مقاله ترجمه شده رویکرد گزاره ارزش به عنوان چارچوبی برای خلق ارزش در اکوسیستم های جمع سپاری مالی(تامین مالی جمعی)

مشخصات محصول
قیمت:45000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۸

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1555

نام ناشر (پایگاه داده): SAGE

نام مجله:   Marketing Theory

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  رویکرد گزاره ارزش به عنوان چارچوبی برای خلق ارزش در اکوسیستم های جمع سپاری مالی(تامین مالی جمعی)

عنوان کامل انگلیسی:

Value proposition as a framework for value co-creation in crowdfunding ecosystems

چکیده فارسی:

هدف این مقاله بررسی این موضوع است که آیا رویکرد اکوسیستمی برای درک مدل خدمات جمع سپاری مالی جدید مورد نیاز است یا خیر. رویکرد گزاره ارزش تفاسیر متفاوتی را برای هر یک از هشت سطح هم‌آفرینی ارزش که در اکوسیستم خدمات دیده می‌شود، ارائه می‌کند. در این مطالعه از یک رویکرد مطالعه موردی کیفی چندگانه برای تجزیه و تحلیل دو پلتفرم جمع سپاری مالی در Verkami و La’nzanos اسپانیا، ، از نظر میزان تامین مالی  ، استفاده شد. این مقاله تحلیلی از موارد خاص جمع سپاری مالی در بخش هنری و فرهنگی از طریق بزرگترین پلتفرم‌های اسپانیا ارائه می‌کند. طرح نمونه گیری را می توان با گنجاندن تجربیات کشورهای دیگر در زمینه پروژه های جمع سپاری مالی در تجزیه و تحلیل بهبود بخشید. یافته‌ها می‌تواند به مدیران و متخصصان خدماتی کمک کند تا برنامه‌ریزی خلق ارزش را از طریق رویکرد گزاره ارزش ، با فعالان مختلف در اکوسیستم خدمات، بهبود بخشند. این مقاله به توسعه منطق خدمات غالب (SD) در رابطه با FP 7 و FP 10 کمک می کند. مشارکت های مدیریتی شامل توسعه یک مدل اکوسیستم خدمات جمع سپاری مالی برای مدیران هنری است،که نه تنها روشی برای خلق ارزش مالی یا اقتصادی می باشد، بلکه فرصت هایی برای تقویت رابطه ی مشتریان و سایر ذینفعان ارائه می دهد. این مقاله از این جهت منحصربه‌فرد است که چارچوب های گزاره های ارزش را در زمینه‌های خرد، میانی و کلان ادغام می‌کند و انواع مختلفی از هم آفرینی را که در زمینه جمع سپاری مالی وجود دارد، تحلیل می‌کند.

واژگان کلیدی: تامین مالی جمعی، شبکه، اکوسیستم های خدماتی، منطق خدمات غالب، گزاره های ارزش، خلق ارزش

Abstract

The aim of this article is to explore whether the ecosystem approach is required to understand the new service model of crowdfunding. The value proposition approach offers different interpretations for each of the eight levels of value co-creation as seen in the service ecosystem. A qualitative multiple case-study approach is used to analyze the two most representative crowdfunding platforms in Spain, Verkami and La´nzanos, in terms of the amounts of funds provided. This article offers an analysis of specific cases of crowdfunding in the arts and cultural sector through the biggest platforms in Spain. The sampling design could be improved by including the experiences of crowdfunding projects in other countries in the analysis. The findings could assist service managers and practitioners to improve planning of value cocreation through the value propositions approach, with a variety of actors within the service ecosystem. This article is a contribution to the development of service-dominant (SD) logic in relation to FP 7 and FP 10. Managerial contributions include the development of a crowdfunding service ecosystem model for arts managers, which offers not only a method of generating finance or economic value but also opportunities for strengthening bonds with customers and other stakeholders. This article is unique in that it integrates value proposition categories in micro-, meso-, and macrocontexts and analyzes the different kinds of cocreation that exist in the crowdfunding context.

Keywords: Crowdfunding, network, service ecosystems, service-dominant logic, value propositions, value cocreation

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد