مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده رفتارهای متجانس مدیریت دانش به عنوان منبع متمایز مزیت رقابتی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 569 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:۱۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M98

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده رفتارهای متجانس مدیریت دانش به عنوان منبع متمایز مزیت رقابتی

عنوان انگلیسی:

Congruent knowledge management behaviors as discriminate sources of competitive advantage

چکیده فارسی:

هدف:

با وجود این که مدیریت دانش به عنوان منبع استراتژیک مزیت رقابتی شناخته شده، فرایندهای طراحی شده برای افزایش بهره وری دانش به طور مساوی در توانمندسازی سازمان مشارکت ندارند. در نتیجه این پژوهش به تمرکز روی ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش و منابع چندگانه مزیت رقابتی کمک می کند.

طرح/متدلوژی/رویکرد:

این مقاله با استفاده از پرسشنامه، داده ها را از دفتر اصلی یک شرکت دارو سازی در ژاپن جمع آوری کرده و این مورد را که چگونه ادراک و رفتارهای متفاوت در رابطه با تأثیر مدیریت دانش نوع خاصی از دانش سازمانی را شکل می دهد که به عنوان مزیت رقابتی عمل می کند بررسی می کند.

یافته ها:

یافته های مطالعه اهمیت فعالیت های مدیریت دانش را نشان داد مخصوصاً تلفیق آنها که به عنوان منبع مهمی از مزیت رقابتی در رابطه با دانش فنی نمایان شد. زمان بیشتری روی وظایف مدیریت دانش صرف می شد. خصوصاً اجتماعی سازی به مزیت رقابتی در رابطه با دانش مؤثر کمک می کند. تحلیل های بیشتر شامل یک طبقه بندی از کارکنان مبتنی بر اهمیت ادراکی آنها و زمانی که صرف فعالیت های مدیریت دانش می کنند است.

محدودیت های تحقیق/پیشنهادات تحقیق

این مقاله روی کل افراد یک مؤسسه متمرکزشده است و به همین دلیل تحقیقات بیشتری در شرکت های دیگر در صنعت های متفاوت ضروری است.

پیشنهادات عملی

استراتژی های مدیریت دانش بایستی با عقاید و اعمال گروههای کاری کارگران که بر اساس سطح تناسب بین تئوری های پشتیبان آنها و تئوری های کاربردی[۱] مرتبط با مدیریت دانش شناسایی شده متناسب شود.

اصالت/ارزش

طبقه بندی کارکنان که در مقاله معرفی شده براین واقعیت تأکید دارد که محیط کاری یک بدنه متحدالشکل یا یکنواخت نیست و بنابراین نیاز است که به تفاوت های درونی برای افزایش کارایی مدیریت دانش رسیدگی شود.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، مزیت رقابتی، رفتار کارکنان، درک،ژاپن

مقدمه

در رشته مدیریت بازرگانی، پارادایم جایی است که سازمانها به عنوان مرکز فرایندهای اطلاعاتی به حساب بیایند و شروع تغییر پارادایم نیز جایی است که سازمان به عنوان منبع خلق دانش مورد توجه قرار گیرد. جایی که یادگیری به عنوان یک سازه کلیدی از لحاظ فرایندها و پیامدها می باشد. تحقیقات قبلی نشان می دهد که خلق و انتقال دانش که به خوبی در تعاملات افراد، ابزارها و وظایف، تثبیت شده  مبنایی برای مزیت رقابتی در موسسه فراهم می آورد. همچنین تمرکز روی منابعی که در داخل سازمان توسعه می یابند و مشکل بودن تقلید آن ها دانش سازمانی را به عنوان منبع برجسته مزیت رقابتی سوق می دهد.

اگرچه تمرکز کارهای پیشین روی مدیریت دانش و مزیت رقابتی به صورت توصیفی به جای مطالعه تجربی بوده  با این حال بعضی از تحقیقات اخیر از داده های تجربی استفاده کرده اند. در این رابطه ما تصمیم گرفتیم که روی کل افراد یک موسسه واحد متمرکز شویم و یک گزارش جامع از اعتقادات افراد و اعمال آنها در رابطه با مدیریت دانش بیان کنیم. هدف این مقاله در ابتدا بررسی این است که چگونه فرایندهای مدیریت دانش منبع مؤثر مزیت رقابتی می شوند و سپس ارتباط بین گروههای فرعی کارکنان با منابع مزیت رقابتی در جهت افزایش بازده مدیریت دانش را شناسایی کنیم. این مبحث در بخش دوم این مقاله، یافته های نظری و فرضیات این پژوهش شرح داده می شود. در بخش سوم متدلوژی پژوهش که به صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه است ارائه شده و در ادامه تحلیل داده ها در بخش چهارم انجام می گیرد. در بخش پنجم پیشنهادات این مطالعه ارائه می شود و در بخش ششم نتیجه گیری مطرح می شود.

۲٫پیشینه و فرضیات

۲٫۱ تئوری خلق دانش

فرض اساسی تئوری خلق دانش، این است که کل دانش را می توان به دو دسته آشکار و ضمنی طبقه بندی نمود. به عبارتی دانش ضمنی دانش شناختی است که بیان آن با زبان یا اعداد سخت است. برای مثال اعتقادات ، دیدگاهها، مهارت های فنی و know-how(بکارگیری در عمل) که همه بخشی از دانش ضمنی اند. از سویی دانش آشکار دانش عینی و عقلانی است که می تواند با زبان و اعداد بیان شود:متن ها، معادلات،دستورالعمل ها مثال های اندکی از دانش آشکار هستند.

در دیدگاه خلق دانش مؤسسه، دانش به عنوان فرایند تعدیل عقاید در جهت حقیقت تعریف می شود. تغییر فرایندها در محدوده دانش ضمنی و آشکار- اجتماعی سازی ، بیرونی سازی ، تلفیق  و درونی سازی  یا SECI – به ترکیب ارزش های ذهنی در عینی کمک کرده و به طور اجتماعی دانش را تسهیم میکند .