مقاله ترجمه شده سبک های رهبری، زبان انگیزه دهنده و دلبستگی کاری: بررسی تجربی در صنعت هتلداری

دسته بندی:

قیمت: 36000 تومان

تعداد نمایش: 126 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1056

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Hospitality Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  سبک های رهبری ، زبان انگیزه دهنده و دلبستگی کاری: بررسی تجربی در صنعت هتلداری

عنوان کامل انگلیسی:

Leadership styles, motivating language, and work engagement: An empirical investigation of the hotel industry

چکیده فارسی:

این مطالعه رابطه بین سبک رهبری (رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا) ، زبان انگیزه دهنده و دلبستگی کاری را بررسی می کند. برای یک نظرسنجی مقطعی نمونه ای از ۳۹۱ کارمند هتل های سطح پایین و متوسط بنگلادشی ، از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اثرات میانجی زبان انگیزه دهنده در رابطه بین دو سبک رهبری و دلبستگی کاری با استفاده از مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی بررسی شد. هر دو سبک رهبری و سه نوع زبان انگیزه دهنده با دلبستگی کاری روابط مثبتی دارند. اگر چه هر سه نوع زبان انگیزه دهنده نقش میانجی در رابطه بین رهبری خدمتگزار و دلبستگی کاری ایفا می کنند ،با این حال میانجی گری در رابطه ی بین رهبری تحول گرا و دلبستگی کاری تنها با زبان جهت دهنده و همدلانه صورت می گیرد. این مطالعه به جهت بکارگیری نظریه افعال گفتاری در بررسی نقش میانجی زبان انگیزه دهنده در رابطه بین دو سبک رهبری و دلبستگی کاری جدید است. در پایان مفاهیم عملی و نظری نیز بحث شده است.

واژه های کلیدی: مهمان نوازی ، دلبستگی کاری ، رهبری خدمتگزار ، رهبری تحول گرا ، زبان انگیزه دهنده ، بنگلادش

Abstract

This study examines the relationship between leadership style (servant and transformational leadership), motivating language and work engagement. A sample of 391 lower and mid-level Bangladeshi hotel employees, selected via simple random sampling, participated in a cross-sectional survey. The mediating effects of motivating language regarding the association between the two leadership styles and work engagement were examined using partial least square-structural equation modelling. Both leadership styles and three types of motivating language have positive relationships with work engagement. Even though all three types of motivating languages mediate the link between servant leadership and work engagement, the link between transformational leadership and work engagement is only mediated by direction-giving and empathetic language. This study is novel in its application of the speech act theory to the investigation of the mediating effects of motivating language on the relationship between the two leadership styles and work engagement. Practical and theoretical contributions are also discussed.

Keywords: Hospitality, Work engagement, Servant leadership, Transformational leadership, Motivating language, Bangladesh