مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سرمایه انسانی و بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 480 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۷

تعداد صفحه انگلیسی:۱۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M374

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سرمایه انسانی  و بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک

عنوان انگلیسی:

Human Capital and SME Internationalization

چکیده فارسی:

این تحقیق از تکنیک مدلسازی مدلسازی معادله ساختاری برای پیش بینی بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک از سرمایه انسانی کارافرین استفاده می کند( ابعادی چون: مهارت در کسب و کار بین المللی، گرایش بین المللی، درک محیطی و دانش مدیریتی مد نظر قرار می گیرند). در حالی که گرایش های بین المللی و درک ریسک های محیطی به پیش بینی بین المللی سازی، مهارت های کسب و کار بین المللی و دانش مدیریتی می پردازد. کاربرد این یافته ها به منظور تحقیق و عملکرد مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه: سرمایه انسانی،بین المللی سازی، کسب و کارهای کوچک،کارافرین، مدل

بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک به عنوان یک عامل اصلی در توسعه اقتصادی و رشد واحد اقتصادی می باشد. بین المللی سازی برای توسعه اقتصادی (Jaffe & Pasternak, 1994) و رفاه کشورها و کسب شهرت بین المللی  (Diehl, Leibold, Koeglmayr, & Muller, 1984)سودمند می باشد. بین المللی سازی به عنوان یک گزینه استراتژیکی مهم برای رشد واحدهای اقتصادی کوچک می باشد (Skrt & Antoncic, 2004). نظریات مختلفی به توصیف چرایی مشارکت یک واحد اقتصادی در فعالیت های بین المللی و نقش و تاثیر کارافرینان در این فرایند پرداخته اند. کارافرین به عنوان یک متغیر کلیدی در بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک به عنوان یک تصمیم گیرنده در واخد اقتصادی می باشد(Glancey, 1998; Miesenbock, 1988;) Prince & Van Dijken, 1998; Reid, 1981; Wkzvdhj lojgtd esthead, Binks, Ucbasaran, & Wright, 2002.).

کارافرین به عنوان یک عنصر مهم در استراتژی های بین المللی یک واحد اقتصادی و به عنوان یک مرکزی در توصیف عملکرد بین المللی واحد اقتصادی می باشد (Andersson, 2000).بررسی ها در ارتباط با بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک تاکیدی بر روی نقش عوامل مربوط به کارافرینی میزان کارایی صادرات را تحت تاثیر قرار می دهد همانند استراتژی (Andersson, 2000)؛ وضعیت (Andersson, 2000) ؛ تعهد (Dhanaraj & Beamish, 2003)؛ درک Jaffe & Pasternak, 1994) گرایش (Dichtl et al., 1984) تجربه بین المللی مدیران (Qian, 2002; Reuber & Fischer, 1997) و همچنین عوامل ادغام شده سرمایه انسانی (Andersson, 2000; Bilkey & Tesar, 1977; Cavusgil, 1993; Herrmann & Datta, 2002; Manolova, Brush, Edelman, & Greene, 2002; McAuley, 1999; Moini, 1995; Trevino & Grosse, 2002) ، دارد. تحقیق ما به بسط این نوشتجات در تجزیه و تحلیل ابعاد مربوط به سرمایه انسانی کارافرین ارشد واحد اقتصادی با توجه به اهمیت نسبی آن ها و تاثیر بر روی بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک، می پردازد.

اهمیت عوامل مربوط به سرمایه انسانی که بازدهی سازمانی را در شرایط بین المللی تحت تاثیر قرار می دهد و در ارتباط با شرکت های بزرگتر ، به ویژه در تیم ارشد مدیریت و مدیران اجرایی تاکید دارد. بر طبق به نظریات پلکانی (Hambrick & Mason, 1984)، نتایج سازمانی شامل گزینه های استراتژیک و سطح عملکرد با توجه به ویژگی های سابقه مدیریتی پیش بینی می گردد. محققان دیگرنظریات خود را در ارتباط با شرایط بین المللی بیان کرده و تمرکزشان را بر روی گرایش بین المللی و تجارب بین المللی Athanassiou & Nigh, 2002; Reuber & Fischer, 1997; Sambharya, 1996; Vida, Reardon, & Fairhurst, 2000) ؛ انتقالات بین المللی Athanassiou & Nigh, 2002; Reuber & Fischer, 1997; Sambharya, 1996; Vida, Reardon, & Fairhurst, 2000) ، ناهماهنگی تیم ارشد مدیریتی ( تعلیم و اموزش) (Carpenter, 2002; Carpenter, Geletkanycz, Sanders, 2004) قرار داده اند.

بررسی ما توسط چند روش کلیدی سهمی در این نوشتجات دارد. در ابتدا ما تمرکزمان را بر روی کارافرینان(مدیران کسب و کارهای کوچک) قرار می دهیم. صریحا، ما به ارزیابی اهمیت نسبی فاکتورهای متفاوت شخصی کارافرین- ابعاد فردی سرمایه انسانی- بر روی بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک می پردازیم. در مرحله دوم ما به ارزیابی میزانی که اقدامات ترکیبی سرمایه انسانی در پیش بینی بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک دارد می پردازیم. به طور مختصر، ما به ایجاد و تست مدلی می پردازیم که ابعاد سرمایه انسانی کارافرینان کسب و کارهای کوچک را با بین المللی سازی این کسب و کارها مرتبط می سازد.