مقاله ترجمه شده تأثیر جو سازمانی، شفافیت نقش، قصد ترک شغل و فرسودگی شغلی بر کیفیت و عملکرد حسابرسی

مشخصات محصول
قیمت:81000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۴ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H896

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Journal of Accounting & Organizational Change

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  تأثیر جو سازمانی، شفافیت نقش، قصد ترک شغل و فرسودگی شغلی بر کیفیت و عملکرد حسابرسی

عنوان کامل انگلیسی:

Effects of organizational climate, role clarity, turnover intention, and workplace burnout on audit quality and performance

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله بررسی تأثیر فرسودگی شغلی حسابرسان بر کیفیت و عملکرد حسابرسی است. همچنین بررسی می کنیم که آیا ویژگی های جمعیت شناختی شامل جنسیت، گروه سنی، تحصیلات و موقعیت های شغلی بر تصمیمات حسابرسان در راستای فرسودگی شغلی، کیفیت حسابرسی و عملکرد تأثیر می گذارد یا خیر.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – پرسشنامه‌ای در بین نمونه‌ای از حسابرسان از ده شرکت برتر حسابرسی در یک بازار نوظهور که شرکت های BIG-4  را نیز شامل می شد، توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و آزمون فرضیه ها  از تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که فرسودگی شغلی پیامدهای منفی هم برای حسابرس و هم برای مؤسسه حسابرسی دارد. در حالی که جو سازمانی خوب با کیفیت حسابرسی، تصمیمات غیراخلاقی و عملکرد حسابرسی ارتباط منفی و معناداری دارد، شفافیت نقش با کیفیت و عملکرد حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری دارد و با تصمیمات غیراخلاقی ارتباط  معنادار ندارد. همچنین، قصد ترک شغل با تصمیم غیراخلاقی، کیفیت حسابرسی و عملکرد ارتباط مثبت و معناداری دارد.

نوآوری/ارزش – این تحقیق یکی از اولین تحقیقاتی است که بر فرسودگی شغلی حسابرس که  بر کیفیت و عملکرد حسابرسی در یک بازار نوظهور تاثیرگذار است و با عوامل مختلف اجتماعی-اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در مقایسه با بازارهای توسعه یافته شناخته می شود، می پردازد. حسابرسان، قانون گذاران و سیاست گذاران حرفه ای می توانند از نتایج این تحقیق بهره مند شوند.

واژه‌های کلیدی: فرسودگی شغلی حسابرسان، کیفیت حسابرسی، قصد ترک شغل، جو سازمانی، شفافیت نقش، عملکرد حسابرسی

Abstract

Purpose – This paper aims to examine the effect of the auditors’ burnout determinates on audit quality and performance. It also analyses whether the demographic characteristics of gender, age group, education and job positions affect auditors’ decisions for burnout, audit quality and performance.

Design/methodology/approach – A questionnaire was distributed on a sample of auditors in the top ten auditing firms in an emerging market including the Big 4. Factor analysis, correlation matrix and structural equation modeling were used for the analysis of the collected data and testing the developed hypotheses.

Findings – The results show that burnout has negative consequences for both the auditor and the auditing firm. While good organizational climate has a negative significant association with audit quality, nonethical decisions and audit performance, role clarity has positive significant association with the audit quality and performance and has an insignificant association with nonethical decisions. Also, turnover intention has significant positive association with nonethical decision, audit quality and performance.

Originality/value – This research is among the first to focus on auditor’s burnout determinates on audit quality and performance in an emerging market characterized by different socioeconomic, political and cultural factors compared with those of developed markets. Auditors, regulators and professional policymakers can benefit from the results of this research.

Keywords: Auditors’ burnout, Audit quality, Turnover intention, Organizational climate, Role clarity, Audit performance

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد