مقاله لاتین ISI ترجمه شده حسابداری: بینش های اساسی در حسابداری اسلامی معاصر

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۶ صفحه فایل WORD

کد محصول: h17

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

عنوان فارسی:

مقاله لاتین ISI ترجمه شده حسابداری:  بینش های اساسی در حسابداری اسلامی معاصر

عنوان انگلیسی:

Critical insights into contemporary Islamic accounting

چکیده فارسی:

بسیاری از تحقیقات فکری، هنجاری و نظری در اقتصادهای اسلامی، مالی و حسابداری، بر ویژگی اجتماعی و معنوی این مراتب تأکید می کنند. با بررسی این تأکیدها، این مقاله به صورت انتقادی، پتانسیل جنبه های تحقیق حسابداری اسلامی معاصر را کشف می کند و به توزیع پروژه ی مهم حسابداری در تلاش های اخیر عمل می کند تا به رهایی بخشی بیشتری دست یابد و شکلهایی از حسابداری را فراهم کند.

این مقاله استنتاج می کند که کمترین نظریه پردازی انتقادی مانند تأکید ابزاری و مکانیکی محدود اکثر تحقیقات حسابداری اسلامی، بیان می کنند که تحقیقات حسابداری اسلامی در حال انحراف از نقش های اجتماعی و معنوی اولیه ی خود هستند این موضوع با تقلید غیر منتقدانه و پذیرفتن عملیات حسابداری متعارف و معیارهایی به نام معیار اسلامی تشدید می شود. این مقاله هم چنین تلاش می کند راههای رو به جلوی را برای تحقیق بانکداری و حسابداری اسلامی شناسایی کند تا به رویه های رهایی بخش تری دست یابد.

کلمات کلیدی: اسلام، حسابداری، حسابداری انتقادی، بانکداری اسلامی، سازمان حسابداری و حسابرسی، موسسات مالی اسلامی، AAOIFI ، تحقیقات حسابداری اسلامی

۱- مقدمه و انگیزه: ظهور و گسترش معاصر بانکداری و حسابداری مالی اسلامی

برجسته ترین رویکرد این عصر برگشت به مذهب با عذر و بهانه های مختلف است، یک فعالیت مجدد منجر به این می شود که عده ای در برابر ماهیت سرکوب گرانه ی مذهب در مقابل مدرن گرایی و روشنفکری هشدار دهند. در نظریه پردازی انتقادی، غالباً مذهب به صورت منفی به عنوان تهدیدی برای علامت اجتماعی و آزادی محسوب می شود. متفکران مهمی مانند Horkheimer و adorn مذهب اعتقاد را کلاه برداری و فریب دانسته اند. آنها معتقدند که مذهب غالباً توسط سر آمدان به کار گرفته می شود تا به اهدافشان برسند و ثروتشان را زیاد کنند.

با این وجود، تعدادی از متفکران استدلال کرده اند که بعضی از ارزشهای اصلی مذهب، از بنیادگرایی و فساد به دور هستند و جنبه های رهایی بخشی را ایجاد می کنند که اگر به کار گرفته شوند، ممکن است به طور مؤثری علامت اجتماعی را توزیع کنند. به عنوان مثال Zizek  بیان می کند که هسته ی واقعی مسیحیت ارتباط مهمی با مارکسیسم دارد که هر دو باید برای جنگ با سرمایه داری، سرکوب و بی عدالتی متحد شوند. خصوصاً اسلام به طور گسترده در غرب به دلیل پرورش بنیاد گرایی و سرکوب مورد اتهام قرار گرفته است.

اسلام غالباً مورد حمله ی فعالیت های سیاسی و فرهنگی غرب قرار می گیرد با این عنوان که ایدئولوژی آن تهدیدهایی را برای مدرن گرایی و روشن فکری به وجود می آورد. با این حال تقویت اسلام در جهان اسلام، ممکن است از لحاظ اقتصادی سیاسی به عنوان یک نگرانی برای راههای رو به جلو اسلامی و رفاه اجتماعی محسوب شود.

در مورد بسیاری از مسلمانان کاپیتالیسم ( سرمایه داری ) و سوسیالیسم غربی با افزایش ثروت در میان جامعه ی کوچک ثروتمندان و با عنوان کردن بدبختی اجتماعی و مالی آنها، با شکست روبه رو شده اند. وقایع در حال متقاعد کردن مسلمانان هستند که در برابر سرمایه داری امپراتوری غربی باید چاره ای تدبیر شود و مقاومت مؤثری تشکیل شود. در بسیاری از مسلمانان تعاملات مدرن با غرب، امپریالیسم و کلونیالیسم را به وجود آورده است و شامل استفاده از ارتش برای دفاع در برابر امتیازات و ایدئولوژی های غرب شده است.

به طور مساوی گسترش و شیوع کاپیتالیسم لیبرال نیز در ورای خشونت دیده می شود. در بسیاری از مسلمانان، عملکردهای چند ملیتی که در مورد سودهای حاصل از انتقال دولت های غربی با استفاده از نیروی نرم یا سخت تحقیق می کنند، منافع دو طرف را در نظر می گیرند، به عنوان مثال این موضوع در عراق منعکس شده است. این دیدگاهها خواهان پذیرش یک سیستم قابل درک اسلامی، اقتصادی و سیاسی است. در اینجا بسیاری از مسلمانان، اسلام را فراتر از ابعاد معنوی می دانند که برای اجتماع برکت، تعهد، عدالت، مهربانی و روشنفکری بسیاری به همراه می آورد.

پدیده ی معاصر با نشان  امور مالی اسلامی، بنا به میل بسیاری از مسلمانان سرمایه داری را از طریق یک شیوه ی سیاسی و اقتصادی – اجتماعی اسلامی گسترش داده است . با این وجود بسیاری از محققان با ظهور این پدیده در مورد آن مظنون هستند. عملیات و مؤسسات حسابداری و بانکداری مالی اسلامی معاصر، در حقیقت به صورت باطنی، تحریک توسط لیبرالیسم و تضادگرایی رایج با سوسیالیسم را توصیف کرده اند که عربستان و انگلستان در آن سهیم هستند. بسیاری از مؤسسات مالی اسلامی و تحقیقات حاصل از آنها در ایالت های خلیجی سرشار از نفت مانند عربستان سعودی سرمایه گذاری می کنند. در نتیجه همکاری بین تاجران مسلمانان و متخصصان مراکز تجاری غربی ترویج می یابد و مؤسسات مالی را زیر پرچم اسلام عمل می کنند.

انگلستان و ایالات متحده به جای خاورمیانه یا جهان اسلام، تبدیل به مراکز سازمانهای مالی اسلامی و تحقیقی می شوند و از نقش مهم کشورهای بزرگ مسلمان نشین مانند مالزی و اندونزی در ترویج جهانی امور مالی اسلامی، امتناع نمی کنند. امور مالی اسلامی، به ویژه بانکداری، امروزه یکی از بزرگترین محورهای مالی در حال رشد جهان شده است.

بنابراین، تحقیقات مناسبترین شیوه های بانکداری را برای عملیات مؤسسات مالی اسلامی کشف کرده اند. علاوه بر این معیارهای حسابداری و بازرسی برای کمک به استاندارد سازی و قانونی کردن این شیوه ها، گسترش یافته اند. در نیمی از این نمادهای حسابداری و بانکداری اسلامی، پیوستگی ادراکی اساسی به کدگذاری معنوی و اجتماعی اسلامی به صورت پایه ای ادعا می شوند.

هدف این مقاله، ارزیابی انتقادی تحقیقات و تمرینات معاصر از بانکداری و حسابداری اسلامی در برابر این ادعاهای معنوی و اجتماعی است. این مقاله احتمال این نمادهای معاصر در بروز مطالبه ی مسلمانان برای عدالت و برابری اجتماعی گسترش یافته توسط اسلام را بررسی می کند. در اینجا، این مقاله انتقادی از حوزه ی محدود عملیات و تحقیقات حسابداری و بانکداری اسلامی را ارائه می دهد و به تفکر آنها در مورد موضوعات تکنیکی و ابزاری مرتبط به تحریم سود و بهره محاسبه زکات اشاره می کند. این مقاله در مورد اینکه چگونه این موارد ابزاری در حال جابه جایی بیشتر اختیارات رهایی بخش و توانایی بانکداری و حسابداری اسلامی هستند، بحث می کند که توسط ابعاد وسیع تر و تواناتر تدریس اسلام تشکیل شده اند:

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد