مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونی عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود میبخشد؟!

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۲  صفحه word

(دانلودرایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M406

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونی عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود میبخشد؟!

عنوان انگلیسی:

Does inward foreign direct investment improve the innovative performance of local firms?

چکیده فارسی:

در طول چند دهه گذشته ،تحقیقات در زمینه ی تجارت بین المللی و استراتژی به افزابش باتوجه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بیرون اختصاص شده بود (FDI).با وجود بررسی گسترده ای از انگیزه شرکت  های  خاص و عواقب آن ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بیرون ،ما ارتباط کمی درباره ی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به درون،تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت داخل در شرکت کشورهای میزبان میدانیم به خصوص،چگونگی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نوآوری آن دسته از شرکت ها اثر دارد .استدلال نظری موجود اثرات متضادی را پیش بینی می کند.یک خط از تحقیقات عواقب مخرب شرکتهای کشور های میزبان را برجسته می سازدبا استفاده از داده ها از ۱۷۹۹ شرکت تولیدی اسپانیایی از سال۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ ،روابط بین سطح صنعت  وسطح شرکت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به درون و عملکرد نوآورانه از شرکت های کشورهای میزبان را بررسی می کنیم .ما سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به سمت اسپانیا جریان دارد را درمی یابیم که روابط منفی با نوآوری سابق از شرکت های محلی هستند.ما این یافته ها را با آن اقدامات متعارف بهره برداری استفاده شده مقایسه می کلمات کلیدی:سرمایه گاری مستقیم بیگانه، FDI درونی، لبریز از دانش، انتقالات دانش، نواوری های فن اوری

۱-مقدمه

محققان از انواع رشته های علمی انگیزه های خاص شرکت عواقب درگیر شدن در سرمایه گذاری مستقیم خارجی را مورد بررسی قرار میدهد.(کثل باکی و کاسن ۱۹۷۶،کنتول ۱۹۸۹،کاف وچانگ ۱۹۹۱ ،مارتین و سالومن۲۰۰۳،سورک وینگ۱۹۹۱)این نوع از سرمایه گذاری به سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بیرون اشاره داردو توسط گسترش شرکت های فردی فراتر از مرزهای داخلی به سرمایه گذاری در کشورهای خارجی ،اتحاد یا اکتساب مشخص می شود.

با وجود مطالعه نظری و تجربی گسترده ای از سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،شگفت آور،تحقیقات تقریباً در استراتژی بین المللی منحصراً برروی سوابق و عواقب ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت بیرون برای شرکت های سرمایه گذاری متمرکز شده است .تحقیقات نسبتاً کمی (با چند استثنا قابل توجه ) در تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در درون شرکت ها با دریافت سرمایه گذاری هدایت شده است .و به طور کلی اطلاعات کمی از اثرات از سرمایهگذاری مستقیم خارجی درونی برروی کل عوامل یا نیروی کار،بهره وری از شرکت های محلی می دانیم .ما نسبت های کمی درباره چگونگی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت درون بر اثرات نوآوری درک می کنیم ،اندازه گیری یادگیری که محققان نشان میدهند که درک ورشد اقتصادی امری حیاتی است (گرالمن و هلپمن ،۱۹۹۴ ،سالمن  وشاور ۲۰۰۵).از آنجا که سرمایه گذاری مستقیم خارجی اغلب به عنوان یک کاتالیزور برای توسعه اقتصادی مشاهده می شود و بخاطر کشورهایی که به طور فزاینده برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی رقابت می کند،برای مدیران و سیاستمداران درک اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی به درون  فقط بر بهره برداری بلکه در نوآوری هم اهمیت دارد.برای دانش ما،هیچ مطالعه ای اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در درون بر روی نوآوری از شرکت های بومی مورد بررسی قرار نمی گیرد .

هنگامی که تأثیرات گسترده تر از سرمایه گذاری مستقمی خارجی درونی بر نوآوری شرکت های محلی می آید،با نظریه های موجود مورد قابل قبول را ارائه میدهد که هنوز رقابت و توضیح می کند.یک خط از استدلال ها نشان میدهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت داخل  منجر به نتایج معینی برای شرکت های محلی می شود مفهوم مکانیسم از طریق دانش ها از افراد خارجی به شرکت های محلی و یا از طریق انگیزه های بالا به نوآوری سرازیر می شود و یا افراد خارجی بهتر رقابت می کندطوریکه از تحقیقات در مورد تأثیر مثبت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونی شک میاندازد. پیشنهاد می دهد که به جای سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونی که ممکن است بر روی نوآوری شرکت های محلی تأثیرات نامطلوب بگذارد .این پژوهش چگونگی افزایش رقابت تائید می کند که ورودی هر خارجی ها از شرکت های داخلی با سوله های بازاری کم و یا جمعیت رقبای بومی از بازار را تنزل می دهد .هدف از این مقاله این است که این مناظره ها را  با بررسی چگونگی سرمایه گذاری مستقیم خارجی از درون بر تاثیرات عملکرد نوآوری از شرکت های محلی رسیدگی کند.با استفاده از داده ها از ۱۷۹۹ شرکت تولیدی اسپانیایی از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲، چگونگی خروجی خلاقانه ی خودشان در سطح شرکت ها بررسی میکنیم.با توجه به اقدامات نواوری از نرم افزار ثبت اختراع و نواوری محصول استفاده میکنیم.در هردومورد،میابیم که سرمایه گذاری مستقیم خارجی از درون از ارتباطات منفی به عملکرد نوآوری سابق از شرکت های اسپانیایی است.شرکت های اسپانیایی ، پس از بدست اوردن نیازها توسط افراد خارجی ، تمایل به ثبت اختراعات کمتر دارند.علاوه بر این،شرکت های بومی در  صنایع هستند که جریانهای سرمایه گذاری بیشتری از نوآوری سابق دریافت میکنند.

در تجزیه و تحلیل تعقیبی ، ما یافته هایمان را با استفاده از بهره وری نیروی کار متعارف تر و با بهره وری کل عوامل اقدامات مقایسه میکنیم.تضاد با نتایج نوآوری ، درمیابیم که سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونی ارتباط مثبتی برای بهره وری نیروی کار و بهره وری کل عوامل است.ما این را تفسیر میکنیم بریا سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونی برای تسهیل  تخصیص منایع کارامد در اقتصاد محلی را نشان دهند-کمک به شرکت های ناکارامد (نسبت به افراد بیگانه)-بریا توسعه فن آوری شرکت های بومی زیان اور است که برای رشد اقتصادی بلند مدت ضروری است.این یافته های ترکیبی پیامد های مهمی برای هم سیاست وهم عمل است.

درامدحاصل از کاغذ به شرح ذیل است.در بخش بعدی ما متون بر اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شرکت کشورهای میزبان بررسی میکنیم.ما پس از ان فرضیه های رقبا را تولید میکنیم. سپس ما داده ها،روش ها و نتایج را توصیف میکنیم.بخش نهایی یافته ها و نتایج را مورد بحث قرار میگیرد.کنیم .

 

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد