مقاله ترجمه شده یک تجزیه و تحلیل سیستماتیک سیستم های مدیریت زیست محیطی در شرکت های کوچک و متوسط: مسیرهای تحقیقاتی احتمالی از وضعیت کنترل و حسابداری مدیریت

مشخصات محصول
قیمت:59000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۳   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H544

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Cleaner Production

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  یک تجزیه و تحلیل سیستماتیک سیستم های مدیریت زیست محیطی در شرکت های کوچک و متوسط: مسیرهای تحقیقاتی احتمالی از وضعیت کنترل و حسابداری مدیریت

عنوان کامل انگلیسی:

A systematic analysis of environmental management systems in SMEs: Possible research directions from a management accounting and control stance

چکیده فارسی:

این مقاله به طور سیستماتیک محرک ها ، فرایندهای اجرایی و نتایج عملکردی سیستم های مدیریت زیست محیطی (EMS) را در شرکتهای کوچک و متوسط ​​(SME) از موضع کنترل و حسابداری مدیریت (MAC) بررسی می کند که نشان می دهد چارچوب های متنوعی از زمینه ها ، کنترل و عملکرد وجود دارد که نیاز به تحقیقات بیشتر دارند. با توجه به زمینه ها ، این نیازها وجود دارد: الف) بررسی رابطه بین اندازه شرکت و توسعه ابزارهای پایداری ،ب) ارزیابی اثرات زمینه برای بهبود عملکرد زیست محیطی و ج) در مورد انگیزه های بکارگیری؛ و د) بررسی این که EMS چگونه بر مسئولیت سازمانی و فردی تأثیر می گذارد. با توجه به کنترل ، این نیاز وجود دارد: الف) بررسی گونه شناسی کنترلی برای شرکتهای کوچک و متوسط از نظر تئوری، ب) شناخت بهتر نوع کنترل (یعنی رسمی یا غیر رسمی) و ماهیت کنترل (یعنی محکم و سخت یا انعطاف پذیر) و ج) شناخت بهتر کنترلهای اجتماعی و ایدئولوژیکی برای بهبود پایداری. در نهایت ، در مورد عملکرد ، این نیاز وجود دارد: الف) درک چگونگی عملکرد تعریف شده زیست محیطی و تعامل بین ابعاد آن  وب) بررسی رابطه بین EMS و عملکرد زیست محیطی در شرکتهای کوچک و متوسط. این مقاله با برجسته کردن مباحث اخیر برای اقدامات پایداری علمی و شغلی به عنوان اولین قدم برای درک MAC در شرکتهای کوچک و متوسط ، عمل می کند.

واژه‌های کلیدی: سیستم های مدیریت زیست محیطی ، EMAS ، ISO 14001 ، کنترل و حسابداری مدیریت ، SME ها ، پایداری

Abstract

This paper systematically reviews the drivers, implementation processes and performance outcomes of environmental management systems (EMS) in small to medium-sized enterprises (SMEs) from a management accounting and control (MAC) stance. It finds that there are various contextual, control and performance themes which require research attention. Regarding context, there is the need to: a) explore the relationship between firm size and the development of sustainability tools; b) assess the impact of context for better environmental performance and c) on adoption motivations; and d) explore how EMS affect corporate and individual accountability. Regarding control, there is the need to: a) theoretically explore the control typologies for SMEs; b) better understand the type (i.e. formal or informal) and nature (i.e. tight or flexible) of this control; and c) develop understandings of socio-ideological controls for improved sustainability. Finally, regarding performance, there is the need to: a) understand how environmental performance is defined and the interaction between its dimensions; and b) explore the relationship between EMS and environmental performance in SMEs. The paper serves as a first step to understanding MAC in SMEs, highlighting contemporary issues that are relevant for academic and professional sustainability practice

Keywords: environmental management systems, EMAS, ISO 14001, management accounting and control, SMEs, sustainability

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد