مقاله ترجمه شده رهبری توانمندساز: نقش فرهنگ سازمانی خودباور و هوش هیجانی در خلاقیت

مشخصات محصول
قیمت:79000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1532

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Journal of Management Development

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  رهبری توانمندساز: نقش فرهنگ سازمانی خودباور و هوش هیجانی در خلاقیت

عنوان کامل انگلیسی:

Empowering leadership: role of organizational culture of self-esteem and emotional intelligence on creativity

چکیده فارسی:

هدف – تغییر محل کار و نوآوری و تحول فرآیندهای تجاری ناشی از فناوری مدرن، حفظ برنامه‌های موجود را برای یک شرکت دشوار می‌سازد. توانایی مدیریت برای دستیابی به موفقیت، با حفظ و توسعه کارکنان خود به عنوان کارکنان نوآور مرتبط است. ایده کلی در سازمان ها این است که کارکنان را توانمند و اختیارات را با آنها تقسیم کرده که منجر به بهود کارایی می شود.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – در این مطالعه پیش‌بینی می‌شود که بین توانمندسازی رهبری و فرهنگ‌های خودباور، هوش هیجانی و تفکر خلاق در محل کار رابطه معناداری وجود دارد. داده ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی برای تایید فرضیه به دست آمد. در مجموع ۲۹۱ کارمند بخش خصوصی پاکستان برای این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها – بین رهبری توانمند و خلاقیت روابط مثبت و معناداری وجود دارد، در حالی که هوش هیجانی و خودباوری سازمانی رابطه معکوس دارند. برای جذابیت روانشناختی و خلاقیت در کار، توانمندسازی به تنهایی کافی است. محرک های فکری یا فرهنگ های خود باور که بیش از حد مثبت هستند ممکن است باعث ایجاد محدودیت های متعدد در کار شوند. از این رو، مدیریت باید از موقعیت هایی که در آن رهبران متمایل به توسعه تکنیک های توانمندسازی هستند، اجتناب کند.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق – این مطالعه درک بیشتری از ادبیات رفتار سازمانی ارائه می دهد. از این مطالعه به این نتیجه رسیدیم که رهبران توانمند باید از بکارگیری هوش هیجانی هنگام افزایش استراتژی‌های خلاق اجتناب کنند. به عنوان یک جایگزین، آنها باید فرهنگ خودباور را از طریق هوش هیجانی توسعه دهند.

پیامدهای عملی – ممکن است رهبران بخواهند عوامل جمعیت شناختی را در حین توسعه استراتژی های توانمندسازی در نظر بگیرند. استفاده همزمان از هوش هیجانی و توانمندسازی توصیه نمی شود. در نتیجه، این چارچوب رویکردی واقعی و صریح را پیشنهاد می‌کند که پیاده‌سازی آن ساده است.

نوآوری/ارزش – رهبران، افراد را از اهمیت فرآیندهای نوآورانه برای تشویق کارکنان به خلاقیت آگاه می کنند. رهبران موفق ممکن است از فرهنگ توانمندسازی یا استراتژی های توانمندسازی رهبری برای جذابیت بیشتر استفاده کنند. فرهنگ خودباور ممکن است ساختاری از تعامل را در برابر سایر احساسات ایجاد کند که می تواند با نوآوریم قابله کند.

کلمات کلیدی: رهبری توانمندساز، خلاقیت، روانشناسی مثبت، فرهنگ سازمانی، راهبرد رهبری، آموزش، بهزیستی

Abstract

Purpose – The changing workplace and the disruption and transformation of business processes brought on by modern technology make it difficult for a firm to maintain its existing plans. A management’s ability to succeed is related to sustaining and developing its employees to be innovative workers. The idea is to empower subordinates and share authority with them, which increases efficiency.

Design/methodology/approach – In this study, it was anticipated that there is a definite relationship between leadership empowerment and workplace cultures of self-esteem, emotional intelligence and creative thinking. Data were obtained using random sample techniques to confirm the hypothesis. A total of 291 Pakistani private-sector employees were surveyed for this study.

Findings – There were positive and substantial links between empowered leadership and creativity, while emotional intelligence and organizational self-esteem have an inverse relationship. For psychological appeal and inventiveness at work, empowerment alone is sufficient. Intellectual stimulus or culture of excessively positive self-esteem may cause numerous limits at work. Hence, management should avoid situations where leaders are predisposed to developing empowering techniques.

Research limitations/implications – This study yields an additional understanding of organizational behavior literature. It was concluded from this study that empowering leaders should avoid using emotional intelligence when scaling up creative strategies. As an alternative, they should develop a culture of self-esteem through emotional intelligence.

Practical implications – Leaders may want to consider demographic values while developing empowerment strategies. It is not recommended to use emotional intelligence and empowerment simultaneously. As a result, this framework suggests a realistic and candid approach that is simple to implement.

Originality/value – Leaders make people aware of the ongoing importance of innovative processes to encourage staff to be creative. Successful leaders may use either empowering culture or leadership empowerment strategies for a more significant appeal. Self-esteem culture may provide a structure of interaction buffer against the other emotions that could counter disruption.

Keywords: Empowering leadership, Creativity, Positive psychology, Organizational culture, Leadership strategy, Education, Well-being

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد