مقاله ترجمه شده رهبری تحول گرا و دلبستگی شغلی : بررسی نقش واسطه ای توانمندسازی ساختاری

مشخصات محصول
قیمت:28000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۶ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M965

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ :  رهبری تحول گرا و دلبستگی (تعامل –تعهد) شغلی : بررسی نقش واسطه ای توانمندسازی ساختاری

عنوان کامل انگلیسی:

Transformational leadership and work engagement: Exploring the mediating role of structural empowerment

چکیده فارسی:

هدف از این مطالعه بررسی نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در رابطه مثبت بین رهبری تحول گرا و دلبستگی شغلی است. بر اساس پرسشنامه های خود سنجی از ۲۴۰ کارمند شاغل در بخش گردشگری در گالیسیا (شمال غربی اسپانیا) ، یافته ها نشان می دهد که توانمندسازی ساختاری در رابطه ی بین رهبری تحول گرا و دلبستگی شغلی تا حدودی نقش میانجی دارد. این نتایج حاکی از آن است که رهبران تحول گرا با ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات ، فرصت ها ، پشتیبانی و منابع کافی ، دلبستگی شغلی را تقویت می کنند. این پژوهش تجربی از اولین مطالعاتی است که نقش میانجی توانمندسازی ساختاری را در رابطه  بین رهبری تحول گرا و دلبستگی شغلی بررسی کرده و ممکن است به عنوان مرجعی برای اشاعه دلبستگی شغلی در سازمان های خدماتی باشد. تعدادی از مطالعات و مفاهیم عملی مورد بحث قرار گرفته است.

واژه‌های کلیدی: رهبری تحول گرا ، دلبستگی شغلی ، توانمندسازی ساختاری ، میانجیگری ، گردشگری

Abstract

The purpose of this study is to investigate the mediating role of structural empowerment in the positive relationship between transformational leadership and work engagement. Based on self-reported questionnaires from 240 employees working in the tourism sector in Galicia (northwest of Spain), the findings reveal that the linkage between transformational leadership and work engagement is partially mediated by structural empowerment. These results imply that transformational leaders foster work engagement by enabling access to information, opportunities, support and adequate resources. This empirical study is one of the first to examine the role of structural empowerment as a mediator between transformational leadership and work engagement and may serve as a reference for promoting work engagement in service organizations. A number of contributions and practical implications are discussed.

Keywords: Transformational leadership, Work engagement, Structural empowerment, Mediation Tourism

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد