مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده راهبرد، مدیریت منابع انسانی و عملکرد : روشن تر کردن خط دید

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 291 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M73

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده راهبرد، مدیریت منابع انسانی و عملکرد : روشن تر کردن خط دید

عنوان انگلیسی:

Strategy, human resource management and performance: Sharpening line of sight

چکیده فارسی:

این مقاله براساس نظریات و تحقیقات قبلی درباره راهبرد و مدیریت منابع انسانی بنا شده و به دنبال شناسایی روابط مهم بین راهبردهای شرکت، منابع انسانی آن و نتایج عملکرد آن می باشد. در ابتدا ما تمرکز کردن بر روی نقش منابع انسانی در فواید رقابتی را مورد مطالعه قرار می­دهیم و در ادامه، یک نمونه ی چند مرحله ای را نشان خواهـیم داد که چگونگی تاثیر مدیریت منابع انسـانی را بر روی فاکتورهای فردی و گروهی به همراه راهبردهای گروهی مشخص خواهد کرد.

ما خط دیــدهای موازی قابلیت های شرکـتی (گروهی) ، فرهنگ ، توانایی بالا، اســتاندارد ها و (KSA) های انفرادی را دوباره مشخص خواهیــم کرد و همچنین انگیزه ها و فرصت ها را به همراه راهبرد های مجموعه ای ( گروهی ) نشان خواهیم داد. علاوه بر این ، مطرح خواهیم کرد که، این موازی بودن ها، باعث ایجاد نیروی خوب انسانی و نیروی خوب اجتماعی می شود که هر دوی اینها برای رسیدن وادامه دادن یک عملکرد مناسب لازم هسـتند. همچنین، ما این مقاله را با پیشنهاداتی برای تحقیق و تمرین بیشتر به پایان خواهیم برد.

کلمات کلیدی: مدیریت راهبردی منابع انسانی ، خط دید ، HRM ، عملکرد

 مقدمـه :

نظریه های مدیریت راهبردی، در طول تاریخ، نماینگر اهمیت فعالیـت های درونی ، منابع وقابلیت ها به عنوان منابع مهم فواید رقابتی هسـتند. حرکـت مــهم پورتِر ( ۱۹۸۵ ) بر روی فواید رقابتــی ، نیاز به رابطـه ی موثر بین ارزش تنظیمات درونی فعالیت های وابسته و راهبردی هدف دار عملکرد را نشان می دهد . حرکت هــای بـعدی در مقوله ی مدیریت راهبردی بر روی منبع و دیدگاه های اطلاعات – محور سخت بنا شده ، که بیانگر این اســت کــه منابع درونی برای ساختمان کار و رسیدن به فواید رقابتی بسیار ضروری هســـتند .( بارنی ۱۹۹۱ – گرانت ۱۹۹۶ ). نقش منابع انسانی درساختن و رسیدن به عملکرد عالی انسانی و اجتماعی، ایجاد فکرهای کاربردی است. ( رایت ، دانفورد ، اِسنِل ۲۰۰۱ )

شواهد زیاد وجود دارند که اعلام می کنند تمرین در مدیریت منابع انسانس تاثیر مثبتی بر روی عملکرد گروهی دارند .( بوسیلی – دایتز – بوون ۲۰۰۵ / کامبز – لیو – کپن ۲۰۰۶ / هاسلید ۱۹۹۵ ) با این وجود ، مکانیزم دقیقی که نیروی انسانی با آن روی عملکرد تاثیر می گذارد ، هنوز کاملا” واضح نیست .

( کالینز – اسمیت ۲۰۰۶ / گوئست ۲۰۰۱ / پاو ۲۰۰۹ ). هدف از این مقاله باز سازی نظریه ی گذشته و تحقیق در مورد استراتژی و مدیریت منابع انسانی است تا بتواند رابطه مهمی بین استراتژی شرکت، منابع انسانی آن و نتایج عملکرد ایجاد  کند. بطور مشخص این مقاله در مورد کار باسول و همکارانش است،

( باسول۲۰۰۶ – باسول ، بینگهام ، کالوین۲۰۰۶ – بودریو ۲۰۰۱ ، کالوین و باسول ۲۰۰۷ )که در مورد معرفی چارچوبی برای ایجاد یک خط دید واضح از راهبرد تا ابزار در تمامی مراحل گروهی و شرکتی و انفرادی تحقیق کرده بودند. بر این اساس، خط دید به درک کارکنان از هدف های راهبردی شرکت و چگونگی رسیدن به آن ها مربوط می شود .( باسول ۲۰۰۶ ) باسول ( ۲۰۰۶ ) به این نکته دست یافت که فهم ودرک کارکنان از چگونگی رسیدن به هدف های کاربردی از خود هدف مهمتر است. با این وجود ، در حالی که این تحقیق از رابطه ی میان خط دید و اثرات کاری کارکنان مانند: رضایت شغلی و تعداد کارکنان ، پرده بر می داشت تنها مقدار کمی از این تنوع به وسیله ساختار خط دید توضیح داده شد. به علاوه ،چهار چوب خط دید باسول تنها به جنبه ی انفرادی این تحلیل تکیه می کرد . باسول (۲۰۰۶ ) به محدودیت نمونه ی خود اعتراف کرد و گفت که تحقیقات آینده می توانند جوانب گروهی و شرکتی خط دید رابهتر مشخص کنند تا بتوان به درک بهتری از مکانیزم تاثیر گذاری خط دید رسید . چندین مولف دیگر دلایل متعدد ، تمرینات HRM ، رفتار کار کنان و تاثیرات عملکرد را کامل تر مورد آزمایش قرار داد.(گوئست ۲۰۰۱ / آستروف – بوون ۲۰۰ / پاو ۲۰۰۹ )این مقاله چهار چوب خط دید را به گونه ای دوباره بیان می کند که شامل مراحل گروهی و شرکتی باشد و یک نمونه کامل تر از روابط بین راهبرد مدیریت منابع انسانی دو عملکرد ارائه می دهد .

نمونه ما نشان می دهد که چگونه روشHRM  به طور موازی می تواند به نتایج مطلوب فردی و اجتماعی منتج شود که هر دوی اینها برای رسید به یک عملکرد عالی ، ضروری هستند. این مقاله به این ترتیب چیده شده است : اول – ما روابط بین مدیریت منابع انسانی وراهبردی را مورد مطالعه قرار می دهیم و خصوصا” در مورد نقش منابع انسانی در رسیدن به فواید رقابتی بحث خواهیم کرد.