ترجمه مقاله تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های بورس هند و شورای همکاری خلیج فارس

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 84 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H534

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Research in International Business and Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکتهای بورس هند و شورای همکاری خلیج فارس (GCC): یک تحقیق تجربی

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of corporate governance on financial performance of Indian and GCC listed firms: An empirical investigation

چکیده فارسی:

حاکمیت شرکتی در خلق فرهنگ سازمانی هوشیار ، شفافیت و صراحت،  نقش حیاتی دارد. در این زمینه ، این مقاله مرور کلی بر پیشینه سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کشورهای هند و شورای همکاری خلیج فارس (GCC) ، سیستم حقوقی شرکت ها و سیاستهای نظارتی تعیین شده توسط دولتهای هند و GCC ارائه می دهد. علاوه بر این ، تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکتهای بورس هندی و GCC را تحلیل می کند. نمونه ی مورد استفاده در این تحقیق شامل ۵۳ شرکت بورسی غیر مالی از هند و ۵۳ شرکت بورسی غیر مالی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در دوره زمانی ۲۰۰۹-۲۰۱۶ می باشد. نتایج نشان داد که مسئولیت پذیری هیئت مدیره (BA) و کمیته حسابرسی (AC) بر عملکرد شرکتها که از روش ROE و Tobin Q اندازه گیری می شوند، تأثیر اندکی دارد. به طور مشابه ، شفافیت و افشاء (TD) بر عملکرد شرکتها که از روش Tobin Q اندازه گیری می شود، تأثیر منفی اندکی دارد. علاوه بر این ، نتایج متغیرهای ساختگی کشور نشان می دهد که شرکت های هندی از نظر شیوه های حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی عملکرد بهتری نسبت به کشورهای خلیج فارس دارند. مطالعه حاضر به عنوان یک محرک برای تحقیقات و مطالعات بیشتر بویژه در شرکت های بورسی هند و GCC در زمینه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی عمل می کند.

واژه‌های کلیدی: حاکمیت شرکتی ، عملکرد مالی ، هند ، شورای همکاری خلیج فارس

Abstract

Corporate governance plays a vital role in creating a corporate culture of consciousness, transparency, and openness. In this context, this paper provides a brief view about the background of corporate governance mechanisms in India and Gulf Corporation Council (GCC) countries, corporate legal system and monitoring policies laid down by Indian and GCC governments. Furthermore, it analyzes the impact of corporate governance mechanisms on the financial performance of Indian and GCC listed firms. The study uses a sample that consists of 53 non-financial listed companies from India and 53 non-financial listed companies from GCC countries for the period 2009–۲۰۱۶٫ Results revealed that board accountability (BA) and audit committee (AC) have an insignificant impact on firms’ performance measured by ROE and Tobin’s Q. Similarly, transparency and disclosure (TD) have an insignificant negative impact on firms’ performance measured by Tobin’s Q. Moreover, the country dummy results show that Indian firms are performing better than Gulf countries ones in terms of corporate governance practices and financial performance. The current study is considered as a battery for further research and studies particularly in India & GCC listed firms in the context of corporate governance and financial performance.

Keywords: Corporate governance, Financial performance, India, GCC