مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده رهبری در سطوح سلسله مراتب: سطوح چند گانه مدیریت و سطوح چندگانه تحلیل

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 312 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰ صفحه word

(دانلودرایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M9

عنوان فارسی:

مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده  رهبری در سطوح سلسله مراتب: سطوح چند گانه مدیریت و سطوح چندگانه تحلیل

 عنوان انگلیسی:

Leadership across hierarchical levels: Multiple levels of management and multiple levels of analysis

چکیده فارسی:

ما تفاوتهای فرایند تأثیر رهبری، ادراکات و تأثیرات تحلیل های چند سطحی بین رهبری کاریزماتیک و پاداش اقتضایی دور و نزدیک را در سه سطح مراتب در ۱۳ شرکت کره ای بررسی کردیم. داده های چند منبعی نشان داد تعهد پیرو به رهبر و نتایج گرایشی، رفتاری و عملکردی پیرو در موقعیت های نزدیک را میانجی گری می کند اما در روابط دور اینگونه نیست. رهبری در سطوح بالاتر مدیریت به طور مستقیم با رهبری در سطح پایین بعدی ارتباط داشت که در مقابل به نتایج پیروان در پایین ترین رده مربوط بود. متغیرهای چندگانه درون و میان تحلیل ها تأثیرات چند سطحی را نشان داد که ار نظر فاصله رهبر-پیرو و برای تفاوت های علایق با هم متفاوتند.

رهبری سازمانی یک فرایند متصل میان اعضای مختلف سازمان در سطوح سلسله مراتبی را نشان می دهد (لیکرت۱۹۶۱). رهبری نزدیک میان رهبری مرکزی و پیروان بی واسطه وی در موقعیت های مختلف موضوع تحقیقات گسترده بوده است. اما درک ما از رهبری دور میان یک رهبر و پیروانی که به طور مستقیم به وی گزارش نمی­دهند بسیار محدودتر است (آنتونیاکیس و آرتور،۲۰۰۰؛ آورلیو،ژو، کووبهایتس،۲۰۰۴؛ والدمن و یامارینو،۱۹۹۹) و به چندین ضلع در رهبری اشاره می کند.

اول، محققان رهبری مایل اند فرض کنند که رهبری در رده های بالاتر نمایانگر روابط دور رهبر-پیرو است. گرچه سطوح سلسله مراتب رهبر الزاما فاصله رهبر و پیرو را نشان نمی دهد، مدیران عامل و تیم های مدیران ارشد و رئیس جمهوران امریکا و اعضای کابینه گواه این مسئله هستند (شمیر،۱۹۹۵) رهبری رده بالاتر که توسط پیروان نزدیک درک شده اند ممکن است واقعا نشان دهنده رهبری در یک فاصله نباشد و ادراک رهبری و تأثیرات آن ممکن است در مورد پیروان دور اجرایی نباشد.

دوم، ادبیات وسیع در مورد رهبری کاریزماتیک به دلیل اینکه بر ویژگی های شخصی رهبر تأکید می کند و بنابراین از تشخیص رهبری بر پایه یک رابطه اجتماعی میان رهبر و پیرو باز می ماند، مورد استفاده فرار گرفته است (هاول و شمیر،‌۲۰۰۵). تشخیص تفاوت ها در رفتار رهبری و فرایندهای تأثیر میان موقعیت های نزدیک و دورباید از طریق توضیح این که چرا آن رفتارها و فرایندها به آن موقعیت ها مربوط هستند از لحاظ شکل دهی ادراک پیروان و تغییر طرز تلقی متعاقب، تکمیل شود.

و آخر رهبری در ذات خود یک پدیده چند سطحی است که میان یک رهبر واحد و پیرو واحد، گروه هایی از پیروان و یا مجموعه ای از گروههایی از پیروان رخ می دهد (دنسرو و یامارینو، ۱۹۹۸). به طور خاص در نظر گرفتن فاصله رهبر-پیرو نیازمند این است که دیدگاه های سطوح تحلیل چندگانه قبلی که بیشتر محدود به موقعیت¬های رهبری نزدیک بودند تعیین کنیم و نیازمند آزمون تجربی احتمالات مختلف با توجه به تغییرپذیری و دیگر سطوح تحلیل است. متأسفانه کارهای مفهومی محدودی (مثلاً والدمن و یامارینو، ۱۹۹۹؛ یامارینو ۱۹۹۴) وجود دارد که یک دیدگاه سطوح تحلیل چندگانه را بررسی رهبری در سطوح چندگانه مدیریت شامل می شوند. بررسی های تجربی بسیار کمی دیدگاه سطوح تحلیل چندگانه را بدون توجه به رویکرد رهبری به درستی در چنین        آزمایش¬هایی به کار برده اند (یامارینو، دوین، چان و دنسرو، ۲۰۰۵).

برای شروع اشاره به این محدودیتها در ادبیات موجود، این مطالعه تفاوتهای مختلف در فرایندهای تأثیر رهبری پاداش اقتضایی و کاریزماتیک و ادرک از رهبری و نتایج پیروان در سطوح چندگانه مدیریت را از طریق به کارگیری شدید دیدگاه سطوح تحلیل چندگانه، بررسی می کند. ما با ادغام ادبیات پردازش اطلاعات دو حالتی (چیاکن،۱۹۸۰؛ پتی و کاکییو، ۱۹۸۶) با ادبیات رهبری پاداش اقتضایی و کاریزماتیک، مدل مفهومی رهبری پاداش اقتضایی و کاریزماتیک دور و نزدیک در سازمانها را توسعه داده و آزمودیم. بنابراین مطالعه ما توسط ارائه شواهد مفهومی و تجربی تفاوتها در تناسب این رفتارها و روابط رهبری در سطوح مدیریت و فاصله رهبر-پیرو با ادبیات رهبری ارتباط پیدا می کند.

کلمات کلیدی: فاصله رهبر-پیرو، رهبری کاریزماتیک و پاداش اقتضایی-متغیرهای چندگانه و بیان تحلیل ها

۱_مرورنظری و فرضیه ها

به دلیل توجه کم به ساخت در ادبیات رهبری، توافق آشکار اندکی در مورد یک تعریف نظری و قابل استفاده از فاصله رهبر-پیرو وجود دارد. آنتونکیس و آتاتور (۲۰۰۲) فاصله رهبر-پیرو را یک تأثیر شمایی تعریف کرده اند که از ابعاد مستقل زیر تشکیل شده است: (الف) فاصله فیزیکی حاصل از تفاوت در موقعیت؛ (ب) فاصله اجتماعی درک شده ناشی از تفاوتها در سلسله مراتب، موقعیت و قدرت؛ و (ج) تکرار تعاملات درک شده که بازتاب دهنده درجه یک درک شده ای است که رهبر و پیروان با یکدیگر تعامل دارند.

با وجود ماهیت شمایی فاصله رهبر-پیرو، این مطالعه استفاده از بحث های مفهومی و کاربردی تجربی در فاصله رهبر-پیرو که از تفاوتهای موجود در سلسله مراتب سازمان حاصل می شود را محدود می کند. تفاوتهای سلسله مراتبی بیشتر (یعنی دوری از نظر اجتماعی) در سازمانها اغلب فاصله فیزیکی بیشتر و تکرار کمتر یعنی (نزدیک از نظر اجتماعی) به فاصله فیزیکی کمتر و تکرار بیشتر تعامل مستقیم میان دو طرف منتج می شود. بر اساس این اشارات، شکل ۱ یک مدل مفهومی رهبری پاداش اقتضایی و کاریزماتیک نزدیک و دور در سازمانها را نشان     می¬دهد که در زیر توسعه داده شده است. بخش سمت راست شکل یک مدل کلی از رهبری پاداش اقتضایی و کاریزماتیک، فرایندهای تاثیر و خروجی رانشان می دهد. این مدل با پردازش اطلاعات دو حالته و گرایش های پی در پی که از نظر ما فاصله رهبر-پیرو متفاوتند ادغام شده است و در سمت چپ شکل توضیح داده شده است.