مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی حسابداری: دستورالعمل های سنتی و آینده

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر:  ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۱ صفحه  WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h152

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده  سیستم های اطلاعاتی حسابداری: دستورالعمل های سنتی و آینده

عنوان انگلیسی:

Accounting Accounting Systems Tradition and Future

چکیده فارسی:

این مقاله، نقش فعلی و آینده ی سیستم های اطلاعات حسابداری را با تجزیه وتحلیل مسئولیت های اصلی حسابداران و حرفه ای های مالی نشان می دهد. در حالی که در حال حاضر چند یک از این مسئولیت ها به طور مناسب توسط پاسخ و فناوری های سنتی پشتیبانی شده اند، دیگر مسئولیت ها، چالش هایی را نشان می دهند که هنوز پاسخ های مناسب را ندارند و به همین دلیل سزاوار تمرکز در تحقیقات آینده می باشند.

این کار، پاسخ های آینده ی فناوری به چالش های دامنه ی حسابداری، مانند گزارش های تأیید و خارجی را پیش بینی می کند. فن آوری های شناسایی شده، شامل موارد زیر می باشد: سرویس های وب، دستگاه های تلفن همراه، محاسبات ابری، اسکن های زیست محیطی، هوش کسب وکار، یکپارچه سازی نرم افزار شرکتی، مدیریت فرآیند کسب وکار، ابزارها و فنون حسابرسی به کمک کامپیوتر و داده های بزرگ.

کلید واژه ها: حسابداری، سیستم های مدیریت اطلاعات، سیستم های اطلاعات حسابداری، دستگاه های تلفن همراه، ابر رایانه، اسکن محیط زیست، اطلاعات کسب وکار، یکپارچه سازی نرم افزار شرکتی، مدیریت فرآیند کسب وکار، تکنیک ها و ابزارهای حسابرسی به کمک کامپیوتر

۱- مقدمه

سیستم اطلاعات حسابداری (AIS) به طور کلی یک روش مبتنی بر کامپیوتر برای ردیابی فعالیت های حسابداری در رابطه با منابع فناوری اطلاعات می باشد ]۱[. AIS برای جمع آوری، ذخیره سازی و پردازش اطلاعات مالی و حسابداری مسئول می باشد که برای تصمیم گیری مدیریت داخلی مورد استفاده قرار گرفته است، از جمله معاملات غیرمالی که به طور مستقیم بر پردازش معاملات مالی تأثیر می گذارد.

به طور معمول، یک AISاز سه زیرمجموعه اصلی تشکیل شده است: (۱) سیستم پردازش تراکنش (TPS) که از عملیات کسب وکار روزانه پشتیبانی می کند؛ (۲) سیستم دفترکل و سیستم گزارشگری مالی (GLS/FRS) و (۳) سیستم گزارش مدیریت مالی(MRS) ]2[.

TPSمسئول حمایت از عملیات و یا معاملات روزانه می باشد. این معاملات می توانند با هم در سه چرخه معامله قرار بگیرند: چرخه درآمد، چرخه مصرف و چرخه تبدیل. هدف از اولین سیستم های اطلاعاتی، خودکار کردن فرآیندهای کسب وکار بوده است که نشان می دهد دامنه حسابداری، یکی از اولین استفاده کنندگان سیستم های اطلاعاتی برای حمایت از فعالیت های خود می باشد]۳[. در واقع، عصر حسابداری کامپیوتری، با ظهور اولین کامپیوترها، به ویژه با IBM 702که برای استفاده های حسابداری در سال ۱۹۵۳ در دسترس قرار گرفت، راه اندازی شده است ]۴[ . GLS/FRS دو سیستم بسیار مرتبط می باشند که معمولا به عنوان یک سرویس یکپارچه دیده شده اند، اولی به خلاصه سازی فعالیت های چرخه معامله و دومی به اندازه گیری و گزارش وضعیت مالی، به طور کلی در قالب صورت های مالی اظهارنامه مالیاتی و یا مالیات های برگشتی به نهادهای خارجی اختصاص داده شده اند]۲[.

MRS، معمولا در حوزه سیستم های اطلاعاتی مدیریتی (MIS)، با گزارش ها و اطلاعات مالی مورد نیاز برای تصمیم گیری، مانند بودجه، گزارش واریانس، و گزارش های مسئولیت، مدیریت داخلی را ارئه می دهد. تقریبا برای تمامی متخصصان حوزه حسابداری، ایده اصلی در مورد سیستم اطلاعات یک سازمان و به ویژه یک AIS، توسط برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) پذیرفته شده است، که شامل تمام توابع ضروری برای حمایت از یک سازمان بوده و تقریبا در همه سازمان های بزرگ اجرا شده است]۶و۵[. با توجه به روش مدولارتر AIS که در آن فناوری های جدید مانند هوش کسب وکار (BI) و یا سیستم های متعادل کارت امتیازی (BSC) به طور فزاینده ای نقش مهمی ایفا می کند، تحقیق در حال حاضر ]۷[، از این دیدگاه منتشره در مورد حوزه AIS دور خواهد شد]۸و۳[.

کار ارائه شده در این مقاله، از این ایده نشئت گرفته شده است که مجموعه عظیمی از فناوری های جدید وجود دارد که می تواند  AISفعلی و امکانات در دسترس فعلی را تکمیل و یا ادغام کند. این مقاله، بازتابی براساس بررسی ادبیات روندها، چالش ها و پاسخ های حوزه ی AIS را ارائه می دهد. این مورد برای کشف چالش های جدید پیش روی رشته حسابداری، تلاش می کند و برخی پاسخ های احتمالی فناوری به این چالش ها را شناسایی کرده است. این مقاله به شرح زیر سازمان دهی شده است. بخش دوم، گرایش ها و چالش های فعلی پیش روی حوزه حسابداری را ارائه می دهد. بخش سوم، پاسخ به این گرایش ها و چالش ها را ارائه می دهد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد