مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده هماهنگ سازی همکاری زنجیره تأمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

مشخصات محصول
قیمت:14000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:     ۲۸    صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M287

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده هماهنگ سازی همکاری زنجیره تأمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

عنوان انگلیسی:

Aligning supply chain collaboration using Analytic Hierarchy Process

چکیده فارسی:

اهمیت همکاری بین اعضای زنجیره تأمین به عنوان ابزاری قدرتمند برای افزایش درستی پیش بینی های تقاضا و کاهش هزینه های متعاقب به حد وفور در تحقیقات اخیر مورد تأکید قرار گرفته است. این امر مشخص شده است که پیش بینی ساده و بدون دقت دیگر کارآیی لازم را ندارد و از این رو اعضای زنجیره تأمین (SC) تبادل اطلاعات مرتبط را امری بسیار مهم برمی شمرند که به افزایش صحت پیش بینی تقاضا یاری می رساند. البته این اطلاعات با توجه به ویژگی هایشان بسیار متغیر می باشند. برای مثال برخی اطلاعات (از قبیل داده های مقیاس تاریخی) که به آسانی قابل تبادل است نقشی در افزایش چشمگیر صحت پیش بینی نخواهد داشت. همچنین برخی اطلاعات شاید چندان قابل استناد نباشند (برای مثال پیش بینی تقاضا توسط اعضای SC). در کل، نوعی کم کاری در اطلاعات مورد نیاز وجود داشته و نیز شامل نوع اطلاعات تبادل شده می باشد. در این مطالعه کم کاری های موجود با استفاده از یک مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تحلیل می شود و بعد اجرای آن مبتنی بر مطالعات موردی صورت گرفته در مورد دو شرکت تولیدی تکمیل می شود. مدل AHP اطلاعات موجود در قالب مشارکت آنها را به منظور بهبود صحت پیش بینی رتبه بندی می کند و قادر به ارائه سرنخ های اساسی به شرکای SC جهت آماده نمودن داده های قابل تبادل می باشد. از مطالعات موردی صورت گرفته با مدل AHP ثابت شد که بکارگیری داده های ارجح SC، شرکتها را موفق به بهبود صحت پیش بینی می نماید که به نوبه خود به شرکتها در تصمیم گیری در مورد تنظیمات مشارکتی SC برای تبادل اطلاعات یاری می رساند.

  1. ۱. مقدّمه

در دو دهه اخیر، مدیریت زنجیره تأمین به عنوان ابزار تجاری قدرتمند برای بقاء در بازار رقابتی تشخیص داده شده است. در واقع متصدیان زنجیره تأمین (SC) توجه به علایق متغیر مصرف کنندگان و تغییر وفاداری آنها را در حین مدیریت موجود، ظرفیت و تولید زنجیره تأمین و مدیریت تحویل آغاز نموده اند. این امر در ارتباط مشارکتی بین شرکای SC جهت اجتناب از موجودی مازاد و کالاهای از رده خارج انعکاس می یابد [۶، ۲۲]. ابزارهای متعدد و مشارکتی SC همچون موجودی مدیریت شده توسط فروشنده (VMI) و برنامه ریزی، پیش بینی و بازپُرسازی مشارکتی (CFR) بطور فزاینده از سوی متصدیان SC جهت بهبود کارآیی آن مورد پذیرش قرار می گیرند.

برخی تولیدکنندگان که مبادرت به اِعمال همکاری زنجیره تأمین (SCC) و تلفیق اطلاعات پیشرفته با خرده فروشی ها ورزیده اند؛ کاهش هزینه ها و افزایش درآمد را مشاهده کرده اند [۲۵]. محققان بسیاری نیز به بحث و بررسی در مورد نقش اطلاعات زنجیره تأمین و کیفیت اطلاعات در بهبود عملکرد زنجیره تأمین پرداخته اند[۱۹، ۱۸]. تسهیم اطلاعات (IS) بین شرکاء به تسهیل جریان کالاها در زنجیره تأمین منجر شده [۶] و نیز به کارآیی بیشتر پیش بینی تقاضا یاری می رساند. البته لازم به ذکر است که فواید IS عمدتاً بستگی به زمینه و کاربرد صحیح اطلاعات موجود دارد [۳۴]. کیفیت پیش بینی اطلاعات ممکن است برای اعضای پایین دست در زنجیره تأمین کمتر باشد که به ویژه در مورد تولید کننده به سفارش تأمین کننده صدق می کند [۱۸]، ولی اداره کارآمد و مکفی داده ها منجر به بهبود عملکرد زنجیره تأمین شده و سود بیشتری در پی خواهد داشت [۲۳].

تمامی اطلاعات موجود بطور مساوی برای اهداف پیش بینی یا تصمیم گیری برای تمامی شرکای SC مثمر ثمر نیست [۳۴، ۲۷]. برای مثال اطلاعات تقاضا یا معامله ممکن است برای خرده فروش ها بیشتر از تولیدکنندگان اهمیت داشته باشد در حالیکه اطلاعات مربوط به محصولات یا موجودی برای تولیدکننده مهم تر است. مطالعات یو و همکاران [۴۸] حاکی از آن است که IS محوریت یافته بیشتر به نفع تولیدکنندگان است تا خرده فروش ها. آنها همچنین انگیزه های متعددی را به خرده فروش ها پیشنهاد دادند تا موجب تشویق مشارکت آنها در تسهیم اطلاعات گردند. اوالی و مارکز [۳۳]اطلاعات را به سه دسته تقسیم کردند: اطلاعات محصول، اطلاعات معامله و تقاضای مشتری و اطلاعات موجودی کالا. البته این طبقه بندی بسته به شرکتهای دخیل در SCC بسیار متغیر خواهد بود. سطح استثنای خدمات از طریق اطلاعات تلفیق شده قابل دستیابی است [۲۴]. هر چند فواید IS لزوماً برای تمامی اعضای SC یکسان نیست ولی به عنوان یکی از فاکتورهای اساسی موفقیت برای همکاری زنجیره تأمیت قلمداد می شود[۲۲]. این مقاله به تبادل اطلاعات بین همکاری اعضای SC به عنوان تبادل اطلاعات مشارکتی (CIE) اشاره می کند که با توجه به بهبود پیش بینی های تقاضا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در مقابل ادبیات فوق، اسماروز [۴۲]با توجه به مطالعه موردی اذعان داشته است که اقدام تولیدکنندگان به ایجاد همکاری برای IS و پیش بینی با اعضای پایین دست همچون خرده فروش ها، عمده فروش ها و توزیع کنندگان کاری غیرمعمول است. هر چند هیچ روش سیستماتیکی در ادبیات فعلی برای تعیین اهمیت IS تحت همکاری SC وجود ندارد. در این مقاله با استفاده از دو مطالعه موردی شناسایی کننده، درصدد مطالعه و رتبه بندی اطلاعات مورد نیاز شرکتهای تولیدی برای بهبود صحت پیش بینی بوده ایم. در واقع این مقاله دو هدف عمده دارد:

        تعیین و اولویت بندی نیاز اطلاعاتی در CIE برای دست یافتن به صحت پیش بینی. همانطور که قبلاً گفتیم انواع متعدد اطلاعات SC دارای سطوح متفاوتی از اهمیت برای متصدیان آن می باشد. این مطالعه درصدد توسعه یک قالب کاری جدید برمبنای AHP جهت دست یافتن به اهمیت نسبی این اطلاعات از طریق حذف عقاید از متصدیان SC بوده است.

        تعیین سطح همکاری در SC. بسته به اهمیت اطلاعات، برخی موارد SC احتمالاً ناگزیر از شرکت در همکاری بسیار تنگاتنگ خواهند بود. یک قالب کاری نیز برای تعیین سطح همکاری با استفاده از مدل AHP وضع شده است.

بقیه مقاله به این ترتیب سازماندهی شده است: ادبیات ارزیابی تبادل اطلاعات در SCC بطور خلاصه در بخش ۲ بررسی می شود. متدولوژی تحقیق و جزئیات آن در بخش ۳ ارائه شده است. دو مطالعه موردی به اختصار در بخش ۴ بحث و بررسی شده اند. بسته به مشاهدات مطالعه موردی، یک مدل AHP توسعه یافته و در بخش ۵ تحلیل شده است. یافته های تحلیل AHP در بخش ۶ مرور شده است. بخش آخر شامل نتیجه گیری با توجه به مشاهدات تحقیق می باشد. همچنین در این بخش حوزه مباحثاتی آتی مطرح شده است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد