مقاله ترجمه شده دانش، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه نسبت به COVID-19: مطالعه ای در بین دانشجویان آموزش عالی در پرتغال

دسته بندی: -

قیمت: 26000 تومان

تعداد نمایش: 50 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۸ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: P20

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Journal of Health Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  دانش ، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه نسبت به COVID-19: مطالعه ای در بین دانشجویان آموزش عالی در پرتغال

عنوان کامل انگلیسی:

Knowledge, attitudes and preventive behaviors toward COVID-19: a study among higher education students in Portugal

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مطالعه ارزیابی دانش ، نگرش و رفتارها در مورد COVID-19 در میان دانشجویان آموزش عالی پرتغالی بود.

 طراحی / روش / رویکرد – در ماه می سال ۲۰۲۰ ، از کلیه دانشجویان دانشگاه پرتغالی دعوت شد تا در تکمیل پرسشنامه آنلاین مشارکت کنند. در مجموع ۲۶۲ دانشجو شرکت کردند. دانش مربوط به COVID-19 ، نگرش نسبت به COVID-19 و رفتارهای پیشگیرانه COVID-19 ارزیابی شد. تفاوت بین نتایج و ویژگی های جمعیت شناختی اجتماعی از طریق آزمون t مستقل و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یک مدل خطی تعمیم یافته برای تعیین متغیرهای پیش بینی کننده رفتارهای پیشگیرانه محاسبه شد.

یافته ها – دانشجویان دانش خوبی در مورد COVID-19 داشتند و به ۱۴ سوال مطرح شده  ۱۳٫۰۶ (SD = 1.25) پاسخ صحیح دادند و همچنین نگرش مطلوبی نسبت به رفتارهای پیشگیرانه داشتنند (M=32.73 ، SD=2.88). دانشجویان گزارش کردند که از ۱۲ رفتار مورد تجزیه و تحلیل ، به طور متوسط در  ۵۸/۵ (SD= 2/61) رفتار مشارکت داشته اند. زنان نسبت به مردان سطح بالاتری از دانش ، نگرش های مثبت تر و رفتارهای پیشگیرانه بیشتری را ارائه می دهند. دانشجوی کارشناسی بودن (Exp (β) = ۸٫۲۱۳ ، ۹۵٪ CI: 1.791–۳۷٫۶۷۰ ، p <0.01) یا دانشجوی کارشناسی ارشد بودن (Exp (β) = ۷٫۵۶۸ ، ۹۵٪ CI: 1.598–۳۵٫۸۳۵ ، p <0.05) و داشتن نگرش مثبت نسبت به رفتارهای  پیشگیرانه  COVID-19 پیش بینی کننده های های خوبی برای اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه بودند (Exp (β) =۱٫۳۴۰ ، ۹۵٪ CI: 1.189-1.510 ، p <0.001).

 ابتکار / ارزش – این مطالعه داده های سودمندی را برای برنامه ریزی طرح های آموزش بهداشت در مورد COVID-19 در میان دانشجویان آموزش عالی فراهم می کند. سرمایه گذاری مداوم توسط دانشگاه ها در فعالیت های پیشگیرانه برای توسعه رفتارهای پیشگیرانه صحیح در سال تحصیلی آینده ضروری است.

واژه های کلیدی: همه گیری ویروس کرونا ، دانش بهداشت ، رفتار کاهش خطر ، دانشجویان دانشگاه ، COVID-19

Abstract

Purpose: The purpose of this study was to assess knowledge, attitudes and behaviors about COVID-19 among Portuguese higher education students.

Design/methodology/approach: In May 2020, all students from a Portuguese University were invited to participate in completing an online questionnaire. A total of 262 students participated. COVID-19 related knowledge, attitudes toward COVID-19 and preventive behaviors were assessed. Differences between outcomes and sociodemographics were analyzed through independent t-tests and the ANOVA. A generalized linear model was calculated to determine the predictive variables of preventive behaviors.

Findings: Students revealed good knowledge about COVID-19, correctly answering 13.06 (SD = ۱٫۲۵) questions in a total of 14 and favorable attitudes toward preventive behaviors (M = ۳۲٫۷۳, SD = ۲٫۸۸). Students reported always engaging in, on average, 5.81 (SD = ۲٫۶۱) of the 12 behavior analyzed. Females presented higher levels of knowledge, more positive attitudes and engaged in more preventive behaviors than males. Being a bachelor’s (Exp (β) = ۸٫۲۱۳, ۹۵% CI: 1.791–۳۷٫۶۷۰, p < ۰٫۰۱) or a master’s degree student (Exp (β) = ۷٫۵۶۸, ۹۵% CI: 1.598–۳۵٫۸۳۵, p < ۰٫۰۵) and having positive attitudes toward preventive behavior of COVID-19 predicted the adoption of those preventive behavior (Exp (β) = ۱٫۳۴۰, ۹۵% CI: 1.189–۱٫۵۱۰, p < ۰٫۰۰۱).

Originality/value: This study provides useful data to plan health education programs about COVID-19 among higher education students. The continuous investment by universities in preventive campaigns is essential to promote good preventive behaviors in the next academic year.

Keywords Coronavirus infections, Health knowledge, Risk reduction behavior, University students,COVID-19