مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده منشأ عملکرد رابطه ای فروشنده در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی

مشخصات محصول
قیمت:14000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۵ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M303

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده یک مطالعه تجربی درباره ی منشأ عملکرد رابطه ای فروشنده در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی

عنوان انگلیسی:

An empirical study on the source of vendors’ relational performance in offshore information systems outsourcing

چکیده فارسی:

علی رغم علاقه بسیار به برون سپاری استراتژیک بلند مدت و همچنین توجه به عواملی که بر برون سپاری تاثیر می گذارند و بررسی های انجام شده در رابطه با عملکرد رابطه ای، به سختی می توان تفاوتی بین عملکرد یک فروشنده با یک مشتری خاص و میانگین پایه مشتری، پیدا کرد. این تحقیق یک دیدگاه رابطه ای برای برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی را از دیدگاه یک فروشنده پذیرفته تا منشا عملکرد رابطه ای را بیابد. تاکید نتایج بر اهمیت قابلیت های خاص مشتری به عنوان جایگزینی برای مکانیسم نظارت خود انگیخته، در عملکرد رابطه ای فروشنده از نظر کیفیت خدمات است. مدیریت پروژه و توانایی خاص مشتری در رابطه با کیفیت خدمات برای یکدیگر به عنوان جایگزین عمل می کنند. به علاوه در حالی که اعتماد و آگاهی از مشتری در قابلیتهای خاص مشتری همکاری دارد، اعتماد نیز به گونه ی مثبتی با آگاهی از مشتری در ارتباط است. این یافته ها درک غنی تری از منبع عملکرد رابطه ی برون سپاری به دست می دهند و به تحقیقات و آثاری درباره ی قابلیت فروشنده ها در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی کمک می کنند.

کلمات کلیدی: برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی، دیدگاه رابطه ای، قابلیتهای خاص مشتری، اعتماد، آگاهی از مشتری

مقدمه

برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی یک ترتیب قراردادی است که شامل انتقال پیشرفت های سیستم های اطلاعاتی و خدمات مربوطه به فروشنده ها در خارج از مرزها ست. در سالهای اخیر روش روبه رشدی در شرکتها بوجود امد تا از طریق ابتکار عملکرد رابطه ای های برون سپاری به آرمانهای استراتژیک خود جامه ی عمل بپوشانند. اما موفقیت اینگونه ابتکار عملهایی عمدتا توسط نسبت مقداری ارزش فروشنده ها تعیین میشود. در زیر سایه محبوبیت روبه رشد برون سپاری بلند مدت مشارکتی و استراتژیک احتمال این وجود دارد که یک فروشنده بتواند نسبت فرا ارزشی برای یک مشتری خاص در طی زمان با همان قابلیت ها فراهم کند. این خود دستاوردهایی را منعکس میکند که منحصر به یک رابطه ی خاص است. رابطه ای که در طی زمان میتواند همچنان وجود داشته باشد. این به عنوان عملکرد رابطه ای در نظر گرفته میشود که تفاوتی است بین عملکرد یک فروشنده با یک مشتری خاص و با میانگین مبنای مشتری اش. مطالعات پیشیین اثرات روابط فروشنده بر یک مزیت رقابتی مشتری را بررسی کرده و از اهمیت مدیریت کارامد رابطه ی مشتری –فروشنده برا ی موفقیت در برون سپاری ، حمایت کرده. اما مشخص نیست که تحت چه شرایط اتصال بین شرکتی یک فروشنده میتواند نسبتهای فراارزشی برا ی نسبت یک مشتری خاص به میانگین مشتری بنیادش یعنی عملکرد رابطه ای و عوامل اثر گذار بر ان به صورت وسیعی در تحقیقات مورد بررسی قرار میگیرد. این تحقیق دیدگاه رابطه ای را برای برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی از دیدگاه فروشنده را پذیرفته و به دنبال منشا عملکردی رابطه ای است. براساس دیدگاه رابطه ای، الگوهای موجود در روابط مبادله ای به طور بالقوه ای میتواند از طریق سرمایه گذار ی قابلیت های خاص رابطه ای، تقسیم دانش بین افراد، بکارگیری یک مکانسیم نظارتی خودانگیخته، عملکرد رابطه ای را بوجود اورد. یک دیدگاه رابطه ای برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی میتواند درک ما رااز منشا عملکرد رابطه ای افزایش دهد، عملکردی که به مشتریان کمک میکند تا بهره ی بیشتری را از فروشنده در طولانی مدت ببرند. متقابلا ما درباره ی کمک های این مقاله در باب قابلیتهای خاص مشتری، آگاهی از مشتری و اعتماد به عملکرد رابطه ای، جستجو کنیم.

