مقاله ترجمه شده معرفی حسابرسی زیست محیطی به عنوان یک ابزار حاکمیت زیست محیطی در اوکراین

مشخصات محصول
قیمت:69000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H458

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Cleaner Production

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  معرفی حسابرسی زیست محیطی به عنوان یک ابزار حاکمیت زیست محیطی در اوکراین

عنوان کامل انگلیسی:

Introducing environmental auditing as a tool of environmental governance in Ukraine

چکیده فارسی:

این مقاله قصد دارد توصیف و تحلیلی از معرفی، توسعه و اقدامات حسابرسی زیست محیطی در اوکراین و نحوه تأثیر آن بر روند ادغام اتحادیه اروپا و اوکراین داشته باشد. حسابرسی زیست محیطی در اوکراین ترکیبی از  ویژگی های ابزارهای فرماندهی-کنترل و سیاست های مبتنی بر بازار است که نشان دهنده ترکیبی پیچیده از تأثیرات اقدامات گذشته و بین المللی شوروی است که به عنوان بخشی از گذار به اقتصاد بازار به رسمیت شناخته شده است. در نتیجه، دو نوع حسابرسی زیست محیطی وجود دارد: اجباری و داوطلبانه، که اگرچه بر پایه اسناد قانونی مختلف و اهداف متفاوتی هستند، عمدتا به همان متخصصین و حسابرسان زیست محیطی متکی هستند. حسابرسی زیست محیطی در کشورهای در حال گذار سیاسی و اقتصادی مانند اوکراین، پیش از این مورد مطالعه قرار نگرفته است. یک چارچوب نظری برای این منظور توسعه داده شد، که شامل ۱) نظریه تغییر الگوهای سیاسی، ۲) نظریه ی اقدامات جمعی و ۳) نظریه جامعه عمل ، می باشد. برای جمع آوری داده ها از روش های کیفی متعددی استفاده شده است: بررسی ادبیات، مصاحبه های باز نیمه ساختاریافته و مشاهدات مشارکتی / غیر مشارکتی. داده های جمع آوری شده در سه مرحله توسعه ی حسابرسی زیست محیطی در اوکراین به صورت مراحل مقدماتی (۱۹۹۱-۲۰۰۴)، پایه (۲۰۰۴-۲۰۱۰) و رکود (۲۰۱۰-۲۰۱۵) خلاصه شده است.  ادغام اتحادیه اروپا و اوکراین در آینده  بر حسابرسی زیست محیطی در اوکراین تأثیر می گذارد؛ زیرا ارجحیت قانون اروپا پذیرفته می شود و اقدامات اجباری و داوطلبانه حسابرسی زیست محیطی از مسیرهای مختلفی اجرا خواهد شد.

کلمات کلیدی: حسابرسی زیست محیطی، حاکمیت زیست محیطی، اوکراین، روند ادغام اتحادیه اروپا و اوکراین، اقتصاد گذار

Abstract

This paper intends to describe and analyse the introduction, development and practice of environmental auditing in Ukraine and how it is affected by the EU-Ukraine integration process. Environmental auditing in Ukraine has combined features of both command-and-control and marked-based policy tools, which reflects a complex combination of influences from its Soviet past and international practices adopted as part of its transition to a market economy. Consequently, there are two types of environmental auditing: mandatory and voluntary, which, although based on different normative documents and having different objectives, largely rely on the same practitioners – environmental auditors. Environmental auditing in countries undergoing political and economic transition, like Ukraine, has not been studied before. A theoretical framework was developed for this purpose, consisting of 1) ‘shift of policy paradigms’ theory, 2) ‘collective action’ theory and 3) ‘community of practice’ theory. Several qualitative methods were used for data collection: literature review, semi-structure open-ended interviews, and participant/non-participant observations. The gathered data are summarised in a three-stage development of environmental auditing in Ukraine as preliminary (1991–۲۰۰۴), foundation (2004–۲۰۱۰) and stagnation (2010–۲۰۱۵) stages. Future EU-Ukraine integration will affect environmental auditing in Ukraine as the supremacy of European Law is accepted, mandatory and voluntary environmental auditing practices will follow different paths.

Keywords: Environmental auditing, Environmental governance, Ukraine, EU-Ukraine integration process, Transition economy

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد