مقاله ترجمه شده آنالیز تطبیقی اجرای حسابداری منابع انسانی بر عملکرد مالی در بانک

مشخصات محصول
قیمت:63000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H918

نام ناشر (پایگاه داده): bsi

نام مجله:   Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  آنالیز تطبیقی اجرای حسابداری منابع انسانی بر عملکرد مالی در بانک Syariah Indonesia Tbk Pt

عنوان کامل انگلیسی:

Comparative Analysis of the Implementation of HR Accounting on Financial Performance at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk

چکیده فارسی:

حسابداری منابع انسانی در نتیجه شکست استانداردهای حسابداری برای ارائه اطلاعات مربوط به مدیریت و سرمایه گذاران،پدید آمده است. هدف این مطالعه مقایسه نسبت های عملکرد مالی (نسبت های سودآوری) بانک  PT Bank Syariah Indonesia Tbk  قبل و بعد از پذیرش حسابداری منابع انسانی است. روش تحقیق مورد استفاده، روش تحقیق توصیفی تجربی است. داده های مورد استفاده، داده های گزارش سالانه شرکت برای سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ است. علاوه بر این، داده‌ها با استفاده از تکنیک‌های تحلیل داده‌های هزینه تاریخی و نسبت‌های سودآوری محاسبه می‌شوند. یافته های این مطالعه نشان دهنده افزایش مجموع دارایی ها و کل حقوق صاحبان سهام در گزارش های مالی پس از شبیه سازی پذیرش حسابداری منابع انسانی است. این نتیجه به دلیل ارزش کل سرمایه گذاری خالص منابع انسانی است که در صورت وضعیت مالی شبیه سازی شده سالانه رخ می دهد، به طوری که یک حساب دارایی منابع انسانی جدید در وضعیت دارایی و تعدیل سود انباشته در وضعیت حقوق صاحبان سهام ظاهر می شود. در حالی که نتایج یک تحلیل مقایسه ای نسبت های مالی با استفاده از بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، استفاده از دارایی، ضریب حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود نشان دهنده کاهش در سال ۲۰۲۱ است، اما اعداد نسبتاً کوچک هستند. در تحقیقات آتی انتظار می‌رود که تعداد سال‌های تحقیق و نسبت‌های مالی دیگر اضافه شوند تا نتایج به‌دست‌آمده بهبود یابند.

کلیدواژه: عملکرد مالی، حسابداری منابع انسانی

Abstract

Human resource accounting has emerged as a result of accounting standards’ failure to give management and investors pertinent information. This study aims to compare PT. Bank Syariah Indonesia Tbk’s financial performance ratio (profitability ratio) before and after the adoption of human resource accounting. The research method used is descriptive experimental research method. The data used is the company’s annual report data for 2020 and 2021. Furthermore, the data is calculated using historical cost data analysis techniques and profitability ratios. The findings from this study indicate an increase in total assets and total equity in the statement of financial position after simulating the application of human resource accounting. This is due to the total value of the net human resource investment that occurs in each year of the existing implementation simulation statement of financial position, so that a new human resource asset account appears in the asset position and retained earnings adjustment in the equity position. While the results of a comparative analysis of financial ratios using return on assets, return on equity, asset utilization, equity multiplier and profit margin show a decline in 2021 but the numbers are relatively small. In future research it is expected to add years of research and add other financial ratios so that the results obtained are even better.

Keyword: Financial performance, Human Resource Accounting

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد