار سنجی شد. عوامل تعیین کننده میزان رضایت درک شده از آموزش الکترونیکی عبارتند از: کیفیت سیستم فنی ، کیفیت اطلاعات ، کیفیت خدمات ، کیفیت سیستم پشتیبانی ، کیفیت یاد گیرنده ، کیفیت یاد دهنده و سودمندی درک شده ، که در مجموع ۷۱٫۴٪ از واریانس رضایت درک شده را تبیین می کنند. کیفیت سیستم فنی ، کیفیت اطلاعات ، کیفیت سیستم پشتیبانی ، کیفیت یاد گیرنده و کیفیت یاد دهنده ، عوامل موثر بر سودمندی درک شده  می باشند که ۵۴٫۲ درصد از واریانس سودمندی درک شده را تبیین می کنند. چهار سازه تاثیرگذار بر استفاده از یادگیری الکترونیکی ، یعنی کیفیت سیستم آموزشی ، کیفیت سیستم پشتیبانی ، کیفیت یاد گیرنده و سودمندی درک شده بودند ، که مجموع آنها ۳۴٫۱ درصد  از واریانس را به خود اختصاص می دهند. در نهایت ، ۷/۶۴ درصد از واریانس مزایای یادگیری الکترونیکی با سودمندی درک شده ، رضایت درک شده و کاربرد تبیین شده است.

 واژه‌های کلیدی: یادگیری الکترونیکی ، موفقیت در یادگیری الکترونیکی ، ارزیابی یادگیری الکترونیکی ، سیستم های اطلاعاتی دلون و مکلین ، مدل موفقیت ، مدل پذیرش فناوری (TAM) ، رضایت از یادگیری الکترونیکی

Abstract

E-learning, as a direct result of the integration of technology and education, has emerged as a powerful medium of learning particularly using Internet technologies. The undeniable significance of e-learning in education has led to a massive growth in the number of e-learning courses and systems offering different types of services. Thus, evaluation of e-learning -systems is vital to ensure successful delivery, effective use, and positive impacts on learners. Based on an intensive review of the literature, a comprehensive model has been developed which provides a holistic picture and identifies different levels of success related to a broad range of success determinants. The model has been empirically validated by fitting the model to data collected from 563 students engaged with an e-learning system in one of the UK universities through a quantitative method of Partial Least Squares – Structural Equation Modelling (PLS-SEM). The determinants of e-learning perceived satisfaction are technical system quality, information quality, service quality, support system quality, learner quality, instructor quality, and perceived usefulness, which together explain 71.4% of the variance of perceived satisfaction. The drivers of perceived usefulness are technical system quality, information quality, support system quality, learner quality, and instructor quality, and these explain 54.2% of the variance of perceived usefulness. Four constructs were found to be the determinants of e-learning use, namely educational system quality, support system quality, learner quality, and perceived usefulness, and together they account for 34.1%. Finally, 64.7% of the variance of e-learning benefits was explained by perceived usefulness, perceived satisfaction, and use.

Keywords: E-Learning, E-learning success, E-learning evaluation ,DeLone and McLean information systems, success model, TAM,E-learning satisfaction