مقاله انگلیسی ترجمه شده نقش حسابرسی داخلی به عنوان نقطه شروع برای کشف تخلفات در گزارش های مالی

دسته بندی:

قیمت: 14000 تومان

تعداد نمایش: 233 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H418

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۷ :  نقش حسابرسی داخلی به عنوان نقطه شروع برای کشف تخلفات در گزارش های مالی شرکتهای دولتی در کوزوو

عنوان انگلیسی:

The Role of Internal Audit as a Starting Point for the Discovery of Irregularities in the Financial Statements of Public Companies in Kosovo

چکیده فارسی:

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر حسابرسی داخلی در تشخیص تخلف و تقلب در گزارش های مالی شرکت های دولتی در کوزوو است. برای دستیابی به این هدف، ما یک پرسشنامه تهیه کرده و بین شرکت های دولتی در جمهوری کوزوو توزیع کردیم. پرسشنامه ها شامل سوالات باز و بسته در قالب مقیاس لیکرت بود که به پاسخگویان در تکمیل پرسشنامه کمک می کرد. پاسخ ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد و فرضیه ها با استفاده از تحلیل همبستگی بررسی شدند. بر اساس یافته ها، می توان نتیجه گرفت که حسابرسی داخلی می تواند به عنوان نقطه شروع در پیدا کردن تقلب و اشتباه در گزارش های مالی موثر باشد.

کلمات کلیدی: حسابرسی داخلی، تقلب، شرکت های دولتی، عملکرد، استانداردها

Abstract

The main purpose of this paper is to verify whether the internal audit affects the detection of anomalies and fraud in the financial statements of public companies in Kosovo. To achieve this purpose, we have prepared a questionnaire and distributed to public enterprises in the Republic of Kosovo. The questionnaire includes open and closed questions in the form of Likert scale established to asess proposition and oposition of the participants. Responses were analyzed through SPSS software, and hypotheses were tested by analyzing the correlation. Based on results we can conclude that the role of internal audit can serve as a starting point in finding fraud and errors in financial reports.

Keywords: Internal audit, fraud, public companies, performance, standards