مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری تعهدی در بخش های دولتی (عمومی)

دسته بندی:

قیمت: 24000 تومان

تعداد نمایش: 276 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۷

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H366

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۷ :  حسابداری تعهدی در بخش های دولتی (عمومی) : شکاف های محتوایی و کاربردیِ احتمالی برای برنامه های تحقیقاتی آینده

عنوان انگلیسی:

Accrual Accounting in Public Sectors: Possible Contextual and Application Gaps for Future Research Agenda

چکیده فارسی:

این مقاله به تجزیه و تحلیل شکاف های احتمالی محتوایی و کاربردی حاصل از بکارگیری روش ون هلدن و نورتکات (۲۰۱۰) برای طبقه بندی موضوعات در مقالات حسابداری تعهدی بخش عمومی می پردازد که با توجه به به اهداف تحقیق ما منتشر شده است. به عنوان نتیجه، طبقه بندی موضوع ما به اهداف تحقیقاتی زیر اشاره می کند: الف) پیشنهاد رویکردها / تکنیک های حسابداری مالی/ مدیریت جدید برای سیستم های حسابداری تعهدی بخش عمومی (مانند بودجه بندی مبتنی بر خروجی تعهدی، مدیریت عملکرد و هزینه)؛ ب) بررسی اثربخشی رویکردها / تکنیک های حسابداری تعهدی؛ ج) شناسایی شرایط برای موفقیت / شکست اجرای رویکردها / تکنیک های حسابداری تعهدی؛ و د) ایجاد دانش در فهم، توضیح و انتقاد از پذیرش و استفاده از رویکردها / تکنیک های حسابداری تعهدی، هم از لحاظ نظری و هم عملی. از طریق فرآیند پرورش و ایجاد موضوعات (بر اساس اهداف تحقیق)، ما مشخص کردیم که به کدام بخش های مطالعه توجه کمتری شده است و کدام مناطق شایسته بررسی و اکتشاف بیشتر هستند.

واژگان کلیدی: حسابداری بخش عمومی، حسابداری تعهدی، پژوهش های آینده

Abstract                                                                                  

This paper analyses the possible contextual and application gaps derived from the utilisation of van Helden and Northcott’s (2010) method of study for classifying themes in published public sector’s accrual accounting papers according to their research objectives. As a result, our theme categorisation refers to the following research objectives: a) proposing new financial/management accounting techniques/approaches for public sector accrual accounting systems (e.g. accrual output-based budgeting, performance management and costing); b) examining the effectiveness of accrual accounting techniques/approaches; c) identifying the conditions for the successful/failure of the implementation of accrual accounting techniques/approaches; and d) knowledge-building in understanding, explaining and critiquing the adoption and use of accrual accounting techniques/approaches, both theoretically and practically. Through the process of populating and establishing the themes (based on research objectives), we were able to identify which areas of study have received less attention and which areas have room for further exploration.

Keywords: Public Sector Accounting, Accrual Accounting, Future Research