دیگر عامل که بسیار از ان یاد شده، قابلیتهای فروشنده است. برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی اساسا به قابلیت های فروشنده وابسته است. دو مجموعه از قابلیتهای مجزا، مدیریت پروژه و قابلیتهای خاص مشتری از عوامل مهم در موفقیت برون سپاری است. اما دانسته های ما از کمک های حاشیه ای انواع مختلف قابلیتهای عملکردبرون سپاری هنوز محدود است. آیا قابلیت های خاص مشتری و مدیریت پروژه کمک و مشارکت حاشیه ای یکسانی در عملکرد رابطه ای در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی دارند؟ ایا این دو نقش جایگزین و یا مکملی، در عملکرد رابطه ای نقشی مضاع دارند؟ این سوالات در تحقیقات پیشین به خوبی پاسخ داده نشده. درک مشارکت هر قابلیت به فروشنده کمک میکند تا تصمیم بگیرند چه قابلیت هایی با اگاهی محدود مالی و منابع مدیریتی توسعه یابد، از این رو ما تلاش میکنیم تا مشارکتها و کمک های حاشیه ای شان را با عملکرد رابطه ای مقایسه کنیم.

این تحقیق بر پایه برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی چینی انجام میشود. این برای تئوری های در حال توسعه و شاخص عملی به دلایل مختلفی مناسب است. اول، چین یک اقتصاد نو به بازار اقتصاد ظهور یافته است. جایی که بیشتر فروشنده ها توسعه سریع قابلیت ها را تجربه کردند که برای این تحقیق در باب قابلیت های فروشنده و عملکرد رابطه ای ایده ال است. بیشتر اثار موجود جنبه ی مشتری را درنظر گرفته اند، که باعث دشوار شدن بررسی و آزمون عملکرد رابطه ای و سابقه ی ان میشود. دوم، شرایط اصلی یک تجارت وسیع دانش است که مستلزم میزان بالایی از منابع انسانی خاص است. بیشتر فروشنده های چینی با یک فرهنگ تجارتی رابطه مدار، در یک شرکت مشارکتی استراتژیک در دراز مدت فعالیت دارند. که این خود باعث تسهیل اگاهی از مشتریان، اعتماد و توسعه ی قابلیتهای خاص مشتری و در نتیجه باعث تسهیل عملکرد رابطه ای میشود. در اخر، اثار موجود که برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی برای فروشندگان چینی به خصوص امریکا-هند تمرکز دارند، در حالی که خروج از مرزها برا ی فروشندگان خرده پا و متوسط چینی و دارای منابع محدودی اند، هنوز تحت بررسی و مطالعه است. از این رو این تحقیق میتواند به درک ما از زمینه های زمینه های مختلف و شرایط مختلف برون مرزی بیفزاید.

این مقاله اینگونه سازماندهی گردیده که، بخش دوم مروری است بر اثار گذشته و چارچوبی تئوری برا ی تحقیق. در ادامه بخش سوم، روش های تحقیقاتی را که شامل فرایند اجرای اندازه گیری های تحقیق است، توصیف میکند. سپس نتایج تحلیل داده ها در بخش چهارم اورده شده و بخش پنجم شامل بحث و نتیجه گیری است.

  1. چهارچوب نظری

۱٫۲٫ دیدگاه رابطه ای در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی

به دلیل چالش های موجود در همکاری بین ملتها، چگونگی رسیدن به موفقیت یکی از مسایل اصلی در اثار درمورد برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی است. تحقیقات سیستم های اطلاعاتی درباره موفقیت برون سپاری، جنبه های مختلفی را در نظر میگیرد، جنبه هایی از جمله، ویژگی های مشتری، ویژگی های فروشنده، رابطه ی بین فروشنده و مشتری است. به طور ویژه تلاش های قابل توجهی انجام شد تا نقش نسبت یک فروشنده و عوامل ارتباطی در موفقیت برون سپاری مشخص شود. مثل قابلیت های فروشنده در ایجاد نسبت ارزش ها، کیفیت مشارکت، نظارت رابطه ای، تفاوت فرهنگی، کارگذاری اجتماعی، و قابلیت ها و سرمایه ی رابطه ای.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد