مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : طراحی ساختار هوشمنـدانه مطالعات رهبـری مدرن

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M248

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  طراحی ساختار هوشمنـدانه مطالعات رهبـری مدرن

عنوان انگلیسی:

Mapping the intellectual structure of modern leadership studies

چکیده فارسی:

هدف- هدف این مقاله، کشف و طراحی ساختار هوشمندانه مطالعات رهبری در طی سالهای ۲۰۰۶-۱۹۹۷ است. این مقاله همچنین تلاش می کند تا به محققین در شناسایی نشریات مهم و محققین بانفوذ (تأثیرگذار) و نیز ارتباط میان این نشریات با استفاده از اظهارنظر و اظهارنظر مشترک کمک کند.

طراحی/ روش شناسی/ رویکرد ـ در این مقاله از تجزیه و تحلیل اظهارنظر مشترک و تکنیک های تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی در تحقیق شبکه دانش ادبیات رهبری به وسیله تحلیل ۳۱۳۲۳ منبع ذکر شده از ۲۳۲۲ مقاله از دو مجله مرتبط با رهبری در شاخص اظهارنظر علوم اجتماعی و پایگاه داده های شاخص اظهارنظر علوم استفاده   می شود.

یافته ها ـ چهار عامل در این مقاله وجود دارد: اثربخشی سبک رهبری، تئوری و بهبود رهبری، طبقه بندی رهبری و موضوعات فعلی تحقیق رهبری

اصالت/ ارزش- این مقاله به محققین مدیریت ابزاری برای ارزشیابی نشریات رهبری ارائه می دهد و یک ابزار هدفمند  و سیستماتیک برای تعیین اهمیت نسبی شکل های مختلف دانش در توسعه تحقیق رهبری ارائه می کند.

کلمات کلیدی: رهبری، بهبود رهبری، شبکه های اجتماعی

مقـدمه

سازمانهای امروزی، بیشتر از همیشه نیاز به رهبران مؤثری دارند که پیچیدگی محیط جهانی همیشه در حال تغییر را درک کنند، کسانی که هوش، حساسیت و توانایی همدلی با دیگران را دارند و کسانی که می توانند پیروان خود را برانگیزانند تا برای ارتقاء  تلاش کنند. لاتور (۱۹۸۷) شناخت شناسی (معرفت شناسی) ساینتومتریک را به کار  می بندد تا شبکه های دانش رهبری را بر حسب معماران هوشمند آنها (چه کسی) کمکهای مربوط به آنها (چه چیزی) و زمان و مکانی که آنها را منتشر نمودند (چه زمانی و چه مکانی) در حوزه رهبری به تصویر کشاند. ما داده های اظهارنظر بالغ بر یک دوره ده ساله (۲۰۰۶-۱۹۹۷) از هر موضوع فصلنامه رهبری (LQ) و رهبری آموزشی (EL) را جمع آوری نمودیم. یک تجزیه و تحلیل مشروح از ۳۱۲۳۲  اظهارنظر موجود در ۲۳۲۲ مقاله منبع برای پیگیری توسعه مطالعه رهبری تاریخی و مدت زمان نمونه ها  صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده برای این مطالعه  تجزیه و تحلیل های اظهارنظر و اظهارنظر مشترک است.

با استفاده ازتجزیه تحلیل اظهار نظر شکلهای (روشهای) به هم مرتبط کشف می شوند. از این شکلها، مؤثرترین نشریات و محققین در حوزه رهبری شناسایی می شوند و سپس تجزیه و تحلیل اظهارنظر مشترک برای طراحی ساختار هوشمندانه مطالعات رهبری اجرا می شود و شکلهای دانش را کشف می کنند. هدف اصلی این مطالعه  کشف و طراحی ساختار هوشمندانه مطالعات رهبری مدرن در طی سالهای (۲۰۰۶-۱۹۹۷) است. این مطالعه  یک ابزار هدفمند  و سیستماتیک برای تعیین نشریات مهم، محققین با نفوذ (تأثیرگذار)، ارتباط  میان این نشریات و اهمیت نسبی شکلهای متفاوت دانش در تحقیق رهبری را برای محققین فراهم می آورد.

بررسی ادبیات

رهبری یک مفهوم مهم در مطالعه گروهها است. رهبران نقشی فعال را در توسعه و حفظ ساختار نقش و مسیر هدف ایفا می کنند و آنها در ماهیت و کارآیی گروه  تأثیر    می گذارند (استوگدیل ۱۹۷۴). رهبران نباید فقط نفوذ را به کار گیرند، بلکه آنها همچنین باید تصمیم گیری کنند که چه زمانی، کجا و چگونه نفوذ برای دستیابی به اهداف اجتماعی به کار گرفته شود. (هاوس و هاول، ۱۹۹۲ :مام فورد و هایثورن ۱۹۸۶: وینتر ۱۹۹۱). در طی سالها، تئوری های بسیاری در توصیف رفتارهایی که رهبری مؤثر را امکان پذیر می سازد پیشنهاد شده است. تئوری های سبکهای رفتاری (لیندل و روسنک ویست، ۱۹۹۲) رهبری فرهمند یا تحول گرا (باس و آولیو ۱۹۹۴: کلین و همکاران ۱۹۹۴) و تبادل نظر رهبر با اعضا (گرائن و اهل بین ۱۹۹۵) این تئوریها همگی تمرکز بر الگوهای خاص رفتار و مفهوم ضمنی این الگوها برای عملکرد رهبری دارند. دانش اشاره به خروجی فرآیند یادگیری می کند. همانطوری که برنامه ها، خروجی فرایند برنامه ریزی هستند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد