مقاله ترجمه شده تأثیر سبک رهبری، طراحی سازمان و رویکردهای مدیریت منابع انسانی بر پنهان‌سازی دانش: نقش‌های غیرمستقیم عدالت سازمانی و محیط کار رقابتی

مشخصات محصول
قیمت:53000تومان
دسته بندی:

 

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1295

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تأثیر سبک رهبری، طراحی سازمان و رویکردهای مدیریت منابع انسانی بر پنهان‌سازی دانش: نقش‌های غیرمستقیم عدالت سازمانی و محیط کار رقابتی

عنوان کامل انگلیسی:

Impacts of leadership style, organizational design and HRM practices on knowledge hiding: The indirect roles of organizational justice and competitive work environment

چکیده فارسی:

در این مقاله، به بررسی تأثیر سبک رهبری، طراحی سازمان و رویکردهای مدیریت منابع انسانی بر پنهان‌سازی دانش می پردازیم. عدالت سازمانی و محیط کار رقابتی نیز به عنوان متغیرهای میانجی در نظر گرفته می شوند. داده ها از یک نظرسنجی شامل ۲۲۴ متخصص جمع آوری شد. با از  رگرسیون حداقل مربعات جزئی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد، این مطالعه نشان می‌دهد که سبک رهبری و طراحی سازمانی در صورتی موجب کاهش  پنهان‌کاری دانش می شوند که عدالت سازمانی توسعه یابد. همچنین در صورت وجود سطح بالایی از عدالت، رویکردهای مدیریت منابع انسانی می‌توانند قصد کارکنان برای پنهان سازی دانش را کاهش دهند، به طوری که چنین رفتاری در یک محیط کاری بسیار رقابتی تقویت می شود. از این رو، این تحقیق با بررسی اثر مشترک ساختار و جو سازمان بر پنهان سازی دانش ، به ادبیات مدیریت دانش کمک می کند. از منظر عملی، توصیه می کنیم که مدیران تعادل مناسبی بین عدالت و رقابت برقرار کنند تا پنهان سازی دانش را کاهش دهند.

کلمات کلیدی: پنهان سازی دانش، سبک رهبری، طراحی سازمان، رویکرد های مدیریت منابع انسانی، عدالت سازمانی، محیط کار رقابتی

Abstract

In this paper, we investigate how Leadership Style, Organizational Design, and HRM practices influence Knowledge Hiding. Organizational Justice and Competitive Work Environment are additionally considered as mediating variables of these impacts. 224 professionals completed an extensive survey with questions corresponding to the hypothesized effects. Based on partial least squares regression to test these hypotheses, this study shows that Leadership Style and Organizational Design mitigate Knowledge Hiding only when Organizational Justice is developed. While HRM practices can also decrease the intention of employees to hide knowledge in cases with high levels of justice, they may induce such behavior in a highly competitive work environment. Hence, this research contributes to knowledge management literature by examining the joint influence on knowledge hiding of organizational factors that genuinely describe an organization’s structure and climate. From a practical standpoint, we recommend that managers establish the right balance between justice and competition to reduce knowledge hiding.

Keywords: Knowledge hiding, Leadership style, Organisational design, HRM practices, Organizational justice, Competitive work environment

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد