مقاله ترجمه شده روانشناسی :  رابطه مابین سبک‌های شخصیتی و وابستگی عاطفی در میان دانشجویان دانشگاه

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R8

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  رابطه مابین سبک‌های شخصیتی و وابستگی عاطفی در میان دانشجویان دانشگاه

عنوان انگلیسی:

The Relationship between Identity Styles and Romantic Attachment among college students

چکیده فارسی:

هدف این مطالعه تعیین رابطه مابین سبک‌های شخصیتی (اطلاعاتی، هنجاری، سردرگمی/ اجتنابی) با وابستگی عاطفی (اضطراب، اجتناب) است. در مطالعه حاضر، روش تحقیق همبستگی توصیفی استفاده شده است. جمعیت آماری شامل ۱۲۵۰ مرد و زن دانشجوی مقطع لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان در ایران است. این نمونه شامل ۳۰۷ نفر (%۶۰ زن و %۴۰ مرد) است که بوسیله روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شده‌اند. پرسشنامه سبک‌های شخصیتی (ISI) برزونسکی (۱۹۸۹) و تجارب اصلاح شده در پرسشنامه روابط نزدیک (ECR-R) فرالی و دیگران (۲۰۰۰) برای بررسی متغیرهای تحقیق، استفاده شده‌اند. داده‌ها بوسیله آزمون T، تجزیه و تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. داده‌های به دست آمده از طریق تکنیک‌های آماری مناسب، بوسیله برنامه SPSS 18 مورد آنالیز قرار گرفته‌اند. نتایج آشکار کردند که بهترین پیش‌بینی‌کننده وابستگی اجتنابی، سبک هویت اطلاعاتی (p<0/000) و سبک شخصیتی سردرگمی/ اجتنابی (۰/۰۴۲>p) بودند؛ و تنها پیش‌بینی کننده وابستگی اضطرابی، سبک شخصیتی سردرگمی/ اجتنابی بود(p<0/000).

واژگان کلیدی: اضطراب وابستگی، اجتناب وابستگی، سبک شخصیتی سردرگمی/ اجتنابی، سبک شخصیتی اطلاعاتی، سبک شخصیتی هنجاری.

مقدمه

شکل‌گیری شخصیت و دستیابی به تعریف پایداری از خود، مهمترین جنبه‌های رشد روانی- اجتماعی در نوجوانی هستند. بر اساس نظریه اریکسون، شخصیت، احساسی عینی از کلیت و اعمال درونی همچون تفسیر زمینه ارائه می‌کند که به سوالات مربوط به «هدف» و «معنی» زندگی پاسخ می‌دهد (اریکسون، ۱۹۶۸؛ همانطور که توسط حجازی و فرتاش، ۲۰۰۷ ذکر شده است). بر اساس نظریه اریکسون، هنگامی که شکل‌گیری شخصیت خوب پیش برود، صمیمیت شکل خواهد گرفت. در چنین موردی، شخص توانایی ایجاد روابط نزدیک و پایدار را بدست می‌آورد که بر اساس رهایی از وابستگی، تعهد عمیق، اعتماد، علاقه و حمایت هستند (اریکسون، ۱۹۶۸؛ به نقل از شعاری‌نژاد، ۲۰۰۲).

در طول چهار دهه اخیر، تحقیقات در خصوص شخصیت نوجوانی، بر اساس پارادایم (الگوی) شخصیتی مارسیا مفهوم‌سازی شده‌اند. اما اخیراً برخی محققان بر فرایندهای شکل‌گیریش خصیت و جهت‌گیری پردازش شناختی- اجتماعی یا سبک‌هایی که نوجوانان برای موقعیت‌های شخصیتی متفاوت بکار می‌گیرند، تمرکز داشته‌اند. سبک‌ پردازش شخصیتی، چگونگی پردازش اطلاعات فردی توسط افراد، چگونگی بحث و تصمیم‌گیری آنها در مورد اطلاعاتشان و موضوعات شخصیتی، است (زارعی‌نژاد، ۲۰۱۱).

برزونسکی سه سبک پردازش شخصیتی ارائه می‌کند: سبک شخصیتی اطلاعاتی، تمایل به مطرح کردن راه‌حل‌های چندگانه برای یک مسئله و یافتن جایگزین قبل از تعهد به یکی از آنها، است. سبک شخصیتی هنجاری تمایل به همکاری با خانواده و انتظارات جامعه و درجه بالای تعهد به افراد مهم و استفاده از نظرات آنهاست. سبک هویتی سردرگمی/ اجتنابی، تمایل به تعویق و به تأخیر انداختن تصمیمات فردی و اجتناب از موضوعات هویتی است (برزونسکی و دیگران، ۲۰۱۱).

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد