مقاله ترجمه شده :جستجوی رهبران: متعادل سازی نوآوری، ریسک و سیستم های کنترل مدیریت

دسته بندی:

قیمت: 22000 تومان

تعداد نمایش: 372 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی : ۲۵ صفحه فایل WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: M633

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۷ :  جستجوی رهبران: متعادل سازی نوآوری، ریسک و سیستم های کنترل مدیریت

عنوان انگلیسی:

Looking for leaders: ‘Balancing’ innovation, risk and management control systems

چکیده فارسی:

با استفاده از مفهوم رهبری نهادی، ما بررسی میکنیم که چطور رهبران خلاقیت و نوآوری محصول را در برابر ترتیبات اداری مانند مدیریت ریسک و کنترل مدیریت متعادل میکنند. با استفاده از دو شرکت نمونه ما تمایزهایی را برای این تعادل با نشان دادن دو جانبگی مورد نیاز برای امنیت ارزش نوآوری و استخراج و توسعه مدیریت خطر و سیستم های کنترل برای کنترل و مدیریت ریسک، ایجاد می کنیم. یک شرکت موردی در مسیر نوآوری قبلی خود گیر می کند، و کنترل و مدیریت خطر را نادیده می گیرد، شرکت موردی دوم سیستم هایی برای عملیات اکتشافی خود دارد اما برای حفظ هرگونه ارزش نوآوری و اکتشاف تلاش میکند. با این وجود، یک شباهت مهم در هر دو سازمان  این بود که رهبری سیستم های خطر و کنترل مدیریت توسط مهندسان انجام می شد، حسابداران مشاهده نمی شدند.

مقدمه

شرکتها- بدون فداکردن فعالیت های ریسک پذیر  و نوآوری -چگونه مدیریت ریسک را معرفی می کنند؟توازن درست بین نوآوری و مدیریت ریسک کدام است ، و چگونه این توازن  می تواند حفظ شود؟موضوع توازن به این دلیل اهمیت داردکه ممکن است آنچنان رفتارهای مخالف ریسک وجود داشته باشد که مانع نواوری و ریسک پذیری گرددیا ممکن است ریسک پذیری بدون کنترل های لازم و خطرناک باشد.کمیته سازمان های حامی کمیسیون تردوی بیان می کند که بایستی نقطه توازنی بین کنترل و ریسک پذیری وجودداشته باشد ؛ نه چندان مخالف ریسک که مانع نوآوری شود و نه چندان که سازمان درمعرض خطر قرار گیرد. دستیابی به این توازن به رهبری سازمانی بستگی دارد؛ رهبرها نوآوری می کنند ، ریسک را مدیریت می کنند و بین این دوتعادل ایجاد می کنند.

رهبران نقش کلیدی در نواوری و خلاقیت سازمان هایشان دارند.فراتحلیل روزینگ و همکارانش (۲۰۱۱) ، سبک رهبری را با نوآوری ، خلاقیت و عملکردمرتبط می داند و آنها مفهوم رهبری دوسوتوان  را معرفی می کنندکه نوآوری انتفاعی و اکتشافی را در برمی گیرد و به عنوان چارچوبی دراین مقاله مورد استفاده قرار می گیرد. رهبران ارزشهای چون خلاقیت و تمایل به نوآوری در سطح جهانی را مطرح می می کنند.

همچنین رهبرها در مدیریت ریسک ازاهمیت بالایی برخوردارند ؛ رهبرها هدف های سازمان را تبیین می کنند ، استراتژیها را تدوین می کنند…به منظور دستیابی به اهداف ، ریسک ها را شناسایی می کنند و به منظور تحقق استراتژی ،این ریسک ها راتسهیل می کنند. رهبران هدایت و مسیردرست را فراهم می کنند: رهبران در مورد مولفه های ریسک توافق نظر دارند و استراتژیهای متناسب مدیریت ریسک را اتخاذمی کنند. مدیریت ریسک و مدیریت سیستم های کنترل را می توان مدیریت های اجرایی دنیوی دانست ، اما چه آنها سدراه نوآوری باشند یا ازآن حمایت کنند ، همواره ضروری هستند. رهبران ممکنست با این دیدگاه عمل کنند که سیستم های مدیریت ریسک هیچ تأثیری بر خلاقیت ندارندیا ممکن است مدیریت ریسک را افزایش نوآوری ازطریق افزایش عملکردبدانند.

سوال این نیست که آیا کنترل ها فی نفسه سد راه نوآوری هستند یا خیر ، بلکه مساله اصلی این است که کدام کنترل ها و چه شرایطی بر نوآوری تأثیر دارند. بطور مثال ، مبتکران ممکن است ازکنترل ها ” جهت اجتناب از ریسک های نواوری محصولاتی استفاده کنند که همگام با استراتژی شرکت نیستند”. ازاین رو ، نوع شرکت ، تفاوت های موجود در مدیریت ریسک و رویکرد کنترلی اتخاذشده توسط مدیران را تعیین می کند.

جهت تبیین ایده ی تعادل کاپلان ، این مقاله را با این دیدگاه آغاز می کنیم که سازمان های بسیار مبتکر ، ازطریق استفاده از سیستم های غیررسمی ، تمایل بیشتری برای مدیریت ریسک دارند. زمانیکه شیوه شرکت انتفاعی باشد ،سیستم های رسمی مشهودترند ، و مااین موضوع را بررسی می کنیم که آیا رهبران می توانند نوآوری را حفظ کنند و درعین حال و به منظور رفع نیازهای درونی و بیرونی ، سیستم های کنترل مدیریت و مدیریت ریسک مناسب را معرفی نمایند.