مقاله ترجمه شده خط مشی سازمانی و مدیریت تنوع در عربستان سعودی

دسته بندی:

قیمت: 33000 تومان

تعداد نمایش: 122 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M916

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Employee Relations

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  خط مشی سازمانی و مدیریت تنوع در عربستان سعودی

عنوان کامل انگلیسی:

Organizational policies and diversity management in Saudi Arabia

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مقاله گزارش یک تحقیق تجربی درباره تاثیر خط مشی ها و اقدامات سازمانی بر مدیریت تنوع در بخش خصوصی عربستان می باشد. برای این منظور، خط مشی های سعودی ها و دیدگاه  های پاسخ دهندگان اصلی مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – داده های اولیه با استفاده از نظرسنجی های پرسشنامه ای از ۱۱ سازمان بزرگ بخش خصوصی که در بازار سهام عربستان در بخش های مالی / بانکی، نفت و گاز، پتروشیمی، آموزش عالی خصوصی و خدمات بهداشتی خصوصی فعالیت دارند، جمع آوری شد. ابزارهای آماری از قبیل میانگین و انحرافات استاندارد و آزمون t تک نمونه ای برای تجزیه و تحلیل استفاده شد.

یافته ها – یافته ها نشان می دهد که برنامه های عربستان سعودی، ابقاء، پرداخت با مزایا و خط مشی های بیمه درمانی به طور معناداری بر مدیریت تنوع در بخش خصوصی عربستان تأثیر می گذارد. بنابراین، نیاز به توسعه خط مشی های سازمانی وجود دارد که از موجودیت کارکنان خارجی در کسب و کار های خصوصی در عربستان حمایت کند. با در نظر گرفتن تفاوت ها به عنوان نقاط قوتی که می تواند برای افزایش عملکرد استفاده شود، نیروی متوع کار ممکن است خدمات بهتری در بازار های متنوع ارائه کنند.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق – جمع آوری داده ها از یک محیط بسته مانند عربستان سعودی محدودیت هایی مانند مشکلات دسترسی و همچنین ادبیات ناکافی در مورد مسائل مربوط به تنوع دارد. با این وجود، روش نمونه گیری  آسان و رویکرد گلوله برفی که در این تحقیق اتخاذ شده، داده های قابل اعتمادی را به دست آورد. در نتیجه، این مطالعه برای شرکت های چند ملیتی که در عربستان سعودی فعالیت می کنند و شرکت های با مالکیت سعودی که  در غرب عربستان هستند و قصد دارند ابتکارات مدیریت تنوع را برای شعبه های خود در کشورهای مختلف پیاده سازی کند، مفاهیمی را ارائه می کند. به همین ترتیب، تحقیقات بیشتر در مورد مسائل مربوط به مدیریت تنوع  در کشورهای حوزه خلیج فارس، مهم خواهد بود.

اصالت / ارزش – پژوهش حاضر اولین تحقیق مبتنی بر نظرسنجی درباره مدیریت تنوع در عربستان سعودی است. یافته ها به دانش محدود در کشورهای خاورمیانه کمک می کند، بنابراین شواهد تجربی جدیدی در مورد خط مشی ها و اقدامات سازمانی برنامه های سعودی ، ابقاء، پرداخت و مزایا و خط مشی های بیمه درمانی ارائه می شود. مطالعه موردی در عربستان سعودی، ارزش افزوده ای را برای دانش موجود درباره مدیریت تنوع ایجاد می کند.

کلیدواژگان: خاورمیانه، عربستان سعودی، مدیریت تنوع، کارکنان خارجی، کشورهای خلیج فارس،برنامه های سعودی

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to report empirical research conducted in Saudi Arabia on the impacts of organizational policies and practices on the diversity management of the Saudi private sector. To this end, the Saudization policy and views of key respondents have been tested and discussed.

Design/methodology/approach – Primary data were collected through questionnaire surveys from the largest 11 private sector organizations listed on the Saudi Stock Market in the financial/banking, oil and gas, petrochemical, private higher education and private health service sectors. Statistical tools such as means and standard deviations and one-sample t-tests were used for analysis.

Findings – The findings suggest that Saudization, retention, pay with benefits and health insurance policies significantly affect the diversity management in the Saudi private sector. Therefore, there is a need to develop organizational policies that support the existence of foreign employees for private businesses in Saudi Arabia. Considering differences as strengths that can be utilized to enhance performance, a diverse workforce might better be able to serve diverse markets.

Research limitations/implications – Collecting data from a closed environment such as Saudi Arabia is constrained by access difficulties, as well as inadequate literature on relevant diversity issues. However, the convenience sampling method and snowballing approach adopted in this study generated reliable data. As a result, this study has implications for both the multinational corporations operating in Saudi Arabia and Saudi owned companies operating in the West and intending to adopt and implement diversity management initiatives for branches in different countries. As such, further research on the Persian gulf countries’ diversity management issues would be critical.

Originality/value – The current study is a first survey-based research endeavor on the topic of diversity management in the Saudi context. The findings contribute to the limited knowledge base on middle eastern countries, thus presenting new empirical evidence on the organizational policies and practices of Saudization, retention, pay and benefits and health insurance policies. The study of the Saudi case, thus adds value to the existing knowledge on diversity management.

 Keywords: Middle east, Saudi Arabia, Diversity management, Foreign employees, Persian Gulf countries, Saudization