مقاله ترجمه شده مرز “اقتصادی”: حسابداری مالی، تصورات شرکتی و حس انسانی

مشخصات محصول
قیمت:56000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H687

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Critical Perspectives on Accounting

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  مرز “اقتصادی”: حسابداری مالی ، تصورات شرکتی و حس انسانی

عنوان کامل انگلیسی:

The boundary of the ‘economic’: Financial accounting, corporate ‘imaginaries’ and human sentience

چکیده فارسی

این مقاله این خط فکری را دنبال می‌کند که شکاف بین «هسته» و «پیرامون» که جندرون و رودریگ در زمینه تحقیقات حسابداری مشاهده کرده اند، چیزی بیش از یک بازتاب یا نشانه  از شکاف مهم تری که حسابداری مالی بین واحد تجاری و محیط اجتماعی و طبیعی آن ایجاد می کند، نیست. این مقاله از طریق تفکیک بین آنچه که احساس فرضی و انسانی نامیده می شود، توسعه می یابد  و این دو مفهومِ بسیار متفاوت در مورد  ماهیت مرزها را در تضاد قرار می دهد. حسابداری مالی «فرضی»، بی‌تفاوت به آنچه که فراتر از مرز شرکت است، نقشی کلیدی در تشکیل شرکت به‌عنوان یک واحد تجاری ایفا می‌کند، ، به جز مواردی که حسابداری برای منافع اقتصادی خود انجام می دهد. حسابداری در تحقق واقعیت تخیلات فرضی اقتصادی از خود; به عنوان یک “فرد” منفعت طلب و فرصت طلب، بسیار مهم می باشد.در تلاشی برای نشان دادن «عدم شناخت» یا سوء تشخیص موجود در چنین فرضیاتی، این مقاله از پدیدارشناسی مرلوپونتی، لویناس و ایریگاری استفاده می‌کند، زیرا اینها مطالعات اخیر باتلر در مورد احساسات انسانی را ارائه کرده اند. هر یک از آنها ما را به تجسم ابعاد مختلف مادی ما در جهان به عنوان انسان فرا می خوانند و از این رو ماهیت مرزها تنها به عنوان فضای فراموش شده رابطه، مبادله و وابستگی می باشد که در آن همیشه نتایج بر اساس عملکرد ما می باشد. این مقاله با پیشنهاد این که در حال حاضر هم محققان حسابداری «هسته ای» و هم «پیرامونی» وظیفه ضروری اشتراک گذاری روش  هایی برای اصلاح مجدد موارد محدود و «حساسیت» صرفاً اقتصادی که حسابداری مالی برای واحد تجاری ایجاد می‌کند تا بتواند پاسخگوی نیازهای انسان‌های حساس باشد، را باید انجام دهندبه پایان می رسد.

کلید واژه ها:حسابداری مالی،مرز،باتلر،مرلوپونتی،لویناس: ایریگارای: فرضی(خیالی)

Abstract

This paper pursues the thought that the divide between ‘core’ and ‘periphery’ that Gendron and Rodrigue observe in the field of accounting research, is no more than a reflection or symptom of the more consequential divide that financial accounting enacts between the corporate entity and its social and natural environment. Through a distinction the paper develops between what are termed the corporate imaginary and human sentience, it contrasts two very different notions of the nature of boundaries. As ‘imaginary’ financial accounting plays a key role in the constitution of the corporation as an entity, indifferent to what lies beyond the corporate boundary save for that which accounting makes play upon its own economic interests. Accounting is also key in making a reality of the economic imaginary of the self; the atomistic conception of the individual as a self-interested and opportunistic ‘individual’. In an attempt to illustrate the ‘meconnaisance’ or misrecognition involved in such imaginaries the paper draws on the phenomenology of Merleau-Ponty, Levinas and Irigaray as these inform Butler’s recent explorations of human sentience. Each recalls us to the different dimensions of our material embodiment in the world as humans, and with this the nature of boundaries only as space of forgotten relation, exchange and dependence in which we are always acted upon as we act. The paper concludes by suggesting that both ‘core’ and ‘peripheral’ accounting researchers now share the urgent task of finding ways to refashion the limited and purely economic ‘sensibility’ that financial accounting affords the corporate entity, in order to make it responsive to the needs of sentient humans.

Keywords: Financial accounting, Boundary, Butler, Merleau-Ponty Levinas: Irigaray: Imaginary

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد