مقاله ترجمه شده حسابداران مدیریت و حسابداری مدیریت استراتژیک: نقش فرهنگ سازمانی و سیستم های اطلاعاتی

مشخصات محصول
قیمت:69000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۵۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H621

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Management Accounting Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  حسابداران مدیریت و حسابداری مدیریت استراتژیک: نقش فرهنگ سازمانی و سیستم های اطلاعاتی

عنوان کامل انگلیسی:

Management accountants and strategic management accounting: The role of organizational culture and information systems

چکیده فارسی:

هدف این مطالعه کمک به ادبیات اندک نظریه اقتضائی در مورد عوامل تعیین کننده رویکردهای حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) و نقشی که حسابداران مدیریت ایفا می کنند ، می باشد. ما نسبت به مطالعات قبلی یک مدل نظری پیچیده تر را توسعه و آزمایش می کنیم تا همزمان نقش سه متغیر را بررسی کنیم: شبکه سازی حسابداران مدیریت ، کیفیت سیستم های اطلاعاتی (IS) و فرهنگ سازمانی. این متغیر ها پیش از این در ادبیات SMA در یک مدل واحد بررسی نشده اند. با استفاده از داده های ۱۴۹ واحد تجاری تولیدی در انگلستان و مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی ، یافته های ما وجود رابطه مثبت بین شبکه سازی حسابداران مدیریت و پیاده سازی رویکردهای SMA را اثبات می کند. با این حال ، این رابطه با کیفیت IS تعدیل می شود ، که حسابداران مدیریت را قادر می سازد تا رویکردهای SMA را پیاده سازی کنند. برخلاف کیفیت IS ، از لحاظ تجربی اثرات تعدیل کننده برای این رابطه از طریق فرهنگ نتیجه گرا و فرهنگ نوآوری گرا ، پشتیبانی نمی شود. در عوض ، فرهنگ نوآوری گرا تأثیر مثبت و غیرمستقیم معناداری بر پیاده سازی SMA از طریق شبکه سازی حسابداران مدیریت دارد اما این تاثیر مستقیم نیست. در مقابل ، ما تأثیر مستقیم فرهنگ نتیجه گرا را بر پیاده سازی SMA می یابیم اما از طریق شبکه سازی حسابداران مدیریت تأثیر غیرمستقیم ندارد. این نتایج نشان می دهد که در واحدهای کسب و کار نتیجه گرا ، پیاده سازی رویکردهای SMA ممکن است محدود به عملکرد های حسابداری نباشد. مدیران در سایر عملکردها ممکن است انگیزه لازم را برای پیاده سازی رویکردهای SMA داشته باشند، حتی زمانی که حسابداران مدیریت ،بخشی از فرایند نباشند.

واژه های کلیدی: حسابداری مدیریت استراتژیک ، شبکه سازی حسابداران مدیریت ، فرهنگ سازمانی ، کیفیت سیستم اطلاعات

Abstract

This study aims to contribute to the scant contingency theory literature on the determinants of strategic management accounting (SMA) practices and the role management accountants play. We develop and test a more complex theoretical model than in prior studies, to simultaneously examine the role of three variables: management accountant networking, information systems (IS) quality and organizational culture. These have not been examined in a single model before in the SMA literature. Using data from 149 UK manufacturing business units and the partial least square structural equation modeling, our findings document a positive relationship between management accountant networking and the implementation of SMA practices. However, this relationship is positively moderated by IS quality, which further enables management accountants to implement SMA practices. Unlike IS quality, we do not find empirical support for similar moderating effects by the outcomeoriented culture and innovation-oriented culture. Instead, the innovation-oriented culture has a significant indirect positive effect on SMA implementation through management accountant networking but not a direct one. In contrast, we find a direct positive impact of outcome-oriented culture on SMA implementation but not an indirect one through management accountant networking. These results suggest that in outcome-driven business units, the implementation of SMA practices may not be limited to the accounting function. Managers in other functions may be motivated to implement SMA practices even when management accountants are not part of the process.

Keywords: Strategic management accounting, Management accountant networking, Organizational culture, Information system quality

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد