مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : دولت الکترونیک و تغییر سازمانی: ارزیابی مجدد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و دیوان سالاری در ارائه ی خدمات عمومی

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h206

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  دولت الکترونیک و تغییر سازمانی: ارزیابی مجدد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و دیوان سالاری در ارائه ی خدمات عمومی

عنوان انگلیسی:

E-government and organizational change: Reappraising the role of ICT and bureaucracy in public service delivery

چکیده فارسی:

در رابطه با مبحث دولت الکترونیک متون و منابع (ادبیات) قابل توجهی وجود دارد که در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات به مثابه ی ابزاری جهت کاهش نقش دیوان سالاریِ سازمان های دولتی به بحث می پردازد. هدف این مقاله ارائه ی گفتمانی انتقادی از این منابع و متون و ارائه ی استدلالی مکمل با توجه به بکارگیری ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش عمومی به منظور حمایت از عملکردهای سازمان های دیوان سالار می باشد. بر پایه ی یافته های حاصل از مطالعه ی موردی از شهرداری ونیزِ ایتالیا، مقاله ی حاضر در مورد اینکه چگونه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند در جهت حمایت و نه امحاء بوروکراسی مورد استفاده قرار گیرد، به بحث می پردازد. مقاله ی حاضر با استفاده از مفاهیم دیوان سالاری الکترونیک و تعطیلی و ساده سازی کارکردی پیشنهاد و نیز حمایت می کند از این استدلال که دیوان سالاری در آنجا که سیاست های دولت الکترونیک از اهمیت برخوردارند، می بایست حفظ و ارتقا یابد. تعطیلی و برچیده شدن و ساده سازی کارکردی به منظور تبیین اینکه چرا باید آنچه که گفته شد به عنوان رویکردی قابل قبول تلقی شود، مفاهیم بسیار باارزشی به شمار می آیند.

کیدواژه ها: دیوان سالاری الکترونیک، دولت الکترونیک، اصلاحات بخش عمومی از طریق ICT

۱-مقدمه

پذیرش فناوری های اطلاعات و ارتباطات در سازمان های بخش عمومی در رابطه با برنامه های اصلاحات با هدف کاهش ناکارامدی های به وجود آمده توسط هزینه های سربار ناشی از دیوان سالاری بوده است. سرمایه گذاری های دولتی در نظام های اطلاعاتی بخش عمومی عموماً مرتبط با دگردیسی های سازمانی تخصیص داده شده جهت ارتقای کارایی و بهره وری سیاسی می باشد. در این زمینه، فناوری های اطلاعات و ارتباطات در بخش عمومی به دنبال شاخه ای از ایده ها و پراتیک هایی که با استفاده از رویکردهای بخش خصوصی و کسب و کار در بخش عمومی تعیین میشوند، گسترش می یابند تا از این طریق کارایی سازمانی و بهره وری و اثربخشی اداری و دیوان سالاری را ارتقا و نیز هزینه های سربار آن را کاهش دهند. این مقاله دیدگاه فناوری های اطلاعات و ارتباطات بخش عمومی را به عنوان راه حل هایی که عمدتاً به منظور کاهش ظرفیت بوروکراسی طراحی شده، آنگونه که توسط سیاست های دولت الکترونیک که خود متاثر از ایدئولوژی مدیریت عمومی نوین (NPM) است، ارائه گشته را به چالش می کشاند. همچنین، مقاله ی حاضر با ارائه ی شواهد تجربی استدلال می کند که فناوری های اطلاعات و ارتباطات می تواند راه حل های سازمانی بدیلی را فراهم کند که از آن طریق با حمایت از هماهنگ سازی اداری، سازمان های بخش عمومی موثرتر و کارآمدتر عمل کنند. این راه حل های بدیل که در ساختارهای سازمانی توسط شکل دیوان سالاری الکترونیک تعریف می شوند، مشخص می گردد. دیوان سالاری ها/ بوروکراسی های الکترونیک سازمان هایی هستند که از منطق عملی و رویه های یک دیوان سالاری عمومی به منظور هماهنگ سازی اجرای فعالیت های سازمان و در نتیجه برای ارائه ی خدمات پیروی می کند، اما همچنان به فناوری های اطلاعات و ارتباطات به منظور حفظ بهره وری عملی متکی است. فناوری های اطلاعات و ارتباطات به منظور تسهیل و حمایت از کارکردهای سازمانی بنیادی هماهنگی و نظارت سازمان های بوروکراتیک مورد استفاده قرار گرفتند. این کارکردها در سلسله ای قانونی- هنجاری از قوانین طرح شده برای استاندارد کردن رویه ی اجرایی و ارائه ی خدمات عمومی تعریف می شوند. این مقاله نه تنها شواهد تجربی برای توصیف عملکرد بوروکراسی های الکترونیک ارائه می دهد، بلکه بینش های نظری برای تبیین و قضاوت در این مورد که چرا فناوری های اطلاعات و ارتباطات می تواند به راندمان سازمان های بوروکراتیک بهبود بخشد، به دست می دهد. از این رو، پیشنهاد می کند که فناوری های اطلاعات و ارتباطات می تواند سازمان های دیوان سالار را برای ارائه ی خدمات عمومی نسبت به پیکربندی های سازمانی معین شده توسط ایدئولوژی NPM و عملی کردن «دولت قراردادی» با ارزش تر سازد.

این مقاله بر پایه ی یافته های موردی شهرداری ونیز استدلال خواهد کرد که پروژه های دولت الکترونیک می تواند به واسطه ی معرفی یک لایه ی میان سازمانی نوین از هماهنگ سازی بوروکراتیک خدمات بهتری ارائه دهد. این نتایج با استفاده از تاکسونومی سازمان های بوروکراتیک مینزبرگ با عنوان بوروکراسی ماشینی/سازمانی و حرفه ای در ارتباط با نظریه های فناوری- تعطیلی و ساده سازی کارکردی- که توسط لومان و کالینیکوس مطرح شده بحث و تبیین می شود.

۲- اصلاحات فناوری اطلاعات و ارتباطات

بوروکراسی ها به طور تاریخی به عنوان ساختارها درک شده اند که هدف شان افزایش بهره وری در پراتیک یا عملکردهای و رویه های سازمانی است. طبق نظریه وبر، بوروکراسی با تاسی از رویه ها و مکانیسم های هماهنگ سازی که قوانین ثبت شده و سیستم های موثر برای معقول کردن بهره وری اجرایی/اداری طراحی شده کارامدی سازمانی را ارائه می دهد. وبر مجموعه ای از خصیصه ها و ویژگی هایی که سازمان های بوروگراتیک می بایست به منظور برآوردن و واقعیت بخشی به اهداف زیر داشته باشند را ارائه می دهد:

ساختار سلسله مراتبی شفاف و رسمی اتوریته/اقتدار؛ تقسیم مفصل و معقولانه کار؛ سلسله رشته ای از قوانین رسمی، شفاف، جامع و پایدار که به طور غیرشخصی تصمیماتی را به اجرا در می آورند و نتایج قابل پیش بینی و معینی را منجر می شود؛ و جدایی عملکردها در سازمان.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد