مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده رهبری و مدیریت دانش در سازمان های ICT بریتانیا

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M357

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده رهبری و مدیریت دانش در سازمان های ICT بریتانیا

عنوان انگلیسی:

Leadership and knowledge management in UK ICT organisations

چکیده فارسی:

هدف –  درحالی که معروف است رهبری می تواند نقش مهمی در ایجاد فعالیت مدیریت دانش اثربخش داشته باشد، تقریبا اطلاعات نسبتا کمی راجع به اینکه کدامیک از سبک های  رهبری برای این وظیفه متناسب ترین است، وجود دارد. هدف این مقاله کمک به تئوری با بررسی ابعاد رهبری ،همانطور که توسط Avolio and Bass (تحولی، تبادلی و رهبری منفعل- اجتناب) بیان شده و ابعاد فعالیت مدیریت دانش سازمانی همانطور که توسط   Maier  و   Mosleyاز طریق بررسی مدیران دانش اصلی سازمان های فناوری ارتباطات و اطلاعات(ICT)  انگلیسی بیان شده، می باشد.

طرح/روش شناسی/رویکرد- این مقاله یافته های یک بررسی کمی از ۱۱۱ مدیر دانش اولیه در سازمان های ICT انگلیس را ارائه می دهد.

یافته ها- یافته ی کلیدی این مقاله این است که زمانی که مدیران دانش اصلی درون سازمان ها  سبک های رهبری تحولی و تبادلی را اتخاذ می کنند، افزایش قابل توجه ای در فعالیت مدیریت دانش بوجود می آید. با توجه به نتایج، نویسندگان بحث می کنند که سازمان ها  باید از سبک رهبری اتخاذ شده توسط مدیران دانش شان آگاه باشند و درک این مسئله مهم است که هر دو سبک رهبری تحولی و تبادلی مسلط هستند و می توانند توسط مدیران دانش درون سازمان ها بکار گرفته شوند.

اصالت/ارزش- این مقاله تحلیلی از دو سبک رهبری معروف و گستره ای کامل از فعالیت مدیریت دانش  را با بیان بینش هائی برای مجریان و نظریه پردازان ارائه می کند.

واژگان کلیدی- مدیریت دانش، رهبری، رهبری تبادلی، رهبری تحولی، سبک های رهبری

۱-مقدمه

 

” مدیریت دانش” می تواند به عنوان چتری برای گستره ی راهکارهای مورد استفاده جهت اداره دانش نیروی کار سازمان در نظر گرفته شود.(Hislop,2009) از اواسط دهه ۱۹۹۰ علاقه به رشته مدیریت دانش در میان دانشگاهیان و سازمان ها افزایش یافته است (Hislop,2009) و اخیرا دانش به عنوان دارائی اولیه سازمان ها فرض می شود.(Sewell,2005) بنابراین مدیریت دانش برای حفظ و/ یا کسب مزیت رقابتی حیاتی می باشد، چرا که از کسب و انتقال دانش اثربخش تر پشتیبانی می کند.(Offsey,1997; Bollinger and Smith,2001’ Mckinlay,2005)

 

در حالیکه تحقیق در رشته مدیریت دانش بر عناوین متنوعی تمرکز کرده است، تحقیقات اندکی رابطه بین رهبری و مدیریت دانش را در نظر گرفته است. ادبیات موجود مدیریت دانش ، بر اهمیت رهبری برای فعالیت مدیریت دانش تاکید کرده است. (Johanson,2002;Bell De Tienna et al,2004) در واقع در بررسی او از تلاش های شکست خورده ی مدیریت دانش، Lakshman(2007,p.51) بیان می کند که ” رشد ادبیات مرتبط با مدیریت دانش، بر فقدان حمایت رهبری از شکست اکثر پروژه های مدیریت دانش” حکایت می کند و اهمیت رهبری در موفقیت فعالیت های مدیریت دانش را برجسته می سازد. تاکنون کارهای نسبتا کمی به منظور تعیین اینکه کدام یک از سبک های رهبری برای تحت تاثیر قرار دادن فعالیت مدیریت دانش اثربخش ترین محسوب می شود ، انجام شده است.  (Hislop,2009)

در زمان نگارش، مطالعات کمی اندکی، رابطه رهبری و مدیریت دانش را بررسی کرده است.(Politis.2001,2002;Crawford,2005;Singh,2008) از مطالعات انجام شده هیچ کدام رابطه ی بین سبک های رهبری تحولی و تبادلی و انفعالی-اجتنابی Avolio و  Bass و گستره ای کامل از فعالیت مدیریت دانش سازمانی را بررسی نکرده است. علاوه براین،تحقیقات اندکی به این موضوعات در بافت اروپائی و انگلیسی اشاره می کنند.

کار حاضر با ارائه تحلیلی کمی از رابطه ی بین سبک رهبری و فعالیت مدیریت دانش در بافت شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به این وقفه اشاره می کند. این تحقیق به سوالی مشخص را مورد خطاب قرار میدهد: آیا بین سبک رهبری اتخاذ شده توسط مدیر دانش اولیه درون سازمان و فعالیت مدیریت دانش آن سازمان رابطه ای وجود دارد؟

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد