مقاله ترجمه شده قدرت درک شده سیستم منابع انسانی و واکنش های کارکنان نسبت به تغییر: بررسی مجدد اختیارات منابع انسانی به عنوان عامل تغییر

دسته بندی:

قیمت: 34000 تومان

تعداد نمایش: 289 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۷  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M947

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

نام مجله:   Human Resource Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  قدرت درک شده سیستم منابع انسانی و واکنش های کارکنان نسبت به تغییر: بررسی مجدد اختیارات منابع انسانی به عنوان عامل تغییر

عنوان کامل انگلیسی:

Perceived human resource system strength and employee reactions toward change: Revisiting human resource’s remit as change agent

چکیده فارسی:

گرچه محققان نقش مهم منابع انسانی (نقش HR) را به عنوان یک عامل تغییر، حائز اهمیت می دانند ، با این حال ما در مورد میزان تأثیر نیروی انسانی در زمینه تغییر، برای تقویت واکنش های مثبت کارمندان و حمایت از تغییرات سازمانی ، دانش اندکی داریم. این مطالعه قدرت درک شده سیستم HR را به عنوان یک عامل مهم داخلی در نظر گرفته است که بر واکنش های کارکنان نسبت به تغییر تأثیر می گذارد. ما با استفاده از نظریه احساس و نظریه مبادله اجتماعی ، مکانیزم هایی که از طریق آنها درک کارکنان از قدرت سیستم HR منجر به واکنش مثبت کارکنان به تغییرات سازمانی می شود را تجزیه و تحلیل می کنیم. داده های جمع آوری شده از ۷۰۴ کارمند در نیروی پلیس انگلستان نشان داد که درک کارمندان از قدرت سیستم HR با توانایی آنها برای سازگاری با تغییرات سازمانی رابطه مثبت دارد و این رابطه به طور همزمان با عواطف مثبت موقعیتی و حمایت سازمانی درک  شده تعدیل می شود. علاوه بر این ، یافته های ما نشان داد که سازگاری و انطباق با تغییرات سازمانی با رفتار حمایت کننده و تغییر کارکنان رابطه مثبت دارد. نتایج این مطالعه حائز اهمیت است زیرا مسئولیت های نقش HR را به عنوان عامل تغییر توسعه می دهد و در مورد چگونگی تأثیر مثبت HR بر دستاوردهای کارکنان هنگام تغییر سازمان، بینش ارزشمندی را ارائه می دهد.

واژه‌های کلیدی: نقش عامل تغییر ، رفتار حمایتی- تغییر ، نیروی پلیس ، سازگاری با تغییر سازمانی ، قدرت سیستم HR ، حمایت سازمانی درک شده ، عواطف مثبت موقعیتی

Abstract                                                                             

Although scholars have highlighted human resource’s (HR’s) important role as a change agent, we know little about the extent to which HR influences the change context to foster positive employee responses and support organizational changes. This study positions perceived HR system strength as an important internal context factor that influences employees’ reactions toward change. Drawing on emotion theory and social exchange theory, we analyze the mechanisms through which employees’ perceptions of HR system strength lead to positive employee responses to organizational change. Data from 704 employees in a UK police force showed that employees’ perceptions of HR system strength were positively related to their ability to cope with organizational change and that this relationship was simultaneously mediated by state positive affect and perceived organizational support. Moreover, our findings demonstrated that coping with organizational change was positively related to employees’ change-supportive behavior. This study is important because it broadens the remit of HR’s role as change agent and provides valuable insight into how HR positively influences employee outcomes during organizational change.

Keywords: change agent role, change-supportive behavior, police force, coping with organizational change, HR system strength, perceived organizational support, state positive affect