مقاله ترجمه شده جهت گیری استراتژیک، عملکرد نوآوری و اثر تعدیلگر مدیریت بازاریابی

دسته بندی:

قیمت: 31000 تومان

تعداد نمایش: 638 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M895

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  جهت گیری استراتژیک، عملکرد نوآوری و اثر تعدیلگر مدیریت بازاریابی

عنوان کامل انگلیسی:

Strategic orientation, innovation performance and the moderating influence of marketing management

چکیده فارسی:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جهت گیری استراتژیک شرکت، مدیریت بازاریابی از نظر تاکتیک های آمیخته بازاریابی و عملکرد نوآوری می باشد. ما سه نوع جهت گیری استراتژیک را مورد بررسی قرار می دهیم: مشتری، تکنولوژی و جهت گیری ترکیبی مشتری و تکنولوژی. ما تاثیر مستقیم این جهت گیری ها را بر عملکرد نوآوری و همچنین اثر تعدیل کننده مدیریت بازاریابی از نظر آمیخته بازاریابی را بر این رابطه تجزیه و تحلیل می کنیم. ما فرضیه های پژوهش را بر روی یک نمونه از ۱۶۰۳ شرکت تولیدی فرانسوی بررسی می کنیم و نشان می دهیم سازمان هایی که دارای یک جهت گیری ترکیبی از مشتری و فناوری هستند نسبت به سازمان هایی که فقط از یک نوع جهت گیری مشتری یا فناوری استفاده می کنند ، عملکرد بهتری دارند. ما همچنین نشان می دهیم که اثر تعدیلگر مدیریت بازاریابی در ارتقای موفقیت نوآوری برای همه ی جهت گیری ها مثبت است، اما برای سازمان هایی که دارای جهت گیری فناوری هستند، بیشتر است. در نهایت، ما دریافتیم که به دلیل گسترش همزمان عناصر آمیخته بازاریابی، اثر تعدیلگر مدیریت بازاریابی بر رابطه بین جهت گیری و عملکرد، افزایش می یابد.

کلمات کلیدی: عملکرد نوآوری، مدیریت بازاریابی، جهت گیری مشتری، جهت گیری فناوری

Abstract                                                                                                 

This research aims at exploring the relationship between a firm’s strategic orientation, marketing management in terms of marketing mix tactics, and innovation performance. We examine three types of strategic orientations: customer, technology, and combined customer/technology orientation. We analyze their direct effect on innovation performance as well as the moderating effect of marketing management in terms of the marketing mix on this relationship. We test our hypotheses on a sample of 1603 French manufacturing firms and show that organizations with a combined customer/technology orientation outperform those with a customer or technology orientation alone. We also show that the moderating effect of marketing management in boosting innovation success is positive for all orientations, but greatest for organizations with a technology orientation. Finally, we find that the moderating effect of marketing management on the relationship between orientation and performance increases as more elements of the marketing mix are deployed simultaneously.

Keywords: Innovation performance, Marketing management, Customer orientation, Technology orientation